Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna'.

Statutární město Brno 
Magistrát města Brna 
Odbor dopravy 
 
 
VÁŠ DOPIS Č. J.: 
 
Odbor územního plánování a 
ZE DNE: 
00.00.2020 
rozvoje MMB 
NAŠE Č. J.: 
 
MMB0259483/2020 
Kounicova 67 
SPIS. ZN.: 
5400/OD/MMB/0259483/2020 
601 67  Brno 
 
 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: 
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 

a7kbrrn 
 
 
 
DATUM: 
23. 6. 2020 
 
POČET LISTŮ: 
01 
 
 
 
 
 
 
 
Nový územní plán města Brna – Návrh – stanovisko OD MMB 
 
Magistrát města Brna Odbor dopravy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb.  (o  pozemních  komunikacích)  a  §  56a  zák.  č.  266/1994  Sb.  (o  drahách),  ve znění 
pozdějších předpisů, stanovisko k Návrhu nového územního plánu města Brna a  
 
Souhlasí s připomínkami 
které rozčleňujeme dle dopravních subsystémů s jednotlivými odůvodněními. 
 
Námitka 
V textu je uvedeno: „současný stav fakticky bydlícího obyvatelstva je odhadován na 400-
420 tisíc obyvatel. Osoby dojíždějící do města zvyšují tento počet na 530 tisíc osob, což je 
odhad defakto přítomných v Brně (dopolední hodiny).“ 
V jiné části textu: „Se zohledněním faktického počtu obyvatel tak nízká varianta představuje 
pro cílový rok 2066 311 tis. obyvatel, střední varianta 395 tis. obyvatel a vysoká varianta 
464 tis. obyvatel.“
 Balancování v počtech obyvatel i dojíždějících za prací je pro dopravní 
strukturu zásadním problémem. 
Odůvodnění 
Územní plán je nabídkou na využití území, ale musí i reflektovat fungování stávajících funkcí 
v území a proto je nutné dopravní kostru vždy dimenzovat podle upřesněných intenzit využití 
území.  Pro  dopravní  prognózu  města  je  zásadní  poptávka  v  individuální  a  hromadné 
dopravě s dopady na kapacity komunikací a do nabídky VHD. Zohlednění předpokládaného 
nárůstu počtu obyvatel města a metropolitního regionu s potenciálem pracovních míst  je 
základem, který musí nový ÚPmB stanovit. 
 
Dopravní infrastruktura 
Námitka 
Text: „Územní plán ve své podrobnosti a při stávajícím stavu vědění nemůže předurčovat 
přesnou  geometrii  budoucí  komunikace,  což  platí  zejména  v  plochách  mimoúrovňových 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


křižovatek,  které  jsou  proto  vyznačeny  jen  plošně  (stopy  komunikací  směřují  do 
imaginárního průsečíku). 
Pro ochránění lokalit pro výstavbu mimoúrovňových křižovatek to 
je problém, není jak zabránit nevhodnému funkčnímu využití přilehlého území  
Odůvodnění 
Podle  zákona  o  pozemních  komunikacích  13/197Sb.  v  §30  je  nutné  respektovat  Silniční 
ochranná pásma. I když v zastavěném území nemusí tato ochranná pásma platit, pro nově 
uvažovanou výstavbu mimoúrovňových křížení je nutné definovat potřebný zábor ploch pro 
trasu včetně násypů a tím i jejich možné využití.  
  
Námitka  
Dopravní  infrastrukturou
  jsou  stavby  a  zařízení  pozemních  komunikací,  drah,  letišť, 
vodních cest (včetně nezbytných souvisejících objektů), stavby pro parkování a odstavování 
vozidel, nádraží a terminály; do dopravní infrastruktury nespadají vozovny, depa, servisní a 
opravárenské  provozovny,  čerpací  stanice  pohonných  hmot  a  doplňkové  služby  pro 
motoristy  (např.  motely  apod.),  pokud  nejsou  uvedeny  v  přípustném  či  podmíněně 
přípustném využití samostatně (výslovně). 
Nutno přepracovat. 
 
Odůvodnění 
S ohledem na uvedení významu pojmu „Dopravní infrastruktura“ (nezahrnující mj. 
vozovny, depa apod.) je nutné formulačně stabilizovat další příslušenství, zahrnující 
minimálně stavby a objekty sloužící systému veřejné hromadné dopravy navíc majetkově 
provázané se správou příslušného územního celku a které je nedílnou součástí popř. 
podmínkou provozovatelnosti dopravní infrastruktury. V konkrétním případě se tedy jedná 
mj. o areály vozoven, areál loděnice a objekty měníren. 
 
