Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015'.

 
 
 
 
 
 
 
                              56 Co 44/2017-92 
 
U s n e s e n í  
 
Krajský  soud  v  Ostravě  rozhodl  v senátě  složeném  z  předsedkyně  senátu 
JUDr. Kristiny Žídkové a soudkyň JUDr. Evy Placzkové a JUDr. Evy Zavrtálkové ve 
věci  žalobce:  Red  Flame  s.r.o.,  se  sídlem  v Praze  2,  Římská  1276/36,  IČ: 
27623491,  zastoupeného  Mgr.  Michalem  Gruberem,  advokátem  se  sídlem  v Brně, 
Divadelní  4,  proti  žalovanému:  WGK  Dresdner  Finanzgruppe  LLC,  8  Copthal,  
zastoupenému  Mgr.  Robertem  Scigielem,  Ptašínského  311/8,  o  určení  pravosti 
pohledávky  přihlášené  k rozvrhu  výtěžku  podle  §  267a  o.s.ř.,  k odvolání 
advokáta  žalovaného  Mgr.  Roberta  Scigiela  proti  usnesení  Okresního  soudu 
v Přerově ze dne 22.12.2016, č.j. 16 C 43/2015-80, 
 
t a k t o : 
 
Usnesení okresního soudu se potvrzuje
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Napadeným  usnesením  soud  udělil  pořádkovou  pokutu  10.000  Kč  advokátu 
žalovaného Mgr. Robertu Scigielovi a určil, že je povinen ji zaplatit České republice 
na účet Okresního soudu v Přerově ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení. 
 
 Z odůvodnění  tohoto  rozhodnutí  se  podává,  že  advokát  Mgr.  Robert  Scigiel 
zastupoval žalovaného na základě plné moci ze dne 1.9.2015. Ta mu byla udělena 
pouze  do  5.4.2016.  Soud  tedy  následně  vyzval  advokáta  k předložení  řádné  plné 
moci  k zastupování  žalovaného.  Advokát  si  požádal  o  prodloužení  lhůty  k tomuto 
úkonu o 6 – 8 týdnů, s tím, že pro rok 2016 došlo k pozdržení zásilky bez zavinění 
žalovaného. Advokát ani ve lhůtě, kterou si sám určil, tj. zhruba do 8.8.2016, plnou 
moc nepředložil, nereagoval, a proto soud jej znovu vyzval k předložení, tentokrát ve 
lhůtě  tří  dnů.  Na  výzvu  opětovně  nereagoval,  soud  vydal  další  výzvu  31.10.2016, 
advokát na ní opětovně nereagoval. Další výzvou ze dne 9.11.2016 soud opětovně 
vyzval  advokáta  k předložení  plné  moci  udělené  mu  žalovaným  k dalšímu 
zastupování.  Advokát  sice  soudu  sdělil,  že  žalovaného  stále  zastupuje,  ale  přes 
maximální  úsilí  originál  plné  moci  přeložen  do  českého  jazyka  se  mu  nepodařilo 

 
 
pokračování  
- 2 - 
56 Co 44/2017 
zajistit.  Do  22.12.2016,  kdy  okresní  soud  ve  věci  rozhodoval,  advokát  plnou  moc 
k zastupování nepředložil.  
 
Okresní  soud  pak  citoval  ustanovení  §  53  odst.  1,  2  a  3  o.s.ř.  a  chování 
advokáta  považoval  za  hrubé  ztěžování  postupu  v řízení,  neboť  v období  od 
8.8.2016 zavinil prodlení, pro které soud nemohl v řízení pokračovat. Proto mu uložil 
pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč. 
 
Proti  tomuto usnesení se advokát odvolal. Tvrdil,  že daný stav nezavinil svou 
nedbalostí  či  úmyslem,  nedoložení  plné  moci  klientem  ze  zámoří  bylo  způsobeno 
administrativními  průtahy,  čili  okolností,  kterou  advokát  nemohl  ovlivnit.  Navrhoval, 
aby  rozhodnutí  okresního  soudu  bylo  změněno  tak,  že  pořádková  pokuta  mu 
uložena  nebude.  V důsledku  odvolání  advokáta  přezkoumal  odvolací  soud 
napadené rozhodnutí, přihlédl k předcházejícímu obsahu spisu a dospěl k závěru, že 
odvolání není důvodné. 
 
