Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Realizace modrých zón'.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Praha 10

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Michal Voska
# Datum narození: 1983-12-08
# Adresa: Káranská 360, 10800 Praha 10
===================================================================

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
žádám informaci k následujícím otázkám:

Jak to je u platících, kteří zaplatili a v dané MČ a došlo k posunu termínu zón, kupříkladu v Malešicích. Bude jim o to prodloužena zaplacená doba? Nebo vrácena poměrná částka?

Co úpravy zón? Minimálně v Malešicích, kupříkladu v Rektorské ulici došlo k úpravám, vzhledem k chybnému zaměřování, instalaci značek atp. Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?

Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky, přihlášení do systému atp.? Pokud ano, lze uvést statistiku, počty a návrhy řešení?

Co úřednický aparát na modré zóny a pokuty? Tuším, že je nyní 24 úředníků. Kolik z nich bude i nadále spravovat zóny, kolik z nich má smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po zaběhnutí systému do plného režimu?

Lze uvést, kolik peněz do kasy MČ P10 přineslo zavedení zón? Kolik z pokut? A jaký byl náklad, respektive zisk po odečtení mzdových nákladů?

Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu?

Kolik občanů se přihlásilo k placení zón, kolik z toho podnikatelů, důchodců a běžných občanů? Odpovídá to předpokladům, výpočtům, či odhadům před zavedením zón? Byla dělána studie s ohledem na reálný počet automobilů?

Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů?

MČ též platí zóny na služební vozy?

Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím služební vůz? Jde o bílý Superb třetí generace? I zde je placeno, nebo je zde nějaká výjimka?

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

17/12/2020
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.


-------------------------------------------------------------------