Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan 
 
Odbor kontroly a komunikace 
Jan Charvát   
 
 
e-mail: foi+request-8494-
Váš dopis zn.:               
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Naše značka:   P10-237590/2020   
 
Vyřizuje linka:   Kosmel/514  
V Praze dne:   4. 1. 2021 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle §  14  odst. 5  písm. d) zákona č.  106/1999  Sb., o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace, obdržel dne 9. 12. 
2020  Vaši  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
,,Vážená paní, vážený pane, 
 
dovoluji si požádat o informace k činnosti radničního tiskového oddělení a kanceláře starostky.  
 
1. Dle informací z webových stránek radnice je patrné, že v tiskovém oddělení působí šest zaměstnanců. 
Je to toto číslo aktuální? 
 
2. Na základě, jaké analýzy/ pokynu/ rozhodnutí byl počet zaměstnanců tiskového oddělené navýšen 
na aktuální počet? 
 
3. Prosím o zaslání organizační struktury odboru celé kanceláře starostky a to včetně jmen. Především 
pak, pod koho odbor spadá a kdo je za něj zodpovědný? Kolik má zaměstnanců?  Jaké jsou jednotlivé 
agendy jeho jednotlivých zaměstnanců? 
 
4.  Jak  jsou  zaměstnanci kanceláře  starostky ohodnoceni z  finančního hlediska?  Pro sím  o  zaslání 
celkových mzdových výdajů včetně odměn (tam kde to lze  po jednotlivých odděleních) za roky 2018, 
2019  a aktuální výdaje za rok 2020. 
 
5.  Z  jakého důvodu/rozhodnutí byl na webu městské části www.praha10.cz zrušena sekce Dotazy a 
odpovědi (diskuzní fórum)?   
 
6. Z jakého důvodu/ rozhodnutí byla zrušena služba SMS informování občanů?  
 
7. Kdo produkčně zajišťuje výrobu videí na Youtube kanál MČ Praha 10? 
 
8. Z jakého důvodu a rozhodnutí byla zrušena aplikace Moje Praha 10?  
 

  

9.  Má MČ Praha 10  uzavřené smlouvy na mediální, reklamní či  public relations poradenství, ať již s 
fyzickými či právnickými osobami? Pokud ano, prosím o zaslání dotyčných smluv a jejich plnění za roky 
2018,  2019, 2020. 
 
Děkuji, S přátelskými pozdravy“ 
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti bylo třeba konzultace mezi organizačními jednotkami, 
které měly závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, a  kterých se předmět dotazů dotýkal, prodloužil 
povinný subjekt lhůtu dle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 4. 1. 2021  (viz přípis ze dne 22.  12. 
2020,  č.j.: P10-229632/2020).   
 
V souladu s ustanovením § 14  InfZ Vám tímto  požadované informace poskytujeme ve formě tohoto 
přípisu do Vámi určené e-mailové adresy.  
1.  Dle  informací  z  webových  stránek  radnice  je  patrné,  že  v  tiskovém  oddělení  působí  šest 
zaměstnanců. Je to toto číslo aktuální? 
 
Ano, toto číslo je aktuální.  
 
2. Na základě, jaké analýzy/ pokynu/ rozhodnutí byl počet zaměstnanců tiskového oddělené navýšen 
na aktuální počet? 
 
Stalo se tak na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 984 ze dne 27. 11. 2018 a č. 153 ze dne 
12. 3. 2019.   
 
Z důvodové zprávy k usnesení č. 984  vyplývá, že se jednalo o sloučení veškerých činností, týkajících se 
vnějšího Public Relations Prahy 10 a Úřadu  městské části Praha 10 (a to ve spolupráci s jednotlivými 
členy Rady městské části Praha 10  a s tajemníkem Úřadu městské části Praha 10) do jednoho útvaru, 
tj.  do  oddělení tiskového. V této  souvislosti bylo navrhováno zrušení  pracovní  pozice referent/ka 
komunikace v přímé řídící působnosti starosty MČ Praha 10 a zřízení dvou pracovních pozic referent/ka 
oddělení tiskového. Bylo počítáno  s tím,  že  oddělení tiskové bude zejména zpracovávat  mediální 
výstupy pro Radu MČ  Praha 10  a  samostatně pro jednotlivé členy Rady MČ Praha 10,  s veře jností a 
médii bude komunikovat problematiku samosprávné působnosti MČ  Praha  10,  bude komunikovat 
mimořádné a nenadálé mediální aktivity týkající se MČ Praha 10, bude systematicky spolupracovat s 
novináři a zprostředkovává kontakt mezi vedením MČ Praha 10  a  novinářskou obcí, bude redakčně 
připravovat a zajišťovat zveřejňování informačních výstupů na internetu a bude sledovat celostátní a 
lokální periodika a zajišťovat monitoring denního tisku apod. Vzhledem k tomu, že byl kladen velký 
důraz na vnější prezentaci Prahy 10 a  Úřadu městské části Praha 10,  bylo počítáno, že jedna z nově 
zřizovaných pracovních pozic referent/ka oddělení tiskového bude zaměřena na  grafiku a  druhá se 
bude věnovat zejména periodikům v rámci MČ Praha 10 a hl.m. Praha. 
 
