Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Realizace modrých zón'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor dopravy 
Michal Voska 
Káranská 360/14 

 
108  00 Praha 10 
Váš dopis zn.:               
 
Naše značka:    P10-224657/2020 
e-mail: foi+request-8503-
Vyřizuje linka:    Slabá/515 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx@seznam.cz 
V Praze dne:    28. 12. 2020 
xxxxx.x@xxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha  10,  Úřad  městské části Praha 10,  odbor  dopravy obdržel dne 17.  12.  2020  Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací v níže uvedeném znění. Povinný subjekt současně dodává, že 
tato žádost mu byla doručena skrze dva samostatné e-maily, které byly obsahově totožného znění. 
Jedinou výjimkou je bod 3.  žádosti „Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní 
linky, přihlášení do systému atp.?“
, který je v žádosti vedený pod č. j.: P10-221270/2020  rozšířen o text 
„Pokud ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?“ 
(viz červeně označený text níže).  
 
 „Dobrý den, žádám informaci k následujícím otázkám: 
Jak to je u platících, kteří zaplatili a v dané MČ a došlo k posunu termínu zón, kupříkladu v Malešicích. 
Bude jim o to prodloužena zaplacená doba? Nebo vrácena poměrná částka?  
Co  úpravy zón? Minimálně v  Malešicích, kupříkladu v Rektorské ulici  došlo k  úp ravám, vzhledem k 
chybnému zaměřování, instalaci značek atp. Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?  
Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky, přihlášení do systému atp.? Pokud 
ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?  
Co úřednický aparát na modré zóny a pokuty? Tuším, že je nyní 24 úředníků. Kolik z nich bude i nadále 
spravovat zóny, kolik z nich má smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po zaběhnutí 
systému do plného režimu? 
Lze  uvést, kolik  peněz  do  kasy MČ  P10  přineslo  zavedení zón?  Kolik  z  pokut?   A  jaký byl  náklad, 
respektive zisk po odečtení mzdových nákladů? 
Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu? 
Kolik  občanů  se  přihlásilo  k  placení  zón,  kolik  z  toho  podnikatelů,  důchodců a  běžných občanů? 
Odpovídá to předpokladům, výpočtům, či odhadům před zavedením zón? Byla dělána studie s ohledem 
na reálný počet automobilů? 
Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů? 
MČ též platí zóny na služební vozy? 
Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím  služební vůz? Jde  o  bílý  Superb třetí 
generace? I zde je placeno, nebo je zde nějaká výjimka?“.  
 

Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 4. 1. 2021.  
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti je třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské 
části Praha 10,  které mají  závažný zájem na  rozhodnutí o žádosti, zejména s odborem hospodářské 
správy  a  odborem  kontroly  a  komunikace,  tj.  úseky  do  jejichž  působnosti  spadá  okruh  Vámi 
požadovaných informací, prodlužuje povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. 
do 14. 1. 2021. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Čech, vz. Jitka Čučínová 
pověřený vedením odboru dopravy 
 
„otisk razítka“ 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
 
 

Sídl o: Vršovická 68, 101 38 Pra ha  10 
Úřední hodiny: 
tel .: +420 267093          
Pra covi ště: Vrš ovi cká 68, 101 38 Pra ha  10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a  13.00 - 17.30 
fa x: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz