Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro Agrofert vymáhaných zpět'.Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10  Praha 10
Praha dne 11. února 2021
Vážený pan
Č. j.: MZP/2021/130/124
Lubor Dvořák
Sp. zn.: ZN/MZP/2021/130/30
foi+request-8563- 
Vaše č. j.: 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 
odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Dvořáku,
Ministerstvo  životního  prostředí  (dále  jen  „ministerstvo“)  obdrželo  dne  27.  ledna  2021  Vaši 
žádost  o informace  podanou  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím 
emailu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.  Ve  své  žádosti  požadujete  poskytnout 
tyto informace: 
Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt 
začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, 
o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Vzhledem  k tomu,  že  vyřízení  Vaší  žádosti  o  informace  vyžaduje  konzultace  s jiným  povinným 
subjektem a jinou složkou povinného subjektu, prodlužujeme podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. lhůtu pro poskytnutí informace o deset dní.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Petra Roubíčková
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
11.02.2021 14:08
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz
1/1