Z důvodové  zprávy  k usnesení  č.  153  vyplývá,  že  se  jednalo  o  přeřazení    pracovní    pozice 
koordinátor/ka webu a komunikace v přímé řídící  pravomoci vedoucí/ho Odboru kultury a projektů 
(OKP) Úřadu městské části Praha 10 z Odboru kultury a projektů (OKP) Úřadu městské čás ti Praha 10  
do  oddělení tiskového v Kanceláři starostky (KS) Úřadu  městské části    Praha  10.   Důvodem tohoto 
návrhu úpravy organizační struktury Kanceláře starostky (KS) Úřadu městské části Praha 10 a Odboru 
kultury a projektů (OKP) Úřadu městské části Praha 10 bylo sloučení činností týkajících se vnější oblasti 
komunikace a prezentace MČ Praha 10, kam spadá i správa web portálů provozovaných MČ Praha 10, 
kterou zajišťuje koordinátor webu a komunikace, do jednoho organizačního útvaru.  
  

3. Prosím o zaslání organizační struktury odboru celé kanceláře starostky a to včetně jmen. Především 
pak, pod koho odbor spadá a kdo je za něj zodpovědný? Kolik má zaměstnanců?  Jaké jsou jednotlivé 
agendy jeho jednotlivých zaměstnanců? 
 
  Organizační strukturu kanceláře starostky, včetně jmen zasíláme přílohou tohoto sdělení.  
  Kancelář starostky je zvláštní organizační jednotkou zajišťující administrativní a organizační 
podporu starostce MČ Praha 10 a jejím zástupcům, resp. místostarostům. V  případě Kanceláře 
starostky  se  nejedná  o  odbor,  v jehož  čele  by  stál  vedoucí  úředník.  Podle  zasílaného 
organizačního schématu spadá daný úsek pod starostku MČ Praha 10.  Stěžejní odpovědnost 
však mají jednotlivý vedoucí samostatných oddělení.  
  Kancelář starostky má 32 systemizovaných pracovních míst.  
  K otázce  výkonu agend  u  jednotlivých zaměstnanců zasíláme přílohou  konkrétní přehled 
pracovních činností.   
 
4.  Jak  jsou  zaměstnanci kanceláře  starostky  ohodnoceni z  finančního hlediska? Prosím  o  zaslání 
celkových mzdových výdajů včetně odměn (tam kde to lze po jednotlivých odděleních) za roky 2018, 
2019  a aktuální výdaje za rok 2020. 
 
K níže zaslanému přehledu povinný subjekt konstatuje, že tento obsahu přehled úseků, které v  daném 
roce existovaly.  
 
rok 2018 
 
  Součet ze referát sek. STA: 5423664,-  Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 1844046,- Kč) 
  Součet za odd. rady a zastupitelstva: 1979960,-  Kč (zdrav. +  soc. pojistné zaměstnavatele: 
673187,-  Kč) 
  Součet za  oddělení interního auditu: 1130439,-  Kč (zdrav. +  soc.  pojistné zaměstnavatele: 
384350,-  Kč) 
 
rok 2019 
 
  Součet za tiskové oddělení: 2398491,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 813088,- Kč) 
  Součet za referát sek. STA: 5778541,-  Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 1958926,- Kč) 
  Součet za oddělení rady a zastupitelstva: 2039577,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 
691417,-  Kč) 
  Součet za  oddělení interního auditu: 1358420,-  Kč (zdrav. +  soc.  pojistné zaměstnavatele: 
460504,-  Kč) 
  Součet za oddělení strategického rozvoje a participace: 1543556,-  Kč (zdrav. + soc. pojistné 
zaměstnavatele: 523266,- Kč) 
  Součet za oddělení právní: 848587,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 287671,- Kč) 
 
rok 2020 
 
  Součet za tiskové oddělení: 2900435,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 980347,- Kč) 
  Součet za oddělení sek. STA: 5332323,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 1802325,- 
Kč) 
  Součet za oddělení rady a zastupitelstva: 2055218,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 
694664,-  Kč) 
  Součet za  oddělení interního auditu: 1121674,-  Kč (zdrav. +  soc.  pojistné zaměstnavatele: 
379126,-  Kč). 
  

