Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015'.

                  č.j. 16 C 43/2015 - 205 
 
 
 

USNESENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okresní soud v Přerově rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Hiklem ve věci 
 
žalobce:                   Red Flame s.r.o., IČ 276 23 491 
                               sídlem Praha 2, Římská 1276/36, PSČ 120 00,  
                               zastoupeného advokátem  Mgr. Michalem Gruberem  
                               sídlem Brno, Divadelní 4, PSČ 602 00  
 
proti 
žalovanému:          WGK Dresdner Finanzgruppe LLC,  
                             Copthall, 00152, Roseau Valley, Commonweh of Dominica,  
 
o popření pravosti pohledávky, o ustanovení opatrovníka žalovanému 

takto: 
Soud  ustanovuje  žalovanému  WGK  Dresdner  Finanzgruppe    Dominica,  pro  toto  řízení  za 
opatrovníka Mgr. Roberta Scigiela, advokáta se sídlem Brno, Ptašinského 311/8, PSČ 602 00. 
 
Odůvodnění
S ohledem  na  skutečnost,  že  se  žalovanému  nepodařilo  doručit  soudní  písemnosti  na  známou 
adresu  v cizině,  ustanovuje  soud  podle  § 29  odst.  3  o.s.ř.  opatrovníkem  v tomto  řízení  Mgr. 
Roberta Scigiela, jenž žalovaného dříve zastupoval a je seznámen s předmětem řízení. Po zániku 
udělené  plné  moci  uplynutím  času  se  v  důsledku  hurikánů  Irma  a  Maria  v roce  2017  nemohl 
údajně s žalovaným spojit ani učinit kroky k předložení platné plné moci. 
Podrobné odůvodnění usnesení není vyhotovováno v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř., 
neboť  nebylo  rozhodnuto  ve  věci  samé,  povaha  věci  to  připouští  a z obsahu  spisu  je  zřejmé, 
na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
soudu v Ostravě prostřednictvím Okresního soudu v Přerově. 
 
Přerov 23. března 2018 
 
 
JUDr. Jaroslav Hikl v.r. 
 
samosoudce 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Romana Sigmundová.