Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pacientský hub - Praha 10 - náklady na provoz'.
 
 
Vážený pan 
 
Michael Voska 
 
Adresa pro doručení:  
 
foi+request-8513-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Váš dopis ze dne 28. prosince 2020 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. ledna 2021 
 
 
Č. j.: MZDR 62718/2020-4/MIN/KAN 
 
*MZDRX01DXRO
MZDRX01D I* 
 
XROI 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  informace  dle  zákona  č.106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne  28.  prosince  2020,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  62718/2020-1/MIN/KAN,  kterou  jste 
požadoval informace ve věci takzvaného Pacientského hubu, který je provozován v Praze 
10, konkrétně pak: 

1.  Celkové  roční  náklady,  včetně  mzdových  nákladů  (případně  očekávané  roční 
náklady, včetně mzdových nákladů) 
2. Přehled využití centra v roce 2020 
3. Plán akcí na rok 2021  
4.  Informaci  o  záměru  pronájmu  4  volných  kanceláří,  v  jakém  stavu  se  nyní 
centrum nachází, komu případně byl prostor volných kanceláří pronajat
;  
Vám sděluji následující:  
 
K otázce č. 1: 
Pacientský hub získal na svůj provoz grant z Fondů Evropského hospodářského prostoru 
a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Celková výše grantu činí  24 225 000 Kč
tato částka pokrývá veškeré projektové náklady (provozní náklady, náklady na vzdělávání, 
mzdové náklady apod.), a to na realizační období od 1.3.2020 – 31.12.2023 (3 roky a 10 
měsíců). 
 
K otázce č. 2: 
Od  března  2020,  kdy  byl  projekt  oficiálně  zahájen,  probíhala  intenzivní  příprava  jak 
fyzických  prostor,  tak  dalších  aktivit  Pacientského  hubu.  Zrekonstruované  a  kompletně 
vybavené  prostory  byly  virtuálně  otevřeny  22.  prosince  2020  na  neformálním  online 
setkání s pacientskými organizacemi a zástupci médií. S ohledem na epidemickou situaci 
v ČR však nebylo zatím možné zahájit plný provoz sdíleného prostoru. Provoz pracovního 
a  komunitního  centra  v  pražských  Vršovicích  je  však  pouze  jednou  z klíčových  aktivit 
projektu.  Primárně  má  projekt  za  cíl  zajišťovat  komplexní  vzdělávací  program 
pacientským  organizacím,  dále  informovat  pacienty  o  jejich  právech  

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
 
 
a  povinnostech  a  jak  lépe  pečovat  o  své  zdraví  a  u  veřejnosti  zvyšovat  zdravotní 
gramotnost.
  V roce  2020  již  proběhly  v režimu  online  tři  vzdělávací  semináře,  první 
seminář na témata negrantový fundraising (53 přihlášených), druhý na téma pořádání akcí 
online  (52  přihlášených)  a  jedno  neformální  setkání  s lektorem  na  téma  digitalizace  
(25  přihlášených).  V roce  2020  byl  také  spuštěn  interaktivní  webový  portál 
(https://pacientskyhub.cz) 

online 
komunita 
na 
sociálních 
sítích 
(https://www.facebook.com/groups/pacientskyhub),  obojí  spadá  do  klíčových  aktivit 
projektu. 
  
K otázce č. 3: 
Plán  aktivit  Pacientského  hubu  bude  zveřejňován  vždy  jednou  za  čtvrt  roku.  Plánování 
aktivit v kratších časových úsecích umožňuje flexibilněji reagovat na aktuální zdravotnická 
témata či legislativní změny a adekvátně tak odpovídat na konkrétní potřeby pacientských 
organizací  v oblasti  vzdělávání.  Plán  na  IQ  2021  nyní  finalizujeme  ve spolupráci  s 
pacientskými organizacemi a dalšími partnery. Zveřejněn bude v průběhu ledna na webu a 
na sociálních sítích Pacientského hubu. Rámcově bude obsahovat následující okruhy:  
 
Pacientské organizace: 
  Řízení  a  profesionalizace  PO  (HR,  právo,  management,  financování,  daně,  IT 
apod.) 
  Advokační činnost (legislativa, zdravotnický systém, komunikace, PR) 
Pacienti / veřejnost: 
  Praktické informace (asistenční pomůcky, jak žádat o podporu, komunikace s lékaři 
apod.) 
  Inspirace, příběhy, vzájemná podpora a sdílení 
  Zdravotní gramotnost (prevence, zdravý životní styl, nakládání s léky) 
 
První  akcí  hubu  v roce  2021  byl  seminář  na  téma  Jak  si  udržet  duševní  pohodu  
v  novém  roce
.  Tématem  psychické  odolnosti  provedla  účastníky  psycholožka  Ivana 
Štefková.  Seminář  proběhl  v online  podobě  dne  7.  1.  2021.  Další  plánovanou  akcí  je 
informace o fungování Pacientského hubu (základní informace apod.) dne 19.1.2021.  
 
K otázce č. 4: 
Předmětem připravované výzvy veřejné soutěže je podnájem čtyř místností o rozměrech 
15,75 m2, 15,95 m2, 16,46 m2 a 18,02 m2 na adrese U vršovického nádraží 30, Praha 10. 
Podmínky  veřejné  soutěže  se  v současné  době  nachází  v režimu  připomínkování  
ze strany právního oddělení MZ. Výzva bude vyvěšena koncem ledna či začátkem února 
na úřední desce Ministerstva zdravotnictví (dostupná rovněž online na www.mzcr.cz).  
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 12.1.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00