Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'hospodaření s krajinou ČR'.Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 12. února 2021
Vážená paní
Č. j.: MZP/2021/130/75
Ing. Jindra Kasalová
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/32 
foi+request-8626-
Vaše č. j.: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď  k žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  123/1998  Sb.,  o  právu  na  informace 
o životním prostředí

Vážená paní inženýrko,
Ministerstvo  životního  prostředí  (dále  jen  „ministerstvo“)  obdrželo  dne  28.  ledna  2021  Vaši 
žádost  o informace  podanou  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím 
emailu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.  Ve  své  žádosti  požadujete  poskytnout 
tyto informace:
Proč  již  dávno  nebylo  provedeno  rozdělení  obrovských  zemědělských  celků  (30  ha  je  stále 
obrovská rozloha, optimální by byly 2-3 ha celky jedné plodiny)? Z jakého důvodu v současné 
době obnovujete a revidujete meliorace, které by bylo třeba spíše rušit a nechat vhodná místa 
v terénu  podmáčet  a  tvořit  tak  zásobu  vody  v  krajině?  Proč  u  nás  přetrvává  roky  tak 
nespravedlivá  dotační  politika?  Proč  systematicky  dlouhodobě  přihlížíte  likvidaci  naší  krajiny? 
Kdo  je  za  to  odpovědný?  Jak  můžeme  změnit  stav  věcí?  Není  ve  vedení  tohoto  rezortu  nikdo, 
komu tento stav vadí? Nebylo by třeba sebrat odvahu a věci měnit?

Ministerstvo posoudilo na základě § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost podle obsahu 
jako žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 123/1998 Sb.“), a to ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) 
bodu 3 tohoto zákona (stav složek životního prostředí).
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Úvodem si Vás dovolujeme upozornit, že na základě informačních zákonů (zákona č. 106/1999 
Sb.  i  zákona  č.  123/1998  Sb.)  ministerstvo  není  povinno  sdělovat  svůj  názor  či  odpovídat  na 
položené  konkrétní  dotazy  Povinnost  poskytovat  informace  se  vztahuje  pouze  k informacím 
zaznamenaným v technicky proveditelné podobě, tj. k informacím již reálně existujícím. 
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Petra Roubíčková
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
12.02.2021 12:52
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/2


Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
K předmětným  dotazům  sdělujeme,  že  ministerstvo  v  reakci  na  probíhající  změnu  klimatu 
připravuje  novelizaci  zákona  č.  334/1992  Sb.,  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu. 
Předpokládanou  hlavní  částí  novelizace  je  vytvoření  nové  výjimky  z povinnosti  udržovat 
pozemek  v souladu  s jeho  druhem,  a  to  pro  krajinné  prvky  vyjmenované  v nařízení  vlády 
č. 307/2014  Sb.  Vyjmenované  krajinné  prvky  obsahují  žádoucí  krajinné  prvky  jako  jsou 
například  meze,  travnaté  údolnice,  skupiny  dřevin,  stromořadí  či  mokřady.  Primárním  cílem 
nové  výjimky  je  zvýšení  ekologické  stability  přírody  a  krajiny,  a  to  prostřednictvím  snížení 
ohrožení  půdy  suchem,  vodní  a  větrnou  erozí,  přičemž  tato  nová  výjimka  taktéž  přispěje 
k ochraně biodiverzity krajiny, neboť vyjmenované krajinné prvky budou sloužit jako stanoviště 
pro rozličné druhy rostlin a živočichů. Podstatou vytvoření této nové výjimky je fakt, že krajinné 
prvky jako meze či remízky jsou faktickou i historickou součástí zemědělské krajiny. Zásadním 
cílem  novelizace  je  taktéž  zvýšení  ochrany  mimoprodukčních  funkcí  zemědělské  půdy,  což 
významně přispěje nejen ke zlepšení ekologického stavu zemědělské půdy, ale celé krajiny jako 
celku. 
V rámci problematiky meliorací je snaha eliminaci negativních vlivů odvodňovacích zařízení řešit 
pomocí  finanční  podpory  z  dotačního  titulu  Operační  program  Životní  prostředí  2021–2027,  do 
kterého  ministerstvo  plánuje  zařadit  opatření  „odstranění  či  eliminace  negativních  funkcí 
odvodňovacích  zařízení  v krajině“,  které  by  mohlo  přispět  ke  zvýšení  zadržené  vody  v krajině. 
Nastavení  podmínek  tohoto  programu  je  momentálně  v přípravě  a  vyhlášení  prvních  výzev  se 
předpokládá nejdříve koncem tohoto roku.
Pro  podrobnější  odpovědi  na  otázky  stanovení  plochy  pro  pěstování  jedné  plodiny  na 
zemědělské půdě, např. pěstování jedné plodiny dle standardu DZES 7d na erozně ohrožených 
půdách, obnovu a revidování meliorací, zemědělské dotace je vhodné se obrátit na Ministerstvo 
zemědělství, jejichž resort je kompetentní k poskytnutí bližších informací.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
(+420) 26712-1111 
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
2/2