Jak  se  ve  stručnosti  podává  z obsahu  spisu,  advokát  žalovaného  písemným 
podáním datovaným dnem 22.9.2015 soudu oznámil, že byl společností žalovaného 
zmocněn ke všem soudním řízením před soudy v České republice a do spisu založil 
plnou  moc  k zastupování.  Plná  moc  měla  vstoupit  v platnost  dne  1.9.2015  a  měla 
zůstat  platná  až  do  5.4.2016.  Okresní  soud  vyzval  8.6.2016  advokáta  o  odročení 
jednání zhruba o 6 – 8 týdnů a přislíbil, že v jejich průběhu originál plné moci doloží. 
Další výzvu okresní soud zaslal 17.8.2016, urgenci pak 1.11.2016 a poslední výzvou 
z 9.11.2016  jej  opětovně  vyzval  k založení  plné  moci,  udělené  mu  žalovaným, 
popřípadě  ke  sdělení,  zda  žalovaného  v tomto  řízení  ještě  vůbec  zastupuje. 
Současně byl poučen o možnosti udělení pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč. 
Jakkoliv  na  předcházející  výzvy  soudu  advokát  nereagoval,  na  posledně 
jmenovanou  soudu  sdělil,  že  žalovaného  nadále  zastupuje,  ale  že  doposud  nebylo 
v jeho  silách  doložit  originál  plné  moci  přeložený  do  českého  jazyka.  Následovalo 
pak napadené usnesení. 
 
Podle  §  53  odst.  1  o.s.ř.,  které  okresní  soud  v odůvodnění  svého  rozhodnutí 
také cituje, tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se nedostaví bez 
vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu nebo kdo ruší pořádek 
nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání nebo nesplnil povinnosti stanovené v § 294, § 
295 a § 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu až do 
výše 50.000 Kč. 
 
Advokát žalovaného po celou shora uvedenou dobu okresnímu soudu tvrdil, že 
žalovaného  zastupuje  s příslibem  doložení  originálu  plné  moci.  Je  však  třeba 
zdůraznit, že na některé výzvy soudu nereagoval vůbec.  Okolnost, že od 7.6.2016, 
kdy  okresní  soud  vydal  první  výzvu,  do  22.12.2016  nereagoval,  lze  podle  mínění 
odvolacího soudu hodnotit jako postup, kterým hrubě ztěžoval postup řízení. Podle 
názoru odvolacího soudu není podstatné, zda tento stav zavinil advokát, popřípadě 
administrativní  nedostatky  a  nepořádky  ve  společnosti  žalovaného  v Dominikánské 
republice.  Jestliže  měl  advokát  udělenou  plnou  moc  do  5.4.2016,  pak  bylo  jeho 

 
 
pokračování  
- 3 - 
56 Co 44/2017 
povinností se postarat o založení plné moci osvědčující, že žalovaného je oprávněn 
zastupovat i nadále, popřípadě, pokud ze strany žalovaného  nedošlo ke spolupráci, 
uvážit,  zda jej bude v řízení dále  zastupovat. Je pravdou, že v takovém případě by 
okresní  soud  při  úředním  styku  s žalovaným  musel  volit  jiný,  náročnější  procesní 
postup  formou  dožádání  do  zahraničí,  který  by  možná  měl  za  následek  delší 
prodlevu  v řízení,  než  v případě  zastoupení  žalovaného  advokátem  v České 
republice,  ale  to  podle  názoru  odvolacího  soudu  není  podstatné.  Advokát  měl 
reagovat  na  výzvy  soudu  k doložení  plné moci,  a  jestliže  je  přehlížel  a  se  soudem 
nekomunikoval, pak tyto okolnosti musí jít plně k jeho tíži, nikoli společnosti, kterou 
zastupuje. Jak se podává z dalšího jeho přípisu ze dne 27.1.2017, tohoto dne soudu 
oznámil, že žalovaného ve sporu nezastupuje. Po vydání tohoto rozhodnutí došel do 
spisu  další  přípis  z 3.3.2017,  v němž  advokát  tvrdí,  že  se  opět  stal  právním 
zástupcem  žalovaného,  zakládá  fotokopii  plné  moci,  která  měla  vstoupit  v platnost 
1.2.2017 do 5.4.2017. Jak je  vidět, problémy se  zastupováním žalovaného v tomto 
řízení pro okresní soud, koneckonců ani pro jmenovaného advokáta neskončily. Plná 
moc  nebyla  do  spisu  založena  v originálu  tak,  jak  okresní  soud  požadoval,  navíc 
opětovně má platnost zhruba 2 měsíce.  
 
P o u č e n í :    Proti tomuto rozhodnutí není odvolání, ani dovolání přípustné.  
 

V Ostravě dne 28. února 2017 
   
JUDr. Kristina Žídková, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  předsedkyně senátu  
 
Za správnost vyhotovení: 
Tereza Polášková