Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna'.

Statutární město Brno 
Magistrát města Brna 
Odbor dopravy 
 
 
VÁŠ DOPIS Č. J.: 
 
Odbor územního plánování a 
ZE DNE: 
00.00.2020 
rozvoje MMB 
NAŠE Č. J.: 
 
MMB/0211443/2020 
Kounicova 67 
SPIS. ZN.: 
5400/OD/MMB/0211443/2020 
601 67  Brno 
 
 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 

a7kbrrn 
 
 
 
DATUM: 
27.05.2020 
 
POČET LISTŮ: 
01 
 
 
 
 
 
 
 
Nový územní plán města Brna – Návrh – připomínky OD MMB 
 
Vážení, 
V rámci připomínkového procesu ke zveřejněnému NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA 
Vám zasíláme připomínky  a náměty na  dopracování  z hlediska  chránění  zájmů koncepce dopravy  Odboru 
dopravy MMB. 
 
S Kanceláří  architekta  města  Brna  jako  zpracovatele  nového  ÚPmB  jsme  na  mnoha  jednáních  návrhy 
dopravního skeletu nového ÚPmB diskutovali, ale tímto Vám zasíláme připomínky, které jsou podle nás pro 
fungující dopravní vazby stěžejní a bylo by vhodné, aby byly do dokumentace zapracovány. Jsme si vědomi, 
že územní plán je nabídkou na nové využití území nikoliv povinností a je tedy proto nutné dopravní kostru pro 
dopravní obsluhu všech stávajících i nových funkcí vždy dimenzovat podle upřesněných intenzit využití území, 
V principu však lze předpokládat stabilizování základní komunikační kostry. 
 
S připomínkováním jsme pracovali jsme zejména s částí „Odůvodnění“, je však pravděpodobné, že úpravy se 
mohou dotknout i dalších částí dokumentace. 
 
Výkresová část 
Silnice 
Obecně: 
  Názvy „Nadsběrné komunikace“ – neodpovídají normám – Změna normy??? 
  Není  rozlišen  stav  a  návrh  v souhrnném  výkresu  –  problematické  zejména  u  černých  místních 
komunikací 
  Ve vrstvách se často kryjí kategorie, není jasné, která platí – např. III/3844 a R43 
Konkrétní připomínky: 
  Chybí mimoúrovňová křižovatka Bystrc – Kamenolom a na Přehradní radiále zvážit i Jundrovskou 
  Žebětín III/3842 – ukončení až v Kohoutovicích 
  Chybí rampa Červený kopec – Jihlavská 
  V oblasti nového žel. Nádraží chybí propojení S-J – kontra část Plotní ve sběrné 
  NMT – lokalita u Úrazovky jinak 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


  Obchvat Maloměřic – v kategorii Nadsběrných II. Tř. je na zvážení – je zde modelovaná intenzita ani 
ne 7tis. vozidel 
  Sokolova – vyjmout ze sběrných, pokud bude paralelní druhá komun – kontra HH7 
  Zcela zbytečná komunikace jižně D1 z I/52 k železnici (není tam prostor – prodané pozemky) 
  Naopak chybí upravená plocha pro rondel na silnici III/15268 u ABB  
  Obchvat Slatina ponechaný původní  
  Opravit propojení Bosonohy obchvat – Petra Křivky dle poslední studie 
  Dořešit komunikaci v S.J. směru - Brno – jih (DH/1) 
  Zvážit přesunutí mostu Jundrov – Komínské louky do územní rezervy 
 
VHD 
Obecně: 
  Není jasný pojem „BUS – významná expresní trasa“ a BUS – významná obslužná trasa“, které zahrnují 
většinu místních komunikací – nutno zdůraznit – BEZ ZASTÁVEK NA NICH 
  Proč je rozlišovaný „uzel VHD“ a „uzel MHD“ – omezení HD v centru? 
  Proč je  zakreslena trasa  železnice pod centrem města až do Žebětínu  z varianty ŽUB „B“  - nutno 
opravit 
 
Konkrétní připomínky: 
  SJKD s trasou na jih do Modřic dát do návrhu až po technickém prověření, že je to technicky reálné – 
zda nutné náklady na podcházení Svratky jsou adekvátní ulehčení přestupu cestujících na hlavním 
nádraží ze směru od Břeclavi. – DÁT DO REZERV 
  Trasy BUSu na rychlostních komunikacích by měly být spíš vynímečně a ne na všech komunikacích 
včetně dálnice – ale i v tunelech Vinohrady a Červený kopec  - BEZ ZASTÁVEK NA NICH 
  Přestupní uzel z železnice na neexistující a značně nepravděpodobné příčce pod D1 k Vídeňské – u 
ABB – na I. Žel. Koridoru je to potřebné? Pro koho? – DH3 
  Jak budou označeny zastávky na SJKD směrem na Chrlice – každé kolečko je jiné barvy 
  Opravit trasu tramvaje do Bosonoh dle poslední studie 
 
 
Cyklistická doprava 
  Potřeba prostupnosti území pro cyklisty by měla být zohledněna i na legendě ve výkrese 
  Některá území nemají žádné trasy? – Kohoutovice, Ořešín, propojení Ořešín - Útěchov, Černovická 
terasa, Vinohrady  
 
 
Textová část 
 
70 - text EuroVelo4 - „Nové úseky jsou navrženy pouze podél Královopolské strojírny, retenční nádrže Červený 
mlýn a jižně od Chrlic“.
  
