Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Činnost a zvyšování počtu pracovníků tiskového odboru'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážený pan  
 
odbor kontroly a komunikace 
Jan Charvát 
e-mail: foi+request-8494-

 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis zn.:               
           
Naše značka:    P10-229632/2020 
           
Vyřizuje linka:    Kosmel/514 
           
V Praze dne:    22.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle                                              
§  14  odst.  7  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění               
pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 9. 12. 2020  Vaši 
žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:   
 
,,Vážená paní, vážený pane, 
 
dovoluji si požádat o informace k činnosti radničního tiskového oddělení a kanceláře starostky.  
 
1. Dle informací z webových stránek radnice je patrné, že v tiskovém oddělení působí šest zaměstnanců. 
Je to toto číslo aktuální? 
 
2. Na základě, jaké analýzy/ pokynu/ rozhodnutí byl počet zaměstnanců tiskového oddělené navýšen 
na aktuální počet? 
 
3. Prosím o zaslání organizační struktury odboru celé kanceláře starostky a to včetně jmen. Především 
pak, pod koho odbor spadá a kdo je za něj zodpovědný? Kolik má zaměstnanců?  Jaké jsou jednotlivé 
agendy jeho jednotlivých zaměstnanců? 
 
4.  Jak  jsou  zaměstnanci kanceláře  starostky ohodnoceni z  finančního hlediska?  Prosím  o  zaslání 
celkových mzdových výdajů včetně odměn (tam kde to lze  po jednotlivých odděleních) za roky 2018, 
2019  a aktuální výdaje za rok 2020. 
 
5.  Z  jakého důvodu/rozhodnutí byl na webu městské části www.praha10.cz zrušena sekce Dotazy a 
odpovědi (diskuzní fórum)?   
 
6. Z jakého důvodu/ rozhodnutí byla zrušena služba SMS informování občanů?  
 
7. Kdo produkčně zajišťuje výrobu videí na Youtube kanál MČ Praha 10? 
 


8. Z jakého důvodu a rozhodnutí byla zrušena aplikace Moje Praha 10?  
 
9.  Má MČ Praha 10  uzavřené smlouvy na mediální, reklamní či  public relations poradenství, ať již s 
fyzickými či právnickými osobami? Pokud ano, prosím o zaslání dotyčných smluv a jejich plnění za roky 
2018,  2019, 2020. 
 
Děkuji, S přátelskými pozdravy“ 
 
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 28. 12. 2020.  
 
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti je třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské 
části Praha  10,  které mají  závažný zájem na  rozhodnutí o  žádosti, zejména s kanceláří tajemníka a 
tiskovým oddělením, kterých se předmět jednotlivých dotazů týká, prodlužuje povinný subjekt lhůtu 
podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 4. 1. 2021.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Tomáš Kosmel 
vedoucí odboru kontroly a komunikace                                    ,,otisk razítka“ 
,,podepsáno elektronicky“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: 
xxxxx@xxxxxxx.xx