Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Realizace modrých zón'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor dopravy 
Michal Voska 
 

 
e-mail: foi+request-8503-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
xxxxx.x@xxxxxx.xx 
Váš dopis zn.:               
Naše značka:  SZ P10-221270/2020, 
P10-221275/2020,  P10-224657/2020      
Vyřizuje linka: Čuřínová/375 
 
V Praze dne: 12.1.2021    
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha  10,  Úřad  městské části Praha 10,  odbor dopravy obdržel dne 17.  12.  2020  Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací v níže uvedeném znění. Povinný subjekt současně dodává, že 
tato žádost mu byla doručena skrze dva samostatné e-maily, které byly obsahově totožného znění. 
Jedinou výjimkou je bod 3.  žádosti „Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní 
linky, přihlášení do systému atp.?“
, který je v žádosti vedený pod č. j.: P10-221270/2020  rozšířen o text 
„Pokud ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?“ 
(viz níže červeně označený text).  
 
 „Dobrý den, žádám informaci k následujícím otázkám: 
Jak to je u platících, kteří zaplatili a v dané MČ a došlo k posunu termínu zón, kupříkladu v Malešicích. 
Bude jim o to prodloužena zaplacená doba? Nebo vrácena poměrná částka?  
Co  úpravy zón? Minimálně v  Malešicích, kupříkladu v Rektorské ulici  došlo k  úpravám, vzhledem k 
chybnému zaměřování, instalaci značek atp. Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?  
Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky, přihlášení do systému atp.? Pokud 
ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?  
Co úřednický aparát na modré zóny a pokuty? Tuším, že je nyní 24 úředníků. Kolik z nich bude i nadále 
spravovat zóny, kolik z nich má smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po zaběhnutí 
systému do plného režimu? 
Lze  uvést, kolik  peněz  do  kasy MČ  P10  přineslo  zavedení zón?  Kolik  z  pokut?   A  jaký byl  náklad, 
respektive zisk po odečtení mzdových nákladů? 
Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu? 
Kolik  občanů  se  přihlásilo  k  placení  zón,  kolik  z  toho  podnikatelů, důchodců a  běžných občanů? 
Odpovídá to předpokladům, výpočtům, či odhadům před zavedením zón? Byla dělána studie s ohledem 
na reálný počet automobilů? 
Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů? 
MČ též platí zóny na služební vozy? 
Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím  služební vůz? Jde  o  bílý  Superb třetí 
generace? I zde je placeno, nebo je zde nějaká výjimka?“.  
 


Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti bylo třeba konzultace mezi několika odbory, které měly 
závažný  zájem na  rozhodnutí  o  žádosti, a  kterých  se  předmět dotazů dotýkal, prodloužil povinný 
subjekt lhůtu dle § 14  odst. 7 písm. c) InfZ o 10  dní, tj. do 14. 11. 2021  (viz přípis ze dne 28. 12.  2020, 
č.j.: P10-224657/2020).   
 
 
V souladu s ustanovením § 14  odst. 5  písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v následující formě: elektronicky na Vaše e-mailové adresy formou textu tohoto přípisu. 
 
 
„Jak  to  je  u  platících, kteří  zaplatili a  v  dané  MČ  a  došlo  k  posunu  termínu  zón,  kupříkladu v 
Malešicích.“  
„Bude jim o to prodloužena zaplacená doba? Nebo vrácena poměrná částka?“   
 
Parkovací oprávnění pro podoblast 10.2  bude platné po zaplacenou dobu ode dne spuštění zón do 
provozu, tj. od 30. 11. 2020.  Oprávnění pro celou Prahu 10 platí po vybranou dobu ode dne zaplacení, 
lze jej využívat na celém zpoplatněném území MČ Praha 10 a poměrná částka nebude vrácena.  
 
