Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS Přerov 16 C43/2015'.

 
16 C 43/2015- 80 
 
 
U S N E S E N Í 
 
 
 
Okresní  soud  v Přerově  rozhodl  samosoudcem  JUDr. Jaroslavem  Hiklem  v právní  věci 
žalobce Red Flame s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 1276/36, IČ 276 23 491, zastoupeného 
Mgr.  Michalem  Gruberem,  advokátem  se  sídlem  Brno,  Divadelní  4,  PSČ  602  00,  proti 
žalovanému WGK Dresdner Finanzgruppe LLC, 8 Copthall, zastoupenému Mgr. Robertem 
Scigielem,  advokátem  se  sídlem  Brno,  Ptašínského  311/8,  PSČ  602  00,  o  popření  pravosti 
pohledávky přihlášené k rozvrhu výtěžku podle § 267a o. s. ř., o udělení pořádkové pokuty,  
 
t a k t o : 
 
 
       Soud uděluje pořádkovou pokutu 10.000 Kč Mgr. Robertu Scigielovi, advokátu se sídlem 
Brno, Ptašínského 311/8, PSČ 602 00, kterou je povinen zaplatit České republice  – na účet 
Okresního soudu v Přerově, ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení. 
 
 
                                                             O d ů v o d n ě n í : 
 
      Žalobou  doručenou  soudu  dne  1.4.2015  se  žalobce  vůči  žalovanému  domáhá  popření 
pravosti  pohledávky  přihlášené  k rozvrhu  výtěžku.  Podáním  doručeným  soudu  dne    
22.9.2015  (č.l.  28)  oznámil  Mgr.  Robert  Scigiel  (dále  jen  Mgr.  Scigiel),  že  je  žalovaným 
sídlícím  v   8  Copthall,  Roseau  Valley  00152,  Commonwealth  of  Donica  zmocněn  k jeho 
zastupování ve všech soudních řízeních v České republice a soudu předložil udělenou plnou 
moc.   
 
       Z obsahu překladu předložené plné moci ze dne 1.9.2015 (č.l. 52v) vyplynulo, že tato je 
žalovaným udělena přímo Mgr. Scigielovi na dobu od 1.9.2015 do 5.4.2016. Z důvodu zániku 
plné  moci  v průběhu  řízení  uplynutím  času  vyzval  soud  Mgr.  Scigiela  podáním  ze  dne 
7.6.2016  (č.l.  63),  doručeným  mu  dne  8.6.2016  k předložení  řádné  plné  moci  k zastupování 
žalovaného.  Podáním  doručeným  soudu  dne  8.6.2016  (č.l.  65)  požádal  Mgr.  Scigiel  o 
prodloužení  lhůty  k předložení  plné  moci  o  6  –  8  týdnů  s tím,  že  pro  rok  2016  došlo 
k pozdržení  zásilky  bez  zavinění  žalovaného,  že  zásilka  trvá  1  měsíc  a  zajištění  úředního 
překladu trvá další 1týden. Z důvodu uvedené žádosti soud jednání ve věci nařízené na den 
10.6.2016 odročil na neurčito. Poněvadž Mgr. Robert Scigiel v jím uvedené lhůtě, t.j. do cca 
8.8.2016 plnou moc nepředložil ani jinak nereagoval, vyzval opětovně soud usnesením ze dne 
15.8.2016  (č.l.67)  k  jejímu předložení  ve  lhůtě  3  dnů.  Výzva  byla  Mgr.  Scigielovi  doručena 
dne  17.8.2016.  Poněvadž  na  ni  vůbec  nereagoval,  vyzval  jej  soud  další  výzvou  ze  dne 
31.10.2016  k předložení  plné  moci.  Výzva  mu  byla  doručena  dne  4.11.2016,  opět  na  ni 
nereagoval. Výzvou ze dne 9.11.2016 (č.l. 75) vyzval soud Mgr. Scigiela, aby ve lhůtě 14 dnů 

pokračování 

16 C 43/2015 
 
buď předložil soudu originál plné moci udělené žalovaným k zastupování v projednávané věci 
nebo aby v téže lhůtě soudu oznámil, že žalovaného nezastupuje. Dne 28.11.2016 bylo soudu 
doručeno  podání  Mgr.  Scigiela  (č.l.77),  v němž  výslovně  uvedl,  že  žalovaného  i  nadále 
zastupuje  a  že  přes  maximální  úsilí  nebylo  možno  originál  plné  moci  přeložený  do  českého 
jazyka  zajistit.  Do  dne  rozhodnutí  Mgr.  Robert  Scigiel  žádnou  plnou  moc  k zastupování 
žalovaného nepředložil.         
 