EV4 máme je současné době vedené podél Svratky. 
 
71 - text EuroVelo9 - „Nový úsek je navržen pouze u Obřanského mostu přes Svitavu.“ 
Myslíme si, že je to na Makovského lávce přes Svitavu, tak jak pak je psáno u Jantarové stezky. 
 
71 - text Pražská stezka - „Po pravém břehu je cyklokoridor sice zčásti (v úsecích, kde strmé břehy neumožňují 
jiné trasování) veden po silnici II/384, avšak této silnici je v Generelu krajských silnic přiřazen pouze oblastní 
význam (je označena O61).“
 
V současné době je v mapových podkladech takto značeno, budoucí cyklostezka povede mimo silnici, zčásti 
v jejím souběhu. 
 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


104 - Rozlište stávající stabilizované, přestavbové i návrhové trasy, zejména IAD, železnice a kolejové MHD. 
– Splněno částečně. 
- Dopřesněte a dohodněte s Ministerstvem dopravy ČR reálnou šířku koridoru pro vedení VRT všech směrů 
(Praha, Břeclav, Ostrava) a navrhněte využití území do doby realizace těchto tras. - Splněno částečně. 
 
181 - oprava situace D43 – do 1. stupně 
 
182 - Nadsběrné komunikace – nemá oporu v zákoně – lépe sběrné podčlenit na sběrné dopravní a sběrné 
páteřní/ městské
. Ty by měly být blízko k Městským třídám, které také nejsou v zákoně, ale ÚP s nimi operuje. 
Každopádně na sběrné komunikaci doprava dominuje. 
 
192 - Ověřit uváděnou vzdálenost křižovatek na rychlostních komunikacích  
 
193 - Nákladní doprava – tedy odstavné plochy pro nákladní dopravu jen u D1 jako 2T? Doporučujeme odkaz 
i na možné odstavné plochy pro tuto dopravu i na severu, východu a západu Brna, ale i mimo Brno. 
 
201 - Traťová údržba v Přízřenicích již asi není SŽ sledována – prověřit 
 
 
Jednotlivé návrhové komunikace IAD: 
 
By/2 a By/3 – opravit dle Studie Bosonoh 
 
DH/3 – nemá opodstatnění – lépe prověřit trasu jižnější HH s podcházením R52 
 
HH/2 – až po úpravě nivelety ŽUBu – v textu na to upozornit 
 
CH/1 i CH/2- nejasné vedení kontra železniční trať 
 
Ma/1 – Nadsběrná – nemá potřebné zátěže 
 
Sty/2 – chybí napojení na ul. Jihlavskou od zástavby Červený kopec 
 
Tr/5 – Bulvár – ne dvoupruhová, je to v rozporu s platným a pravomocným územním rozhodnutím 
 
Bc/R1 – Západní tangenta – opravit dle projednaných ZUR 
 
 
VHD 
 
SJKD je lepší pojmenování než železniční diametr. Zcela špatné je pojmenování podzemní dráha, když bude 
ve velké části trasy nadzemní. 
Studie musí prověřit případnou reálnost a potřebu větví na Chrlice i na Břeclav – TR/72. 
 
BUS na expresních trasách – VMO, D1, D2, R lze připustit POUZE BEZ ZASTÁVEK NA NICH. 
 
By/31 – upravit trasu dle studie Bosonoh 
 
HH/R51 – na výkrese zřejmě uvedeno chybně jako By 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


 
Ch/R31 a Ob/R31 – zřejmě je myšleno Ch/R51 a Ob/R51 
 
Tr/32 – propojení tramvaje pod novým nádražím – je skutečně vhodné trasovat tramvaj pod severním zhlavím 
nádraží? Docházkové vzdálenosti? 
  
TU/52 – chybí ve výkrese VHD 
 
 
Nemotorová doprava 
 
Kapitola má být prioritně o pěší a cyklodopravě – nutné přepracovat text a vybalancovat ho. 
 
Důležité stávající propojení Baarovo nábřeží – Markéty Kuncové – dát do dopravních ploch 
 
 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme samozřejmě připraveni z hlediska koncepce dopravy spolupracovat na 
dořešení nejen našich připomínek, aby výsledný dokument odpovídal potřebám města i do budoucnosti.     
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Martin Račanský 
 
    vedoucí Odboru dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz