Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zakázky ve prospěch holdingu Agrofert'.


 
 
                             Vážená paní 
                             Gabriela Sládková                       

                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
                                                          
VÁŠ DOPIS ZN. 
ČÍSLO JEDNACÍ 
 
SPISOVÁ ZNAČKA 
DATUM 
 
LCR099/14/000202/2021                 LCR0004254/2021                  18. 2. 2021 
VYŘIZUJE 
TELEFON  
GSM  
FAX 
E-MAIL  
Mgr. Urbánková 
956 999 202 
 
 
xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
Poskytnutí  informací  podle  ustanovení  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Vážená paní Sládková,  
 
obracím se na Vás jako na žadatele ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZSPI“),  a  to  v návaznosti  
na  Vaše  podání  ze  dne  28.  1.  2021  doručené  téhož  dne  emailem  do  elektronické  podatelny 
státního  podniku  Lesy  České  republiky,  s.p.,  se sídlem  Přemyslova  1106/19,  Nový  Hradec 
Králové,  500  08  Hradec  Králové,  IČO:  421  96  451,  zapsaného  v obchodním  rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále jako „LČR“). 
 
Ve  shora  uvedeném  podání  žádáte  postupem  a  za  podmínek  dle  ZSPI  o  poskytnutí 
následujících informací:  
 
„1.  Zda  povinný  subjekt  vyplácel  či  vyplácí  jakékoliv  plnění  na  základě  veřejné 
zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, 
kdy  se  Andrej  Babiš  stal  premiérem  menšinové  vlády.  Pokud  ano,  žádám  o  poskytnutí 
seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 
2020, a to v rozsahu 

a)  název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, 
b)   výše plnění veřejné zakázky, 
c)  datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 

 
2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného 
dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
Holdingem  Agrofert  se  myslí  společnost  Agrofert,  a.  s.,  IČO:  26185610  se  sídlem  Pyšelská 
2327/2,  Chodov,  149  00  Praha  4.  Seznam  dceřiných  společností  je  dostupný  například 
na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610.
“ 


 
 
 
K Vaší žádosti Vám LČR ve lhůtě prodloužené v souladu s ustanovením § 14 odst. 7, 
písm.  b)  ZSPI,  když  tato  skutečnost  Vám  byla  oznámena  přípisem  ze  dne  10.  2.  2021 
pod  č.j.  LCR099/14/000165/2021,  sp.  zn.  LCR0004254/2021,  sdělují,  že  požadované 
informace naleznete v přiloženém excelovém souboru s názvem VZ holding Agrofert.xlsx. 
 
 
Co  se  týče  žádosti  o doložení  kopie  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku, 
metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona 
č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  LČR  sdělují,  že  postupují 
v souladu  s tímto  zákonem  a  v souladu  se  zákonem  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
 
V rámci  soutěží  o  veřejnou  zakázku  LČR  požadují  po  uchazečích  v rámci  podané 
nabídky  doložení  povinné přílohy zadávací  dokumentace,  a to  podepsané Čestné prohlášení 
o  neexistenci  střetu  zájmů.  Vítěz  každé  soutěže  o  veřejnou  zakázku  je  následně  prověřen 
v registru skutečných majitelů. V případě nedohledání uvedené skutečnosti je uchazeč vyzván 
k  jejímu  prokázání.  Pokud  uchazeč  na  výzvu  nereaguje  a  nedoloží  adekvátní  podklady, 
je ze soutěže o veřejnou zakázku vyloučen.  
 
V případě  soutěží  zadávaných  způsobem  DNS  (dynamického  nákupního  systému) 
LČR postupují v souladu se ZZVZ. 
 
Dynamický  nákupní  systém  je  ve  smyslu  ustanovení  §  138  odst.  1  ZZVZ  zaváděn 
v zadávacím řízení, ve kterém zadavatel postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. 
Uplatní  se  tak  především  pravidla  vztahující  se  k  prokázání  a  posouzení  kvalifikace,  které 
probíhá v první fázi  procesu zadávání  zakázky v užším řízení. Pravidla pro podání  nabídek 
a jejich posuzovaní se v zadávacím řízení, ve kterém je zaváděn dynamický nákupní systém, 
však již neuplatní, neboť k podávání nabídek nedochází.  Nemůže se tak uplatnit ustanovení 
§ 122  ZZVZ,  neboť  při  přiměřeném  uplatnění  pravidel  pro  užší  řízení  se  do  fáze  výběru 
dodavatele zadavatel nedostává, nemohou se tak ani přiměřeně uplatnit pravidla pro tuto fázi 
včetně  povinnost  zjišťovat  informace  o  skutečném  majiteli.  Zadávání  veřejných  zakázek 
v  dynamickém  nákupním  systému  se  pak  řídí  ustanovením  §  141  ZZVZ,  který  zjišťování 
informací o skutečných majitelích nepožaduje. Při zavádění dynamického nákupního systému 
ani  při  zadávaní  veřejných  zakázek  v  dynamickém  nákupním  systému  tak  není  zadavatel 
povinen  vyžadovat  informace  a  doklady  o  skutečném  majiteli,  viz  stanovisko  expertní 
skupiny  při  MMR  k problematice  předkládání  informací  a  dokladů  o  skutečném  majiteli 
vybraného dodavatele:  
171222_Predkladani-informaci-a-dokladu-o-skutecnem-majiteli-vybraneho-dodavatele-po-1-
1-2018.pdf (portal-vz.cz)  
 
 
Zasílám  Vám  tuto  odpověď  a  tím  považuji  Vaši  žádost  ze  dne  28.  1.  2021  za  zcela 
vyřízenou. 
 
S pozdravem 
Digitálně podepsal 
 
Mgr. Alice Mgr. Alice Štecová 
Štecová Datum: 2021.02.19 
                                                            _______________________
15:43:29 +01'00' _ 
                                                              Mgr. Alice Štecová 
                                                                 vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek 
                                                              Lesy České republiky, s.p. 
 
 
Příloha: dle textu