Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Elektronická známka pro držitele ZTP'. 
 
 
*MDCRX00XUFH0* 
Karel Šípek 
 
Email: foi+request-8517-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Odpověď k č. j.: 
Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
Vyřizuje/Útvar/Telefon 
Datum 
 
MD-127/2021-072/2 
Gažda Lukáš Bc., ministerský rada, 072 
Praha 7.1.2021 
 
MD/127/2021/072 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 
 
Vážený pane Šípku, 
dne 21. 11. 2020 obdrželo Ministerstvo dopravy Vaší emailovou zprávu, označenou jako 
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“)  ve  které  jste  v souvislosti  s přechodem  na 
elektronickou  dálniční  známku  vznesl  následující  dotaz,  cit.:  „Jako  držitele  průkazu  ZTP 
zajímá,  co  mám  od  letošního  roku  dělat  pro  dopravu  k  cestám  po  dálnici,  abych  nebyl 
pokutován. Sám již nemohu řídit tak mě někdo musí vézt.“ 
K Vašemu  dotazu  předně  uvádíme,  že  InfZ  neslouží  k výkladům  zákonů.  Je  určen  ke 
sdílení dokumentů státní správy s veřejností. V případě, že se na úřady obracíte s dotazy 
tohoto charakteru, doporučujeme Vám neodkazovat na tento zákon, neboť by mohlo dojít 
k formálnímu odmítnutí žádosti.  
Váš dotaz přesto v rámci zásad dobré správy a mimo režim InfZ zodpovíme. 
Od  1.  1.  2021  nabývá  účinnosti  novela  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních 
komunikacích.  Dle  §  20a  odst.  1  písm.  h)  „zpoplatnění  nepodléhá  užití  zpoplatněné 
pozemní  komunikace  silničním  motorovým  vozidlem  přepravujícím  těžce  zdravotně 
postižené  občany,  kteří  jsou  držiteli  průkazu  ZTP,  nebo  průkazu  ZTP/P,  pokud 
provozovatelem  silničního  motorového  vozidla  je  postižená  osoba  sama  nebo 
osoba jí blízká
 (dle občanského zákoníku).“ 
Pro  držitele  průkazu  ZTP  se  v  souvislosti  s  novým  systémem  elektronických  dálničních 
známek  tak  nic  zásadního  nemění.  Vozidlo  není  třeba  nikde  registrovat.  Držitel  průkazu 
ZTP se v případě kontroly v provozu prokáže stejným způsobem jako dosud.  
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jakub Stadler 
Ředitel 
Odbor komunikace 
Elektronický podpis - 7.1.2021
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3   
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Spis. znak/lhůta 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler
Vydal : PostSignum Qualified C...
IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
3.3-S5 
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00