Námitka 
„Podzemní dráhou
 podzemní tratě (včetně navazujících úseků pozemních i nadzemních) 
páteřního systému městské a případně příměstské veřejné dopravy bez určení, zda jde o 
dráhu železniční či tramvajovou.„  
Nutno upravit. 
Odůvodnění 
Uvedením  pojmu  „Podzemní  dráha“  dochází  k výraznému  zúžení  možné  věcné  náplně 
pojmové skupiny pouze na jednu z možností technického a prostorového umístění dráhy 
(resp.  pouze  některých  drah).  Uvedením  tohoto  pojmu  dochází  k nežádoucímu  zúžení 
problematiky dopravních staveb. 
 
Z hlediska ochrany systému pro veřejnou hromadnou přepravu osob je naopak nutné v této 
části  textu  zavést  pojem  „Integrovaný  dopravní  systém“,  který  svou  specifikací  zahrne 
organizačně-systémové  uspořádání,  stavebně-technické  i  provozně-dopravní  součásti 
související s organizováním hromadné přepravy osob ve veřejném zájmu. 
 
Námitka 
V souhrnném výkresu dopravy není rozlišen „stav“ a „návrh“, což je zmatečné zejména u 
místních  komunikací,  ve  vrstvách  se  někdy  kryjí  kategorie  komunikací,  není  jasné,  které 
platí 
Odůvodnění 
Rozlišení existujících a navrhovaných komunikací a jejich  funkční zařazení je  pro  využití 
přilehlého  území  zcela  zásadní,  některé  kategorie  komunikací  přímou  obsluhu  okolního 
území dle zákona neumožňují  
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


 
Námitka 
Územní plán města Brna vymezuje rozvojové lokality nad zastavitelnými a přestavbovými 
plochami, pro které  
stanovuje zpřesňující podmínky využití.  
Příloha  č.1  Karty  lokalit  obsahuje  listy  327  rozvojových  lokalit.  Jedním  ze  základních 
parametrů realizovatelnosti je schopnost napojení příslušné lokality na organismus města. 
Z hlediska dopravy se jedná o schopnost zajištění napojení a dopravní obslužnosti. Nutno 
doplnit. 
Odůvodnění 
Karty  rozvojových  lokalit  musí  obsahovat  výčet  opatření,  podmiňujících  zaktivování 
příslušné  lokality.  V oblasti  dopravy  se  jedná  o  uvedení  podmiňujících  staveb  (mj. 
komunikací  a  drážní  staveb),  které  zajistí  plnohodnotnou  integraci  lokality  do  organismu 
města.  Uvedení  podmínek  lze  považovat  za  jeden  z parametrů  zdůvodnění  příslušné 
dopravní stavby (či opatření), uváděných mj. v části 4.1 (tabulka č.1 a č.2) 
 
Námitka 
V grafické části ÚPmB ve výkrese 2.2 Souhrnný výkres dopravy jsou odlišně vyznačeny ty 
úseky pozemních komunikací a drah, které musejí být vedeny v tunelu; za tunel se však 
považuje i úplné překrytí nezahloubené trasy, např. tubus na mostě. Vedení i jiných (tedy 
odlišně nevyznačených) úseků tunelem je povoleno. Nutno upřesnit. 
Odůvodnění 
Pojem  tunel  je  jednoznačně  specifikován  stavebně-technickou  legislativou  (zákony, 
vyhlášky popř. ČSN).  
Je  žádoucí  proto  použít  terminologii  „…v  tunelu,  popř.  ve  funkčně  příbuzné  stavbě  či 
konstrukci (včetně překrytí nezahloubené trasy). 
 
 
Silniční doprava 
Námitka 
Text: „Vyhláška č. 501/2006 Sb., provádějící stavební zákon stanoví, že pro každou stavbu 
je nutno vybudovat parkovací a odstavná stání v počtu dle ČSN 73 6110, Tento nový územní 
plán stanovuje koeficient vlivu stupně automobilizace pro výpočet nutných parkovacích míst, 
a to rozdílně podle části města, kdy nižší hodnota (tedy nižší požadovaný minimální počet 
parkovacích a odstavných stání) je stanovena pro lokality uvnitř Velkého městského okruhu 
s nežádoucím zavlékáním vyššího počtu automobilů. Tři pásma uvnitř VMO jsou zvolena z 
potřeby odlišit zvláštní charakter historického jádra města a zmenšit rozdíl koeficientu na 
administrativně určené hranici. Hranice pásem jsou určeny dle možností významnou ulicí, 
resp.  komunikací,  v  případě  její  absence  zelenými  plochami  oddělujícími  části  města. 
Definování  tohoto  principu  je  nutné  provázat  s povolováním  staveb  a  jejich  funkčním 
využitím. 
Odůvodnění 
Potřebný počet parkovacích a odstavných stání, stanoví odbor dopravy v souladu s ČSN 73 
6110 dle současného skutečného součinitele automobilizace na území města Brna. Pokud 
by se tento princip promítl jen do výpočtu počtu parkovacích míst lze očekávat, že investoři 
zejména bytové zástavby nebudou parkovací místa realizovat, ale obyvatelé nové výstavby 
a budou následně požadovat na městu Brnu zajištění dostatečného množství rezidentních 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


parkovacích stání. V lokalitě, kde investor není schopný realizovat nová parkovací místa pro 
svoji zejména bytovou výstavbu je nutné omezení ne parkovacích míst, ale omezení bytové 
zástavby.  
 
Námitka 
Text: „Na významnější krajské silnice navazuje několik nadsběrných komunikací“  
Sběrné  komunikace  jsou  páteří  lokální  obsluhy  jednotlivých  částí  města.  Z  hlediska 
zatřídění  pozemních  komunikací  dle  zákona  o  pozemních  komunikacích  se  předpokládá 
zařazení sběrných komunikací do kategorií Místní komunikace II. třídy a výjimečně Silnice 
II. a III. třídy (např. průchod II/384 okolo Brněnské přehrady). V zastavěném/zastavitelném 
území  mají  sběrné  komunikace  kromě  dopravního  významu  rovněž  funkci  ulice,  tedy 
veřejného prostranství. Podíl důležitostí jednotlivých dopravních i nedopravních funkcí ulice 
je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k významu pro jednotlivé druhy dopravy a k 
urbanistickému  významu.  Dopravní  funkce  nemá  těmto  komunikacím  zcela 
dominovat.“
  Uváděné  dedukce  jsou  zmatečné  a  je  nutná  úprava  v souladu  nutným 
zachováním komunikačního systému jako celku. 
Odůvodnění 
Sběrné  komunikace  jsou  základní  kostrou  pro  fungování  celého  systému.  Termín 
Nadsběrné  komunikace  nejsou  v současnosti  v legislativě,  nutné  doladit.  I  tak  nelze  na 
těchto  komunikacích  průjezd  omezovat,  často  jsou  na  nich  vedeny  i  trasy  hromadné 
dopravy. Úkolem územního plánu má být ochrana těchto páteřních dopravních koridorů a 
ne povolování obytné zástavby do jejich koridorů – tím se zakládá problém další „rychlostní 
ulice“. 
 
Námitka 
Text: P+R „Parkování a odstavování vozidel se předpokládá primárně v plochách, které tato 
vozidla  obsluhují.  Ve  stávající  zástavbě  především  sídlišť  se  navrhuje  několik  ploch  pro 
parkování  a  odstavování  vozidel.  Z  hlediska  dopravní  sítě  mají  celoměstský  význam 
záchytná parkoviště (P+R).“  
Text v odstavci neodpovídá smyslu a významu P+R, případně jeho různých variací.  
Odůvodnění 
Parkoviště  P+R  mají  nabídnout  možnost  zaparkování,  co  nejdále  od  středu  města,  vždy 
však s kvalitní vazbou na VHD, nejlépe kolejovou, dořešení přestupních terminálů, umístění 
do metropolitní oblasti, je zpracovaný výhled P+R na území města Brna 
 
    Konkrétní připomínky v silniční dopravě pro opravy v dokumentaci : 
  Chybí mimoúrovňová křižovatka Bystrc – Kamenolom 
  Chybí mimoúrovňová křižovatka na Přehradní radiále - Jundrovská 
  Chybí rampa z lokality Červený kopec na ulici Jihlavskou 
  V oblasti Jižního centra doplnit všechny komunikace z pravomocného ÚR k městské 
infrastruktuře související s přestavbou ŽUB 
  Nová městská třída – opravit dle poslední platné a projednané studie 
  Obchvat Maloměřic – upravit kategorii dle předpokladu intenzit využití 
  Sokolova a návrhová HH7 – ve sběrných komunikacích jen jedna z nich 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


