Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.'.


 
                             Vážený pan 
                             Jiří Jíra   
                     

                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
                    
                                                                                                                                                                                        
 
VÁŠ DOPIS ZN. 
ČÍSLO JEDNACÍ 
 
SPISOVÁ ZNAČKA 
DATUM 
 
LCR099/14/000154/2021                 LCR0004115/2021                 9. 2. 2021 
VYŘIZUJE 
TELEFON  
GSM  
FAX 
E-MAIL  
 
 
 
 
xxxxxx@xxxxxx.xx 
 
Prodloužení  lhůty  k poskytnutí  informací  dle  ustanovení  §  14  odst.  7  písm.  b)  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Vážený pane Jíro,  
 
obracím se na Vás jako na žadatele ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZSPI“),  a  to  v návaznosti  
na  Vaše  podání  ze  dne  27.  1.  2020,  doručené  téhož  dne  emailem  do  elektronické  podatelny 
státního  podniku  Lesy  České  republiky,  s.p.,  se sídlem  Přemyslova  1106/19,  Nový  Hradec 
Králové,  500  08  Hradec  Králové,  IČO:  421  96  451,  zapsaného  v obchodním  rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále jako „LČR“). 
 
Ve  shora  uvedeném  podání  žádáte  postupem  a  za  podmínek  dle  ZSPI  o  poskytnutí 
následujících informací: 
 
„…zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky 
holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se 
Andrej  Babiš  stal  premiérem  menšinové  vlády.  Pokud  ano,  žádám  o  poskytnutí  seznamu 
takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, 
a  to  v  rozsahu  název  společnosti,  které  byla  přidělena  veřejná  zakázka,  výše  plnění  veřejné 
zakázky, datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 

 
Kopii  jakéhokoliv  stanoviska,  memoranda,  posudku,  metodiky  či  jiného  obdobného 
dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
 
Holdingem  Agrofert  se  myslí  společnost  Agrofert,  a.  s.,  IČO:  26185610  se  sídlem 
Pyšelská  2327/2,  Chodov,  149  00  Praha  4.  Seznam  dceřiných  společností  je  dostupný 
například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610.
“ 
 
 


 
 
Vzhledem  k tomu,  že  příprava  Vámi  požadovaných  informací  vyžaduje  vyhledání 
a následné  zpracování  objemného množství  dat  uložených v různých  evidenčních systémech 
LČR  spravovaných věcně příslušnými  odbory, a to  zpětně za  období  3 let, Vám sdělujeme, 
že v souladu s ustanovením § 14 odst. 7, písm. b) ZSPI prodlužujeme lhůtu pro poskytnutí 
Vámi požadovaných informací o 10 dní.  
 
 
 
 
S pozdravem  
 
        
Mgr. Alice  Digitálně podepsal 
Mgr. Alice Štecová 
Datum: 2021.02.09 
                                                                                       ______________________
Štecová
15:51:39 +01'00'
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Alice Štecová 
 
 
 
 
 
 
vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek 
 
 
 
 
 
 
Lesy České republiky, s.p.