Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'seznam dotací pro holding Agrofert'.Praha dne 12. února 2021
Č. j.: MZP/2021/130/138
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/37
R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako povinný subjekt podle ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci žádosti pana 
pana Jana 
Ja
Šika, 
Šika nar. 
nar 12. břez
bře na
n  
1991, 
19
byte
91, 

byte
Zám

ecká
Zám
 
ecká 12, 
 
6
12,  43 
6
00
43 
 
00 Brn
 

Brn (d

ál
á e 
e j
  en 
e „
n  žadatel
žadate “), ze 
), 
dne
ze 
 
dne 29. 
 
l
29.  edna 
e
20
dna 
21 
20

21  poskytnutí 

seznamu dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt 
začal vymáhat nebo vymohl zpět, rozhodlo takto:
Poskytnutí informací k žádosti žadatele ze dne 29. ledna 2021 se podle ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., v části, pokud jde o poskytnutí seznamu dotací pro holding Agrofert 
(včetně  jeho  dceřiných  společností),  které  povinný  subjekt  začal  vymáhat  nebo  vymohl  zpět, 
odmítá pro neexistenci požadovaných informací.
O d ů v o d n ě n í
Dne  29.  ledna  2021  obdrželo  ministerstvo  prostřednictvím  emailu  foi+request-8690-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  žádost  žadatele  podanou  podle  zákona  č.  106/1999  Sb. 
o poskytnutí  seznamu  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřiných  společností),  které 
povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Dále  se  žadatel  domáhal  poskytnutí  kopie  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku, 
metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Pokud jde o poskytnutí kopie stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného 
dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ministerstvo  žadateli  poskytlo  požadované  informace  přípisem  ze  dne  12.  února  2021,  č.  j. 
MZP/2021/130/82. 
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Elektronický podpis 
Mgr. Dominika Pospíšilová
(+420) 26712-1111 
Ministerstvo životního prostředí
12.02.2021 14:58
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/2

Č. j.: MZP/2021/130/138
Co se týče poskytnutí seznamu dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), 
které ministerstvo začalo vymáhat nebo již vymohlo zpět v požadovaném rozsahu, ministerstvo 
sděluje, že v souvislosti se zákonem č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, neeviduje žádný podaný 
projekt holdingem Agrofert, u kterého by na základě auditní činnosti Evropské komise, či jiných 
externích  kontrol  a  auditů,  dále  při  výkonu  kontrolní  činnosti  dle  zákona  č.  320/2001  Sb., 
o finanční  kontrole,  bylo  zjištěno  pochybení.  Z tohoto  důvodu  nebylo  ministerstvem  zahájeno 
u žádného projektu vymáhání finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo neeviduje žádný takový případ projektu, tedy žádný projekt 
holdingu Agrofert, u kterého by bylo zjištěno pochybení a přistoupeno ke zpětnému vymáhání 
dotací,  fakticky  neexistuje,  nezbývá  než  konstatovat,  že  neexistuje  ani  seznam  dotací,  které 
ministerstvo začalo vymáhat nebo již vymohlo zpět.
Neexistence informace je faktickým důvodem pro odmítnutí žádosti. Ministerstvo proto rozhodlo 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í 
Proti  tomuto  rozhodnutí  je  možno  podle  ustanovení  §  16  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb. 
ve spojení s ustanovením § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat rozklad k ministru životního prostředí, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí  podáním  učiněným  prostřednictvím  Ministerstva  životního  prostředí,  Vršovická  65, 
100 10 Praha 10. 
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
Vážený pan
Jan Šik
Zámecká
Zám
 12
ecká
643 00
64
 B
3 00
rno
 B
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
2/2