  Zrušit návrhovou komunikaci DH3 
  Doplnit plochu pro rondel na silnici III/15268 u ABB  
  Dořešit zda Obchvat Slatina bude v původní trase – rozhodující jsou ZÚR  
  Opravit propojení Bosonohy obchvat – Petra Křivky dle poslední studie 
  Dořešit komunikaci v S.J. směru - Brno – jih (DH/1) 
  Zvážit přesunutí mostu Jundrov – Komínské louky do územní rezervy 
 
Veřejná hromadná doprava 
 
Námitka 
Koncepce napojení a obsluhy města drážní dopravou je tvořena těmito systémy:  
-  páteří příměstské  a  dálkové  veřejné  hromadné  dopravy  je  železniční  doprava,  pro 
jejíž  rozvoj  se  navrhuje  přestavba  železničního  uzlu  Brno  a  výstavba 
vysokorychlostních tratí na Prahu, Ostravu a Vídeň/Bratislavu;  

-  páteří městské hromadné dopravy je tramvajová doprava doplněná trolejbusovou a 
další nekolejovou dopravou (nekolejová doprava ani případné lanové dráhy nejsou v 
grafické části ÚPmB 2.2 Souhrnný výkres dopravy vyznačeny); 

-  výrazný posun kvality městské a případně příměstské dopravy nabízí tratě podzemní 
dráhy (severojižní kolejový diametr);  
-  obsluhu vybraných závodů (resp. provozů) nákladní dopravou zajišťují vlečky.  
 
Stávající  i  navrhované  dráhy  jsou  pro  účely  tohoto  územního  plánu  zařazeny  do  těchto 
územně-plánovacích kategorií definovaných:  
-  ŽELEZNICE  Železnice  zahrnují  dráhy  železniční  (všech  kategorií  mimo  vlečky),  tedy 
tratě konvenční i vysokorychlostní.  
-  VLEČKA Vlečky zahrnují vybrané tratě dráhy železniční – vlečkové, a to ty, které napojují 
více areálů nebo procházejí přes více funkčních ploch. Odbočení a rozvětvení vleček 
pro obsluhu jednotlivých areálů není vyznačeno a umožňuje se dle potřeby.  

-  TRAMVAJ Tramvaj zahrnuje dráhu tramvajovou vedenou po pozemní komunikaci i mimo 
ni.  
-  PODZEMNÍ  DRÁHA  Podzemní  dráha  zahrnuje  podzemní  tratě  (včetně  navazujících 
úseků  pozemních  i  nadzemních)  páteřního  systému  městské  a  případně  příměstské 
veřejné dopravy bez určení, zda jde o dráhu železniční či tramvajovou. 

Koncepce  napojení  a  obsluhy  města  logicky  zahrnuje  širší  spektrum  dopravních 
subsystémů. Je proto žádoucí, aby ÚPmB jako základní územně-plánovací dokument tuto 
skutečnost zohlednil bez ohledu na stupeň průmětu do textové a grafické části.  
Odůvodnění 
Základní  specifikace  systému  veřejné  hromadné dopravy  se  proto navrhuje  v následující 
změně: 
a)  Koncepce  napojení  a  obsluhy  města  logicky  zahrnuje  širší  spektrum  dopravních 
subsystémů. Je proto žádoucí, aby ÚPmB jako základní územně-plánovací dokument 
tuto  skutečnost  zohlednil  bez  ohledu  na  stupeň  průmětu  do  textové  a  grafické  části. 
Základní specifikace systému veřejné hromadné dopravy se proto navrhuje v následující 
změně: 
 
Koncepce obsluhy území města (ve veřejném zájmu) je v regionálních i nadregionálních 
souvislostech zajišťována: 
-  Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje, jehož základním pilířem 
je městská hromadná doprava společně se systémem regionální železniční dopravy, 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


-  Městskou  hromadnou  dopravou  s dominantní  rolí  subsystému  tramvajové  dopravy 
doplněné  trolejbusovou  a  další  nekolejovou  dopravou  (nekolejová  doprava  ani 
případné lanové dráhy nejsou v grafické části ÚPmB 2.2 Souhrnný výkres dopravy 
vyznačeny); 
-  Příměstskou a dálkovou veřejnou hromadnou dopravou s dominantní rolí železniční 
dopravy využívající soustavu železničních zastávek a stanic na územní města. Pro 
rozvoj železniční dopravy se navrhuje výstavba vysokorychlostních tratí na Prahu, 
Ostravu a Vídeň/Bratislavu se vzájemným propojením v rámci železničního uzlu Brno 
včetně opatření pro zvýšení jeho propustnosti a kapacity; 
-  Zvýšení podílu příměstské kolejové dopravy na dostupnosti města i zvýšení kapacity 
systému  hromadné  dopravy  včetně  zvýšení  podílu  hromadné  dopravy  na  dělbě 
přepravní  práce  se  očekává  od  projektu  Severojižního  kolejového  diametru. 
Charakter dráhy a technologie provozu jsou aktuálně upřesňovány. 
 