     Podle § 53 odst. 1 o.s.ř. tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví 
bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo 
kdo  učinil  hrubě  urážlivé  podání  anebo  nesplnil  povinnosti  uvedené  v  §  294,  295  a  320ab, 
může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. 
  
     Podle § 53 odst. 2 o.s.ř. uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a 
to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla 
uložena. 
  
     Podle § 53 odst. 3 o.s.ř. pořádkové pokuty připadají státu. Pro vymáhání pořádkové pokuty 
se uplatní postup stanovený daňovým řádem. 
 
     Zánikem  plné  moci  udělené  žalovaným  Mgr.  Scigielovi  k jeho  zastupování  v průběhu 
řízení  dne  5.4.2016  došlo  ke  vzniku  odstranitelné  překážky  řízení  ve  smyslu  §  104  odst.  2 
o.s.ř.  Z důvodu,  že  účastníkem  řízení  na  straně  žalované  je  cizí  prvek,  který  Mgr.  Scigiel 
původně  zastupoval,  soud  si  potřeboval  vyjasnit,  zda  Mgr.  Scigiel  i  nadále  žalovaného 
v řízení  zastupuje  či  nikoliv,  aby  po  vyjasnění  této  otázky  mohl  případně  jednat  přímo  s 
žalovaným.  Soud  se  pokusil  tuto  odstranitelnou  překážku  řízení  odstranit  výzvami  ze  dne 
7.6.2016, 15.8.2016, 31.10.2016 a 9.11.2016.  
 
     Mgr.  Scigiel  na  výzvu  soudu  ze  dne  15.8.2016,  která  mu  byla  řádně  doručena  dne 
17.8.2016, a na výzvu ze dne 31.10.2016, která mu byla řádně doručena dne 4.11.2016  vůbec 
nereagoval. Ignorování těchto výzev soud vyhodnotil jako pohrdání Mgr. Scigiela soudem.   
 
     Na základě výzvy soudu ze dne 7.6.2016 dal Mgr. Scigiel ve svém podání ze dne 8.6.2016 
soudu  najevo,  že  i  nadále  žalovaného  zastupuje  a  že  ve  lhůtě  6-8  týdnů  zajistí  originál  plné 
moci.  I  v  dalším  podání  doručeném  soudu  28.11.2016  Mgr.  Scigiel  výslovně  potvrdil,  že 
žalovaného  i  nadále  zastupuje,  avšak  dosud  se  mu  plnou  moc  od  žalovaného  nepodařilo 
zajistit.  Pro  postup  Mgr.  Scigiela  se  dosud  nepodařilo  otázku  zastupování  žalovaného 
jednoznačně vyřešit. 
 
     V podání doručeném soudu dne 8.6.2016 Mgr. Scigiel  výslovně uvedl, že soudu předloží 
originál plné moci do 6-8 týdnů, to je cca do 8.8.2016. I podle soudu je tato lhůtě s ohledem 
na  existující  rychlé  komunikační  prostředky  a  kanály  plně  postačující  k jejímu  předložení. 
Pokud  však  Mgr.  Scigiel  stále  tvrdí,  že  žalovaného  v řízení  i  nadále  zastupuje,  avšak  od 
8.8.2016 dosud, to je přes 4,5 měsíce, plnou moc k zastupování nepředložil, hrubě tím ztížil 
postup  v řízení,  neboť  v období  od  8.8.2016  dosud  zavinil  prodlení,  pro  které  soud  nemohl 
v řízení pokračovat. 
 
     Pro  pohrdání  soudem  a  pro  hrubé  ztížení  postupu  soudu  v řízení  soud  uložil  soud  Mgr. 
Scigielovi podle § 53 o.s.ř. pořádkovou pokutu 10.000 Kč, kterou je povinen zaplatit České 
republice  –  na  účet  Okresního  soudu  v Přerově,  ve  lhůtě  do  3  dnů  od  právní  moci  tohoto 
usnesení.  

pokračování 

16 C 43/2015 
 
 
     Pořádkovou pokutu může soud ukládat opakovaně. 
 
     Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení,    
  prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. 
 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to ke 
                Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím nadepsaného soudu.  
 
 
                                                   V Přerově 22. prosince 2016      
 
JUDr. Jaroslav Hikl, v.r. 
                                                                                              Samosoudce 
 
Za správnost vyhotovení: 
Kateřina Lindušková