  Součet za oddělení strategického rozvoje a participace: 1705280,-  Kč (zdrav. + soc. pojistné 
zaměstnavatele: 576385,- Kč) 
  Součet za oddělení právní: 1418854,- Kč (zdrav. + soc. pojistné zaměstnavatele: 479573,- Kč). 
 
5.  Z jakého důvodu/rozhodnutí byl na webu městské části www.praha10.cz zrušena sekce Dotazy a 
odpovědi (diskuzní fórum)?   
 
O zrušení této sekce rozhodlo tiskové oddělení MČ Praha 10.  Hlavním důvodem bylo, že občané své 
dotazy či podněty ve velké míře přesunuli na sociální sítě, zejm. Facebook, který dle našeho názoru 
umožňuje  výrazně  efektivnější  a  interaktivnější  komunikaci,  ať  už  prostřednictvím  diskuze  pod 
jednotlivými  příspěvky, nebo individuální komunikací prostřednictvím osobních  zpráv. Pro  ilustraci 
doplňujeme, že v době rozhodnutí o zrušení diskuzního fóra toto obsahovalo přibližně 50 dotazů za 
rok. 
6. Z jakého důvodu/ rozhodnutí byla zrušena služba SMS informování občanů?  
 
Služba  informování  občanů  prostřednictvím  SMS  nebyla  zrušena,  je  nadále  realizována 
prostřednictvím platformy Mobilní rozhlas. Ta  občanům umožňuje registraci a  výběr oblasti zpráv, 
které si přejí dostávat. Platforma dává MČ možnost rozesílat jak SMS zprávy, tak e-maily, občanům pak 
mj. hlásit podněty.  
7. Kdo produkčně zajišťuje výrobu videí na Youtube kanál MČ Praha 10? 
 
Produkce videí je momentálně standardně zajišťována interně. Výjimkou byly v  roce 2020  na Youtube 
kanálu tyto příspěvky: Jak na Grantys (dodala Nadace partnerství), Rekonstrukce radnice Městské části 
Praha 10 (dodala společnost CASUA spol. s r.o.), Představení modrých zón (bylo vytvořeno na základě 
spolupráce se společností Ewing Public Relations, s.r.o).  
 
8. Z jakého důvodu a rozhodnutí byla zrušena aplikace Moje Praha 10?  
 
Smlouva s poskytovatelem aplikace, společností EI-PRAGUE, s.r.o., skončila její platnost dne 31.  12. 
2018.  Vzhledem k této skutečnosti nebylo žádné rozhodnutí o aplikaci přijato.  
 
9.  Má  MČ  Praha 10  uzavřené smlouvy na mediální, reklamní či public relations poradenství, ať již s 
fyzickými či právnickými osobami? Pokud ano, prosím o zaslání dotyčných smluv a jejich plnění za roky 
2018,  2019, 2020. 
 
Městská část Praha 10 uzavřela dne 8. 4. 2020  příkazní smlouvu o poskytování komunikačních služeb 
se společností Ewing Public Relations, s.r.o. Za rok 2020  je z ní k vyčerpáno 144  hodin. Předmětnou 
smlouvu, vč.  dodatku zasíláme  v příloze.  Vzhledem k  tomu,  že  se  v  požadovaných dokumentech 
vyskytují chráněné osobní údaje fyzické osoby, bylo ohledně těchto údajů rozhodnuto o  odmítnutí 
jejich poskytnutí (§ 8a odst. 1 InfZ), přičemž předmětné rozhodnutí Vám zasíláme na adresu Vašeho 
trvalého pobytu. Informace jsou Vám tak zasílány v podobě bez těchto osobních údajů. 
Podle ustanovení §  5  odst.  3  InfZ  bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
 
  

Mgr. Tomáš Kosmel 
vedoucí odboru kontroly a komunikace                               ,,otisk razítka“   
,,podepsáno elektronicky“   
 
 
Přílohy:  
 
1. organizační schéma KS 
2. příkazní smlouva ze dne 8. 4. 2020 
3. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 23. 11. 2020 
4. popis vykonávaných činností 
 
 
 
 
 

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093123 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx