Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím'.


 
 
Vyřizuje: 
Mgr. Lucie Hejnová 
Petr Škvor  
 
 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
E-mail: 
xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx 
  
Č. j.: 
SFZP 014725/2021 
 
Datum: 
9. 2. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí 
 
Státní  fond  životního  prostředí  České  republiky  (dále  jen  „Fond“)  jako  povinný  subjekt  ve  smyslu  
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl o Vaší žádosti doručené Fondu dne 28. 1. 2021 týkající se 
informací k postupům Fondu v problematice střetu zájmů, a to ve znění: 
 
…žádám Vás o sdělení následujících informací: 
 
Seznam  dotací  pro  holding  Agrofert  (včetně  jeho  dceřinných  společností),  které  povinný  subjekt  začal 
vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu 
 
název příjemce dotace, 
výše dotace, 
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně 
vrácena státu. 
 
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se 
povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
 
… 
 
(dále jen „žádost“) 
 
takto: 
 
Žádost se v části týkající seznamu dotací pro holding Agrofert, které Fond začal vymáhat nebo 
vymohl zpět
 
 
Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 
www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: xxxxxx@xxxx.xx 
1/3 
 


 
 
 
odmítá 
 
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Odůvodnění: 
Žadatel v žádosti požaduje poskytnutí seznamu dotací pro holding Agrofert, které Fond jako povinný 
subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., začal vymáhat nebo vymohl zpět.  
K uvedenému Fond uvádí následující. 
V případě seznamu dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které Fond začal 
vymáhat nebo již vymohl zpět v požadovaném rozsahu, Fond sděluje, že neeviduje žádný podaný projekt 
holdingem Agrofert, u kterého by na základě auditní činnosti Evropské komise, či jiných externích kontrol 
a auditů, dále při výkonu kontrolní činnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bylo zjištěno 
pochybení týkající se identifikovaného střetu zájmů ve smyslu zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění 
zákon  č.  159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Z  tohoto  důvodu  tedy  nebylo 
Fondem zahájeno u žádného projektu vymáhání finančních prostředků. 
Vzhledem  k  tomu,  že  Fond  neeviduje  žádný  takový  případ  projektu,  tedy  žádný  projekt  holdingu 
Agrofert, u kterého by bylo zjištěno pochybení a přistoupeno ke zpětnému vymáhání dotací, fakticky 
neexistuje, nezbývá než konstatovat, že neexistuje ani seznam dotací, které Fond začal vymáhat nebo již 
vymohl zpět. 
Neexistence  informace  je  faktickým  důvodem  pro  odmítnutí  žádosti.  Fond  proto  rozhodl  tak,  jak  je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
K uvedenému dále Fond sděluje, že zbývající požadované dokumenty jsou poskytnuty v rámci přípisu ze 
dne 9. 2. 2021 č. j. SFZP 029259/2021. 
 
S ohledem na shora uvedené Fond rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 

Poučení o opravném prostředku: 
 
 
Proti tomuto  rozhodnutí je možno podle ustanovení  § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení 
s ustanovením  §  81  odst.  1  zákona  č  500/2004  Sb.,  správní  řád  ve  znění  pozdějších  předpisů,  podat 
odvolání,  a  to  ve  lhůtě  15  dnů  od  doručení  tohoto  rozhodnutí  podáním  učiněným  prostřednictvím 
 
Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 
www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: xxxxxx@xxxx.xx 
2/3 
 


 
 
Státního fondu životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. O odvolání 
rozhodne Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
………………………………………………………..…………… 
Ing. Petr Valdman 
ředitel SFŽP ČR 
podepsáno elektronicky 
 
Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 
www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: xxxxxx@xxxx.xx 
3/3