Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.

 
KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ 
Havlíčkovo nábřeží č. 34, 728 81 Ostrava 
 
tel.: 596 153 222, fax: 596 153 370, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx , IDDS: jhyaeqv 
 
NAŠE ZNAČKA:  
Si 1372/2020 
Vážená paní 
VAŠE ZNAČKA: 
 
K. 
VYŘIZUJE:   
 
 
DNE:  
 
5. ledna 2021
E-mail: foi+request-8512-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Vážená paní, 
 
v návaznosti  na  Vaši  žádost  ze  dne  28.  12.  2020,  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„InfZ“),  Vám  sděluji  následující.  Vaše  žádost  byla  ke  krajskému  soudu  doručena  dne 
28. 12. 2020. V ní jste požadovala poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí sp. zn. 30 T 6/2019, 
3 To 77/2020 a 3 To 78/2020. 
 
Rozsudek ze dne 18. 5. 2020, č. j. 3 To 77/2020-242 a usnesení ze dne 6. 3. 2020, č. j. 3 To 
78/2020-107 Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu v anonymizované podobě. 
 
Rozsudek ze dne 11. 6. 2020, č. j. 30 T 6/2019-6871 obsahuje 148 stran. Jedná se o věc, kde je 6 
obžalovaných.  S ohledem  na  takto  vysoký  počet  stran,  velké  množství  obžalovaných,  a  dalších 
vyslechnutých osob Vás tímto vyzývám k zaplacení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
požadovaných informací, a to s ohledem na ustanovení § 4 instrukce Ministerstva spravedlnosti 
ČR ze dne 14. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování 
informací podle InfZ, pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, 
stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 200 Kč. V případě mimořádně 
rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého 
pracovníka. 
 
Za  vyhledávání  informací  ve  smyslu  InfZ  je  nutné  považovat  také  náklady  spojené  se 
zpracováním informace v té podobě, v jaké je povinný subjekt oprávněn požadované informace 
poskytnout. V daném případě je povinný subjekt oprávněn poskytnout požadované rozhodnutí 
za předpokladu, že tím nebude dotčeno právo žádné fyzické osoby na ochranu osobních údajů. 
Krajský  soud  v  Ostravě  má  v  této  věci  povinnost  rozhodnutí  poskytnout  v  anonymizované 
podobě,  aby  ochránil  osobní  údaje  fyzických  osob.  Při  rozsahu  a  složitosti  rozsudku,  lze 
předpokládat,  že  doba  anonymizace  požadovaného  rozhodnutí  zabere  jednomu  pracovníkovi 
soudu  přibližně  2  minuty  na  jednu  stranu.  Celkem  tedy  296  minut  práce  jednoho  pracovníka 
(148 stran x 2 minuty), což je zaokrouhleno na celé hodiny 5 hodin. Po tuto dobu se pracovník 
provádějící anonymizaci informací nemůže věnovat své běžné náplni práce a tuto činnost vedoucí 

 

 
 
ke  zpracování  informace  je  nutné  považovat  za  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  ve  smyslu 
ustanovení § 17 InfZ. 
 
S ohledem na výše uvedenou instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR, spolu s ustanovením § 17 
odst.  3  InfZ,  Vám  oznamuji,  že  výše  požadované  úhrady  za  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání 
požadovaných  informací  činí  1 000  Kč  (5  hodin  x  200  Kč).  Vyzýváme  Vás  tedy,  abyste 
uhradila  částku  ve  výši  1  000  Kč  ve  lhůtě  60  dnů  ode  dne  doručení  této  výzvy  na  účet 
Krajského soudu v Ostravě, č. ú. 19-4123761/0710, variabilní symbol 6200137220. 
 
Rovněž  Vás  poučuji,  že  proti  výši  úhrady  sdělené  podle  ustanovení  §  17  odst.  3  InfZ  lze 
prostřednictvím  Krajského  soudu  v Ostravě  podat  stížnost  k  Ministerstvu  spravedlnosti  do  
30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Nebude-li požadovaná výše úhrady ve stanovené lhůtě 
zaplacena, povinný subjekt žádost v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 InfZ odloží. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Novák v.r. 
předseda krajského soudu 
Lenka 
Digitálně podepsal 
Lenka Slaninová 
SlaninováDatum: 2021.01.06 
08:53:58 +01'00'
Za správnost vyhotovení: Lenka Slaninová