„Co úpravy zón? Minimálně v Malešicích, kupříkladu v Rektorské  ulici došlo k úpravám, vzhledem k 
chybnému zaměřování, instalaci značek atp. Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?“ 
 
Úpravy značení probíhaly v případě rozporu realizace s projektem nebo tam, kde to bylo z provozního 
hlediska potřeba. Upozornit na to  mohl kdokoliv (vlastník komunikace, projektant, realizační firma, 
ÚMČ  Praha 10,  Policie ČR, Dopravní podnik hl. m. Prahy, majitelé přilehlých nemovitostí). V projektu 
nelze  podchytit  vše,  co  užívání  komunikací  přináší.  K  dnešnímu  dni  evidujeme  ve všech  zatím 
vyznačených etapách zón placeného stání 99  chyb. Ohlasy v případě vzniku komplikace jsou logicky 
negativní, po vyřešení pozitivní. 
 
„Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky, přihlášení do systému atp.? 
Pokud ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?“ 
 
Povinný subjekt neeviduje žádnou stížnost na nemožnost se dovolat na telefonní linky či přihlášení se 
do systému ve spojitosti se zavedením zón placeného stání.  
 
Nad  rámec  výše uvedeného povinný subjekt uvádí, že  eviduje  celkem  10 stížností  ve  spojitosti se 
zavedením zón placeného stání, které se týkají vydávání parkovacího oprávnění, dopravního značení, 
vyznačení  zóny  placeného  stání,  zavedení  zón  placeného  stání,  úpravy  zón  placeného  stání  a 
komunikace se zaměstnancem odboru dopravy. Z 10  evidovaných stížností bylo 8  nedůvodných a 2 
stížnosti důvodné. V těchto dvou případech se jednalo o stížnost na chybné vyznačení modré parkovací 
zóny,  kdy  povinný subjekt  požadavek  na  úpravu  zóny  placeného stání  předal  Technické  správě 
komunikací a.s., jakožto správci zón, k zajištění nápravy.  
 
„Co úřednický aparát na  modré zóny a pokuty? Tuším, že  je nyní 24  úředníků. Kolik z nich bude i 
nadále spravovat zóny, kolik z nich má smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po 
zaběhnutí systému do plného režimu?“ 
 
Referát zón placeného stání sestává z pěti referentů a jedné vedoucí referátu, všichni mají smlouvy na 
dobu neurčitou. Od července do prosince 2020  bylo k dispozici dalších osm referentů na dohodu o 
pracovní činnosti (max. 80 hod. měsíčně), s ohledem na epidemiologická opatření  byli od října 2020 
využíváni minimálně (pouze v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu), s jejich výpomocí 
lze  znovu  počítat  1-2  měsíce před  spuštěním zón  v připravované podoblasti 10.4.  Referát  právní 
zaměstnává od  října  čtyři  nové referenty řešení přestupků, pátý nastoupil od  prosince 2020,  šestý 

v lednu 2021.  Dle stávající  organizační struktury činí počet zaměstnanců, po zaběhnutí systému do 
plného provozu, 7.  
 
„Lze  uvést, kolik peněz  do  kasy MČ P10  přineslo zavedení zón? Kolik z  pokut? A  jaký byl  náklad, 
respektive zisk po odečtení mzdových nákladů?“ 
Veškeré finanční prostředky vybrané prodejem parkovacích oprávnění jsou odváděny hlavnímu městu 
Praze. Teprve po vyúčtování a odečtení veškerých nákladů městem (včetně nákladů na provoz výdejny, 
vyznačení zón, provoz  platebních automatů  atd.) bude případný  zisk rozdělen rovným dílem mezi 
hlavní město a  městskou část. Vyúčtování obvykle probíhá v třetím čtvrtletí následujícího roku. Dle 
zkušeností z okolních městských částí v prvních letech provozu žádný zisk nevzniká.   
Ke dni 18. 12. 2020  bylo zaplaceno necelých 6 tisíc výzev k uhrazení určené částky 500  Kč, odeslaných 
provozovateli vozidla, které stálo bez oprávnění v zóně placeného stání, ty jsou příjmem městské části. 
 
„Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu?“ 
 
MČ Praha 10 získá jednu polovinu čistého zisku. 
 
„Kolik občanů se přihlásilo k placení zón, kolik z toho podnikatelů, důchodců a běžných občanů?“  
„Odpovídá to  předpokladům, výpočtům,  či  odhadům před  zavedením  zón?  Byla  dělána studie  s 
ohledem na reálný počet automobilů?“ 
 
Ke dni 18. 12. 2020  bylo vydáno 23 000 parkovacích oprávnění, což odpovídá očekávání a skutečnosti, 
že v již zprovozněných podoblastech je umožněno parkování i obyvatelům z oblasti 10.4.  
Analýza  dopravy  v klidu  je  dostupná  na  webu  městské  části,  viz  https://praha10.cz/mestska-
cast/doprava/analyza-dopravy-v-klidu
. Žádná jiná studie nebyla pořízena. 
 
K  části  otázky  „kolik  z  toho  podnikatelů, důchodců a  běžných  občanů“  této  žádosti  bylo  vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15  odst. 1  InfZ ve spojení s §  2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo 
zasláno na adresu Vašeho trvalého bydliště. 
 
„Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů?“ 
 
Žádné výjimky z dopravního značení týkajícího se zón nejsou udělovány, neumožňují to pražské zásady 
pro zřizování zón, které jako silniční správní úřad respektujeme.  
 
„MČ též platí zóny na služební vozy?“ 
 
ANO, MČ Praha 10 hradí parkovací oprávnění na tzv. „modré zóny“ pro vozy, jež jsou ve vlastnictví MČ 
Praha 10  a jsou využívány pro potřeby MČ Praha 10, a to zejména z důvodu, že součástí služeb, které 
jsou občanům poskytovány, je i služba „Pojízdný úřad“. 
 
 
„Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím služební vůz? Jde o bílý Superb třetí 
generace? I zde je placeno, nebo je zde nějaká výjimka?“
 
 
Vozy ve vlastnictví MČ Praha 10  nejsou dlouhodobě přidělovány konkrétním osobám (vyjma přidělení 
jednotlivých vozů konkrétním řidičům z evidenčních důvodů), ale jsou přidělovány  jednorázově  - v 
podstatě pro každou jednotlivou schválenou jízdu, a to dle momentálního vytížení jednotlivých vozů a 
řidičů vedoucím oddělení autodopravy a pojízdného úřadu. Paní starostka a stejně tak i všichni ostatní, 
kteří mají schválenou jízdu, tak mohou využívat celý vozový park MČ Praha 10 dle jeho aktuální volné 
kapacity. MČ  Praha 10  není vlastníkem žádného bílého vozu Škoda Superb III. generace. Co se týká 
placení za modré zóny, na toto již bylo odpovězeno v předchozím bodu žádosti.  

Současně uvádíme, že ke dni podané žádosti povinný subjekt disponuje následujícím vozovým parkem: 
Škoda Superb černé barvy, r.v. 2016,  Škoda Superb černé barvy, r.v. 2011,  Škoda Superb černé barvy, 
r.v. 2010,  Ford Tranzit modré barvy, r.v. 2013,  Ford Tranzit modré barvy, r.v. 2012  a  Renault Trafic 
modré barvy, r.v. 2016.  
 
 
Podle ustanovení §  5  odst.  3  InfZ  bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Čech                                                
Pověřený vedením odboru dopravy                        
 „otisk razítka“ 
„elektronicky podepsáno“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídl o: Vršovická 68, 101 38 Pra ha  10 
Úřední hodiny: 
tel .: +420 267093111 
Pra covi ště: Vrš ovi cká 68, 101 38 Pra ha  10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a  13.00 - 17.30 
fa x: +420 267093 
IČ: 00063941 
Čt          8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 

Ba nkovní spojení:            
e-ma il: xxxxx@xxxxxxx.xx