Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor kultury a projektů 
Michal Voska 
Káranská 360/14 
 
108 00 Praha 10 
Váš dopis zn.:             
 
Naše značka:   P10-227600/2020 
e-mail: foi+request-8505-
Vyřizuje linka:   Vašek / l. 216 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
V Praze dne: 
 4. 1. 2021 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Odbor kultury a projektů obdržel dne 19. 12. 2020 
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:   
 
,,Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Vážená paní, vážený pane, 
dovolte  mi  reagovat  na  současnou  informaci  o  umístění  uměleckého  díla  k  připomínce  uvedených 
umělců viz: https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/umelce-haukovou-a-
chalupeckeho-bude-v-jejich-parku-pripominat-bil board-rizeny-umelou-inteligenci?articleid=3341 
1)  Byla  porota  nějak  honorována?  A  agentura  CCEA  MOBA?  Pokud  ano,  jakou  částkou  a  z  jakého 
rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy. 
2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po jakou 
dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis? 
3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost? 
4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí? 
5) Žádám o poskytnutí vizualizací všech přihlášených prací, včetně cen realizace u jednotlivých děl. 
6) Je pan místostarosta David Kašpar v profesním, či obchodním vztahu, případně i z dřívějších let s 
kýmkoliv z vítězného týmu, realizovaného návrhu? 
7) Naproti parku, kde bude dílo realizováno je základní škola U Vršovického nádraží. Uveďte, s jakou 
roční  dotací škola  pracuje a kolik MČ Praha 10  do základní  školy  za  uplynulé dva  roky  investovala, 
včetně předpokládaných investic do roku 2022. 
8) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví?“. 
 
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 4. 1. 2021. 
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti je třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské 
části  Praha  10,  které  mají  závažný  zájem  na  rozhodnutí  o  žádosti,  zejména  s Odborem  kontroly  a 
komunikace,  který  v podmínkách  zdejšího  úřadu  poskytuje  metodickou  pomoc  v rámci  vyřizování 
žádostí o poskytnutí informací dle InfZ, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) 
InfZ o 10 dní, tj. do 14. 1. 2021. 

 Mgr. Tomáš Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Procházka 
 
Procházka Datum: 2021.01.04 
 
12:57:56 +01'00'
Mgr. Tomáš Procházka 
vedoucí Odboru kultury a projektů 
 
                                     ,,otisk razítka“ 
,,podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420           
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:           
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx