Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím'.


 
 
Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému pokynu řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, který je přílohou 
č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020  
 
 
Popis situace 
 
Na základě auditu Evropské komise (dále jen „EK“) č. REGC414CZ0133 a v reakci na doporučení EK 
na zjištění č. 1 se Česká republika  zavázala doplnit metodické prostředí o povinnost řídících orgánů 
(dále  jen  „ŘO“)  řídit  se  při  poskytování  podpory  z Evropských  strukturálních  a  investičních  fondů 
ustanovením  § 4c  zákona  č. 159/2006  Sb.,  o  střetu  zájmů.  České  orgány  nad  rámec  již  přijatých 
opatření v oblasti prevence střetu zájmů provedou revizi  závazných postupů v této oblasti, které jsou 
součástí Jednotného metodického prostředí a jsou tak povinné pro všechny implementační orgány na 
národní úrovni. Budou tak zejména doplněny postupy pro ověřování způsobilosti žadatelů z hlediska 
omezení vyplývajících ze zákona o střetu zájmů, přičemž zvláštní pozornost bude věnována žadatelům, 
kteří jsou  součástí  svěřenského  fondu.  Změna  závazné  metodické  úpravy  bude  promítnuta  do  řídicí 
dokumentace  všech  operačních  programů.  Zapracování  nové  metodické  úpravy  proběhne  do konce 
roku 2020. České orgány budou o těchto krocích průběžně informovat EK. 
 
 
Metodické stanovisko 
 
V  kapitole  6.2.4.1.  Základní  pravidla  pro  výběr  projektů  je  doplněna  nová  povinnost  v následujícím 
znění: 
Bod  č.  9:  K  okamžiku  vydání  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  či  k  okamžiku  uzavření  Smlouvy 
o poskytnutí  dotace1  ŘO  posoudí  (a to  s  dostatečnou  auditní  stopou)  osobu  žadatele  z hlediska 
omezení  vyplývajících  z §  4c  zákona  č.  159/2006  Sb.,  o střetu  zájmů.  Přitom  lze  využít  zejména 
informací  z veřejně  dostupných  zdrojů  (např.  obchodní  rejstřík),  případně  z jiných  nástrojů  (např. 
Arachne, registr oznámení ve smyslu § 13 zákona o střetu zájmů), dále informací, které jsou povinnou 
součástí žádosti o podporu (zejména informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a pokud je to z hlediska aplikace § 4c zákona o střetu zájmů relevantní, informace 
o  skutečném  majiteli)  a informace  o skutečném  majiteli  dané  právnické  osoby  ve  smyslu  kapitoly 
2.1 bod  7 Metodického  pokynu  finančních  toků  programů  spolufinancovaných  z Evropských 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové 
období 2014-2020. Zvláštní pozornost je třeba věnovat žadatelům, jejichž podíly či akcie byly vloženy 
do svěřenského fondu ve smyslu § 1448 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „NOZ“). ŘO v této souvislosti ověří, zda podíly či akcie těchto žadatelů, představující účast jejich 
společníků  na  základním  kapitálu,  jsou  či  nejsou  vloženy  do  svěřenského  fondu.  Pokud  ŘO  zjistí, 
že podíly  či  akcie  těchto  žadatelů  byly  vloženy  do  svěřenského  fondu,  vyžádá  si  od  žadatele  statut 
svěřenského  fondu  ve  smyslu  § 1452  NOZ,  případně  další  doprovodné  informace  potřebné 
pro posouzení, zda žadatel nenaplňuje omezení stanovená v § 4c zákona o střetu zájmů. ŘO dále tyto 
                                                
 
Posouzení musí být z logiky věci provedeno před vydáním rozhodnutí či uzavření smlouvy; časový úsek mezi 
posouzením a vydáním rozhodnutí či uzavření smlouvy by však měl být co nejkratší, nejlépe nepatrný.
  

 


 
informace  v rozsahu,  v jakém  jsou  zpřístupněny,  ověří  nahlédnutím  do  evidence  svěřenských  fondů 
dle § 65a a následujících zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
a o evidenci svěřenských fondů (rejstříkový zákon)*. 
 
V případě, že ŘO dojde k závěru o nepřípustnosti dotace podle § 4c zákona o střetu zájmů, je žádost 
vyloučena z dalšího schvalovacího procesu.  
 
* https://isesf.justice.cz/evidence-vyhledavani 
 
Další postup 
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 
v programovém období 2014-2020 promítnuty při nejbližší aktualizaci. 
Metodické  stanovisko  bude  zveřejněno  na  adrese:  https://dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/2014-
2020/metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-
projektu 
 
Účinnost 
Toto metodické stanovisko  je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní  rozvoj 
(22. prosince 2020). Účinnost nabývá dnem 1. února 2021.