Na  zajištění  dostupnosti  města  v nadregionálních  i  mezinárodních  souvislostech  se 
podílí autobusová doprava, provozována dominantně na komerčním principu. 
 
Pro účely tohoto územního plánu jsou stávající i navrhované dráhy zařazeny do těchto 
územně-plánovacích kategorií:  
-  ŽELEZNICE  
Železnice  zahrnují  dráhy  železniční  (všech  kategorií  mimo  vlečky),  tedy  tratě 
konvenční i vysokorychlostní.  
-  VLEČKA  
Vlečky zahrnují vybrané tratě dráhy železniční – vlečkové, a to ty, které napojují více 
areálů nebo procházejí přes více funkčních ploch. Odbočení a rozvětvení vleček pro 
obsluhu jednotlivých areálů není vyznačeno a umožňuje se dle potřeby.  
-  TRAMVAJ  
Tramvaj  zahrnuje  dráhu  tramvajovou  vedenou  po  samostatném  tělese, 
v přidruženém  pásu  podél  pozemní  komunikace,  popř.  přímo  po  pozemní 
komunikaci.  
-  SEVEROJIŽNÍ KOLEJOVÝ DIAMETR 
Severojižní  kolejový  diametr  je  páteřním  pilířem  systému  příměstské  i  městské 
veřejné  dopravy.  Je  provozován  v režimu  kolejové  dráhy.  Pro  zajištění  plné 
segregace  vůči  ostatním  dopravním  módům  využívá  vedení  formou  podzemních, 
pozemních  i  nadzemních  úseků.  Charakter  dráhy  a  technologie  provozu  jsou 
aktuálně upřesňovány. 
 
Námitka 
Není jasný pojem „BUS – významná expresní trasa“ a BUS – významná obslužná trasa“, 
které zahrnují většinu místních komunikací. Nutno dořešit. 
Odůvodnění 
Pokud jsou expresní trasy busů vedeny po rychlostních komunikacích či dálnicích, kde není 
možný pohyb pěších je nutné zdůraznit, že trasy jsou možné jen BEZ ZASTÁVEK NA NICH 
 
Námitka 
Zcela chybí zmínka o IDS JMK jako systému, v kterém funguje veřejná hromadná doprava 
dnes a který bude do budoucna dál rozvíjen. 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz 


Odůvodnění 
IDS JMK je dnes nejlépe funkčně i organizačně propojený systém VHD ve střední Evropě. 
Je i v zájmu města Brna ho rozvíjet i do dalších subsystémů – taxi, P+R, carsharing,,, 
 
 
Konkrétní připomínky k VHD v dokumentaci: 
  SJKD s trasou na jih do Modřic dát do návrhu až po technickém prověření, že je to 
technicky reálné – zda nutné náklady na podcházení Svratky jsou adekvátní ulehčení 
přestupu cestujících na hlavním nádraží ze směru od Břeclavi. Doporučujeme dát do 
rezerv. 
  Neřešit přestupní uzel z železnice na neexistující a značně nepravděpodobné příčce 
pod D1 k Vídeňské, ale ani na VRT Vídeňská  
  Jak budou označeny zastávky na SJKD směrem na Chrlice 
  Opravit trasu tramvaje do Bosonoh dle poslední studie 
 
Nemotorová doprava 
Námitka 
Koncepce obsluhy města  nekolejovou  nemotorovou  dopravou má být  prioritně o pěší a  
cyklodopravě.  
 
Odůvodnění 
V kapitole je nutné vybalancovat potřeba prostupnosti území pro pěší i pro cyklisty. Je nutné 
doplnit trasy do všech katastrů, případně zohlednit v legendě.  
 
Poznámka: 
 
V příloze jsou kompletní připomínky DPmB, Bkomu a OD MMB s podrobnějšími pohledy na 
jednotlivé problematické řešení dopravní infrastruktury. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
  Ing. Martin Račanský 
 
    vedoucí Odboru dopravy 
 
 
Přílohy: 
Připomínky Bkom 
Připomínky DPmB 
Připomínky OD MMB 
Na vědomí: OD MMB Ing. Burian 
 
 
Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy 
Kounicova 67 | 601 67  Brno | www.brno.cz