Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor kultury a projektů 
Michal Voska 
 
 
e-mail: foi+request-8505-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn.:             
Naše značka:  P10-011371/2021 
Vyřizuje linka:  216 
V Praze dne: 
11. 1. 2021 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kultury  a  projektů,  obdržel  dne 
19. 12. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
„Vážená paní, vážený pane, 
 dovolte  mi  reagovat  na  současnou  informaci  o  umístění  uměleckého  díla  k  připomínce  uvedených 
umělců  viz:  https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/umelce-haukovou-
a-chalupeckeho-bude-v-jejich-parku-pripominat-bil board-rizeny-umelou-inteligenci?articleid=3341 
1)  Byla  porota  nějak  honorována?  A  agentura  CCEA  MOBA?  Pokud  ano,  jakou  částkou  a  z  jakého 
rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy. 
2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po jakou 
dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis? 
3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost? 
4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí? 
5) Žádám o poskytnutí vizualizací všech přihlášených prací, včetně cen realizace u jednotlivých děl. 
6) Je pan místostarosta David Kašpar v profesním, či obchodním vztahu, případně i z dřívějších let s 
kýmkoliv z vítězného týmu, realizovaného návrhu? 
7) Naproti parku, kde bude dílo realizováno je základní škola U Vršovického nádraží. Uveďte, s jakou 
roční  dotací škola  pracuje a kolik MČ Praha 10  do základní  školy  za  uplynulé dva  roky  investovala, 
včetně předpokládaných investic do roku 2022. 
8) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví? 
S přátelským pozdravem“. 
 
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti bylo třeba konzultace mezi několika odbory, které měly 
závažný  zájem  na  rozhodnutí  o  žádosti,  zejména  s odborem  kontroly  a  komunikace,  který 
v podmínkách  zdejšího  úřadu  poskytuje metodickou pomoc v rámci vyřizování žádostí o  poskytnutí 
informací  dle  InfZ,  prodloužil  povinný  subjekt  lhůtu  dle  §  14  odst.  7  písm.  c)  InfZ  o  10  dní,  tj.  do 
14. 1. 2021 (viz přípis ze dne 4. 1. 2021, č.j.: P10-227600/2020). 
 

V souladu  s ustanovením  §  14  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme  ve  formě  textu 
tohoto přípisu do Vámi určené e-mailové adresy a dále na technickém nosiči dat (CD), který zasíláme 
na adresu Vašeho trvalého pobytu, neboť požadované dokumenty nelze, vzhledem k jejich obsáhlosti 
(329  MB)  zaslat  Vámi  požadovaným  způsobem,  tj.  do  e-mailové  schránky.  Povinný  subjekt  se  od 
Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon (vzhledem k objemu) představoval 
nepřiměřenou zátěž. Prostřednictvím CD je současně zachována el. podoba poskytovaných informací. 
 
 
„1) Byla porota nějak honorována? A agentura CCEA MOBA? Pokud ano, jakou částkou a z jakého 
rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy.“ 
 
Se společností CCEA MOBA byla na základě výběrového řízení, které proběhlo ve dnech 21. 4. 2020 - 
20. 5. 2020  v souladu s  usnesením  Rady MČ Praha 10  č. 435  ze  dne  26.  5.  2020  uzavřena  příkazní 
smlouva  č. 2020/OKP/0763  pro organizaci  soutěže o  návrh  s nabídkovou  cenou  ve výši 260 000  Kč 
včetně DPH. Honorář poroty byl stanoven ve výši 1000 Kč/hod., celkem se jednalo o 33 000 Kč bez 
DPH.  Veškeré  přípravné  činnosti  i  průběh  výtvarné  soutěže  jsou  hrazeny  z dotace  poskytnuté  ze 
strany MHMP v rámci programu „2% na umění“. Rozpočtové prostředky MČ Praha 10 nejsou na tuto 
činnost vůbec čerpány. 
„2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po 
jakou dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis?“ 
 
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 
odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu. 
 
„3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost?“ 
 
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 
odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu. 
 
„4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí?“ 
 
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 
odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu. 
 
„5)  Žádám  o  poskytnutí  vizualizací  všech  přihlášených  prací,  včetně  cen  realizace  u  jednotlivých 
děl.“ 
 
Vizualizace 30 přihlášených prací včetně cen realizace Vám posíláme v příloze tohoto přípisu. 
„6) Je pan místostarosta David Kašpar v profesním, či obchodním vztahu, případně i z dřívějších let 
s kýmkoliv z vítězného týmu, realizovaného návrhu?“ 
 
MgA.  David  Kašpar,  místostarosta,  není  v profesním  nebo  obchodním  vztahu  s jakýmkoli  vítězem 
realizovaného návrhu. 
 
„7)  Naproti  parku,  kde bude  dílo  realizováno je  základní  škola  U  Vršovického  nádraží.  Uveďte,  s 
jakou  roční  dotací  škola  pracuje  a  kolik  MČ  Praha  10  do  základní  školy  za  uplynulé  dva  roky 
investovala, včetně předpokládaných investic do roku 2022.“ 
 
Základní  škola  U  Vršovického  nádraží  hospodaří  s finančními  prostředky  státního  rozpočtu  a 
příspěvkem zřizovatele.   

 
 
Rok 
Celkem v Kč 
Státní rozpočet  Příspěvek MČ 
Z toho investice (kapitola 
školství) v Kč 
2018 
7 515 674 
1 473 169 
6 042 505 
12 261 708,54 
 
2019 
9 304 734,60 
3 478 589,60 
5 826 145 
10 472 916,25 
 
 
 
 
 
2020 
7 154 537,75 
2 391 037,75 
4 763 500 
33 154 
 
 
Pro rok 2021 jsou plánovány investice ve výši 6 776 000 Kč a pro rok 2022 investice ve výši 3 932 826 
Kč bez DPH. 
 
„8) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví?“ 
 
V podmínkách  zdejšího  úřadu  neexistuje  studie  o  návštěvnících  parku  ani  odhady  o  počtu 
návštěvníků. 
 
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu 
poskytovaných  příloh  však  zveřejňujeme,  v souladu  s  §  5  odst.  3  InfZ,  pouze  tuto  doprovodnou 
informaci. 
 
 
S pozdravem 
 
Digitálně podepsal 
 Mgr. Tomáš Mgr. Tomáš 
Procházka 
 Procházka Datum: 2021.01.11 
14:01:22 +01'00'
Mgr. Tomáš Procházka                                         
vedoucí odboru kultury a projektů                   „otisk razítka“ 
„elektronicky podepsáno“ 
 
 
 
Příloha: 1 – 30 vizualizací na CD 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267 093 216 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420 
IČ: 00063941 
Čt          8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
           
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx