Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vakcina Covid-19'.
 
Vážený pan 
Zdeněk Orság 
 
Adresa pro doručení:  
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 

 
 
Váš dopis ze dne 14. prosince 2020 
 
V Praze dne 29. prosince 2020 
Č. j.: MZDR 58847/2020-2/MIN/KAN 
*MZDRX01DPHNH* 
MZDRX01DPHNH 
 
Odpověď  Ministerstva  zdravotnictví  na  žádost  o  informace  dle  zákona  č.106/1999 
Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne  14.  prosince  2020,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  58847/2020-1/MIN/KAN,  kterou  jste 
požadoval následující informace: 
1. S kolika a kterými dodavateli je uzavřena smlouva o dodávce vakcín proti Covid-
19? 
2. Kolik a které vakcíny budou použity pro očkování? 
3.  Která  ze  smluvních  stran  a  za  jakých  podmínek  bude  zodpovědná  trestně  či 
finančně v případě nežádoucích účinků daných vakcín? 
4. Jaký subjekt bude provádět očkování? Praktičtí lékaři nebo někdo jiný? 
5. Jakým způsobem bude vyřešeno hlášení nestandartních reakcí na vakcínu?; 

Vám sděluji následující: 
 
K otázce č. 1 
Výrobci,  se  kterými  je  uzavřena  smlouva:  Pfizer/BioNTech;  AstraZeneca,  CureVac; 
Johnson&Johnson  (Jansen);  Sanofi  Pasteur  (GSK);  Novavax.  V příloze  pak  naleznete 
bližší informace k vakcínám od výše uvedených společností – viz strana 7. 
Nadto  doplňuji,  že  Česká  republika  se,  stejně  jako  všechny  ostatní  členské  státy  EU, 
zapojila  do  iniciativy  řízené  Evropskou  komisí,  jejímž  cílem  je  včasné  zajištění  vakcíny 
proti  COVID-19  a  to  v dostatečném  množství  pro  všechny  členské  státy.  Společná 
iniciativa  vznikla  z mnoha  důvodů,  nejen  kvůli  nutnosti  koordinovaného  přístupu  v rámci 
společného  trhu,  ale  také  proto,  že  trhy  jednotlivých  států  jsou  pro  vytížené  výrobce 
neperspektivní.  
Dohoda  mezi  EU  a  členskými  státy  dále  stanoví,  že  s každým  výrobcem,  který  je 
vyhodnocen jako vhodný, bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, tzv. APA (Advance 
Purchase Agreement, dále jen „APA“).  
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
 
V případě shody na předběžném návrhu APA, vyhlásí Evropská komise oficiální tender a 
vyzve danou společnost, aby se do tenderu přihlásil. Tento postup řeší pro členské státy 
otázku  národních  pravidel  pro  zadávání  veřejných  zakázek.  Zúčastněné  členské  státy 
mohou tento postup řízený Evropskou komisí využít k přímému nákupu očkovacích látek 
od  výrobců,  jakmile  bude  některá  z  nich  k  dispozici,  na  základě  podmínek  stanovených 
v záruce (APA).  
V momentě  shody  nad  zněním  APA  je  její  text  zaslán  členským  státům,  které  mají  pět 
pracovních  dní  na  to,  aby  oznámily  Komisi  odstoupení  od  smlouvy  (tzv.  opt-out). 
Vzhledem k tomu, že zpětně se zapojit do APA není možné, Komise opakovaně apeluje 
na  členské  státy,  aby  se  zavázaly  k nákupu  vakcín  od  všech  výrobců,  byť  jen 
v minimálním množství.  
APA,  které  Komise  vyjednává  s výrobci,  se  liší,  každá  obsahuje  jiný  způsob  rozdělení 
vakcín, povinnost odběru objednaného množství, možnost úpravy objednaného množství, 
řešení  odpovědnosti.  S každým  výrobcem  je  také  jinak  řešena  otázka  platby  předem, 
nutnost  odkupu  celého  množství,  řešení  v  případě  neúspěšného  vývoje  vakcíny  atd. 
Finanční  závazky  jsou  řešeny  v každé  jednotlivé  APA  a  liší  se  dle  požadavků  výrobce. 
Evropská  komise  se  na  financování  vývoje  podílí  prostřednictví  financí  z Nástroje  pro 
mimořádnou  podporu  (dále  jen  „ESI“).  Nákupní  cena  úspěšně  vyvinutých  vakcín  bude 
ponížena o tyto investice z ESI. 
V  rámci  tohoto  společného  mechanismu  zajistila  Vláda  pro  občany  ČR  očkovací  látky 
uvedené níže. ČR v současný okamžik nezvažuje rozšíření portfolia výrobců nad rámec již 
dojednaných. A to především proto, že momentálně neexistuje další výrobce, který by měl 
reálnou šanci na schválení své kandidátní ze strany EMA. V případě potřeby navýšení již 
nasmlouvaných  dodávek  se  jako  alternativa  jeví  navýšení  zarezervovaného  zboží  
u  výrobců,  se  kterými  má  ČR  již  uzavřeny  platné  smlouvy.  Takovýmto  příkladem  je 
nabídka společnosti Pfizer / BioNTech na navýšení dodávek celé EU o  1/3, tj. o 100mil. 
dávek,  který  ČR  podpořila.  O  možnosti  navýšení  dodávek  o  100  mil  dávek  do  EU 
informovala i společnost Astra Zeneca. 
 
K otázce č. 2 
Očekáváný harmonogram dodávek očkovacích látek do ČR přikládáme v příloze. 
 
 
K otázce č. 3 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 569/2020 Sb. stát nahradí osobě, která se nechala očkovat 
léčivým  přípravkem  podle  §  1  odst.  1,  újmu  způsobenou  očkováním  léčivým  přípravkem 
podle  §  1  odst.  1,  došlo-li  následkem  tohoto  očkování  k  zvlášť  závažnému  ublížení  
na  zdraví  očkovaného,  vytrpění  bolesti,  ztrátě  na  výdělku  nebo  ztížení  společenského 
uplatnění. Pro posouzení této újmy a rozsah náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb.,  
o  náhradě  újmy  způsobené  povinným  očkováním,  obdobně.Tedy,  stát  nese 
občanskoprávní  odpovědnost  a  hradí  újmu.  Podmínkou  je,  že  újma  musí  být  očkovací 
látkou  způsobená  (musí  být  tedy  dána  příčinná  souvislost  mezi  očkováním  a  újmou)  
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
 
a újma musí být charakteru zvlášť závažného ublížení na zdraví, bolesti, ztráty na výdělku 
nebo ztížení společenského uplatnění. V podrobnostech se pak použije zákon č. 116/2020 
Sb. 
 
K otázce č. 4 
V únoru a březnu budou v ČR dostupné vakcíny od výrobců BioNTech/Pfizer a Moderna. 
Obě  vakcíny  jsou  náročné  na  distribuci  a  skladování  a  jejich  očkování  tak  nemůže 
probíhat  v ordinacích praktických lékařů. Tato fáze bude ukončena s příchodem vakcíny 
AstraZeneca,  která  bude  určena  pro  ordinace  praktických  lékařů.  Další  informace 
naleznete v přiložené vakcinační strategi  (verze k 22.12.2020). 
 
K otázce č. 5 
Hlášení  nestandartních  reakcí  na  vakcínu  bude  probíhat  standardním  způsobem 
prostřednictvím  Státního  ústavu  pro  kontrolu  léčiv  (SUKL).  Nahlásit  podezření  
na  nežádoucí  účinek  léčivého  přípravku  je  možné  SUKLu  několika  způsoby,  nejlépe 
vyplněním elektronického formuláře pro hlášení  nežádoucí účinku. Dále je možné použít 
formuláře  ve  formátu  PDF,  zaslat  e-mail  s  popisem  nežádoucího  účinku,  případně  jej 
nahlásit telefonicky (e-mailový kontakt i telefon uvedeny níže) – bližší informace zveřejňuje 
SUKL na svých webových stránkách: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
Příloha (1) Dle textu  
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 29.12.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00