Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'seznam dotací pro holding Agrofert'.Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 12. února 2021
Vážený pan
Č. j.: MZP/2021/130/82
Jan Šik
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/37
foi+request-8690-
Vaše č. j.: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Vážený pane Šiku,
Ministerstvo  životního  prostředí  (dále  jen  „ministerstvo“)  obdrželo  dne  29.  ledna  2021  Vaši 
žádost  o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  prostřednictvím  emailu  foi+request-8690-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 
1. Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný 
subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu
název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

2. Kopii  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného 
dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Pokud jde o poskytnutí předmětného seznamu, ministerstvo k této části Vaší žádosti vydalo dne 
12.  února  2021,  pod  č.  j.  MZP/2021/130/138,  rozhodnutí  o  odmítnutí  poskytnutí  informací 
z důvodu jejich neexistence, které Vám bude doručeno jednak na výše uvedený email, jednak 
na Vámi v žádosti uvedenou adresu.
Pokud  se  jedná  o  poskytnutí  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného 
dokumentu,  o  něž  se  ministerstvo  opírá  při  výkladu  zákona  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů, 
v příloze Vám posíláme metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Dominika Pospíšilová
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
12.02.2021 16:15
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/2


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
2/2