Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení'.

č. j. 5 To 376/2018-749 
USNESENÍ 
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. prosince 2018 
o stížnosti odsouzeného  
  
 proti 
usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 25. října 2018, č. j. 4 T 22/2014-730, 
takto: 
Podle §149 odst. 4 trestního řádu se napadené usnesení  doplňuje  tak, že se podle § 92 odst. 1, 
odst.  2  trestního  zákoníku  odsouzenému    započítává    do  souhrnného  trestu  odnětí  svobody 
v trvání 2 roků, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 4. 2018, 
č. j. 4 T 22/2014-604, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 9. 
2018, č. j. 5 To 275/2018-722, 
zadržení v době od 21. 6. 2013 - 02:20 hodin do 21. 6. 2013 - 04:05 hodin 
v trestní věci Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 29 T 165/2013. 
Odůvodnění: 
1.  Napadeným usnesením Okresního soudu v Chomutově byl odsouzenému 
 
započten  do  souhrnného  trestu  odnětí  svobody  v trvání  2  roků,  uloženého  mu  rozsudkem 
Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 4. 2018, č. j. 4 T 22/2014-604, ve spojení s usnesením 
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 9. 2018, č. j. 5 To 275/2018-722, vykonaný trest 
odnětí svobody v době od 21. 4. 2014 - 15:55 hodin do 19. 10. 2015 - 20:40 hodin v trestní věci 
Okresního soudu v Chomutově, sp. zn. 6 T 46/2013, a zadržení v době od 3. 11. 2013 - 22:05 
hodin do 5. 11. 2013 - 15:35 hodin v téže trestní věci. 
 
2.  Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě odsouzený stížnost, kterou odůvodnil tím, že mu 
měl  být  do  uloženého  souhrnného  trestu  odnětí  svobody,  uloženého  mu  ve  věci  sp. zn. 
4 T 22/2014, započítán také vykonaný trest odnětí svobody od 21. 4. 2014 do 19. 4. 2016, který 
mu  byl  uložen  rozsudkem  Okresního  soudu  v Chomutově  ze  dne  13.  11.  2013,  sp.  zn. 
6 T 46/2013, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 2014, sp. 
zn.  5  To  33/2014,  a  rozsudkem  Okresního  soudu  V Chomutově  ze  dne  30.  3.  2011,  sp.  zn. 
5 T 7/2011, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 5. 2011, sp. 
zn. 5 To 232/2011, neboť z výkonu trestu odnětí svobody byl podmíněně propuštěn až 19. 4. 
2016. Navrhl proto, aby Krajský soud v Ústí nad Labem napadené usnesení zrušil a rozhodl tak, 
že se mu do výše uvedeného uloženého souhrnného trestu započítává vykonaný trest v době od 
21. 4. 2014 do 19. 4. 2016. 
 
3.  Krajský  soud  přezkoumal  z podnětu  podané  stížnosti  zákonnost  a  odůvodněnost  výroku 
napadeného  usnesení  i  správnost  řízení,  které  mu  předcházelo,  a  dospěl  k závěru,  že  stížnost 
odsouzeného je důvodná, byť z jiných než namítaných skutečností. 
  
4.  Podle  §  92  odst.  1  trestního  zákoníku,  jestliže  se  vedlo  proti  pachateli  trestní  řízení  ve  vazbě 
a dojde v tomto řízení k jeho odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do uloženého 
trestu, popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého 
trestu započítání možné. 
 
5.  Podle § 92 odst. 2 trestního zákoníku, jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán 
a došlo k jeho novému odsouzení pro týž skutek, započítá se mu vykonaný trest do uloženého 
trestu, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné. Obdobně postupuje soud, 
uložil-li pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43 trestního zákoníku) nebo společný trest za 
pokračování v trestném činu (§ 45 trestního zákoníku). 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Bláhová. 

 

5 To 376/2018 
6.  V dané věci byl odsouzenému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 roků rozsudkem 
Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 4. 2018, č. j. 4 T 22/2014-604, ve spojení s usnesením 
Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem  ze  dne  27.  9.  2018,  č.  j.  5  To  275/2018-722.  Tímto 
rozsudkem byl zároveň podle § 43 odst. 2 trestního zákoníku zrušen výrok o trestu v rozsudku 
Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. 11. 2013, č. j. 6 T 46/2013-49, ve spojení s rozsudkem 
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 2014, č. j. 5 To 33/2014-73, jakož i všechna 
rozhodnutí  na  tento  výrok  obsahově  navazující,  pokud  vzhledem  ke  změně,  k níž  došlo  tímto 
zrušením, pozbyla podkladu. 
 
7.  Ze shora zmíněného spisu sp. zn. 6 T 46/2013 vyplývá, že odsouzený byl v uvedené věci dne 
3. 11. 2013 ve 22:05 hodin zadržen poté, co neuposlechl výzvy k zastavení motocyklu, a ujížděl 
hlídce Policie ČR, přičemž důvodem zadržení byla obava, že odsouzený uprchne nebo se bude 
skrývat,  aby  se  tak  vyhnul  trestu  nebo  trestnímu  stíhání.  Z tohoto  zadržení  byl  následně 
propuštěn  příkazem  k propuštění  ze  zadržení  Okresního  soudu  v  Chomutově  dne  5.  11.  2013 
v 15:35 hodin, neboť nebyl shledán důvod vazby. 
 
8.  Dne 21. 4. 2014 v 15:55 hodin nastoupil odsouzený do 
 výkon trestu 
v trvání 18 měsíců, který mu byl uložen rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. 11. 
2013, č. j. 6 T 46/2013-49, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 
18. 2.  2014,  č.  j.  5  To  33/2014-73.  Tento  trest  byl  odsouzeným  vykonán  dne  19.  10.  2015 
ve 20:40 hodin. 
 
9.  Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 24. 2. 2015, č. j. 29 T 165/2013-44, bylo podle 
§ 314c odst. 1 písm. b) trestního řádu a podle § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu zastaveno 
trestní  stíhání  odsouzeného  pro  přečin  maření  výkonu  úředního  rozhodnutí  a  vykázání  podle 
§ 337  odst.  1  písm.  a)  trestního  zákoníku  vzhledem  k trestu  odnětí  svobody  odsouzenému  již 
uloženému rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. 11. 2013, č. j. 6 T 46/2013-49, 
ve  spojení  s  rozsudkem  Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem  ze  dne  18.  2.  2014,  č.  j. 
5 To 33/2014-73, v trvání 18 měsíců. V průběhu trestního řízení ve shora zmíněné věci sp. zn. 
29 T 165/2013 byl odsouzený rovněž zadržen, a to v době od 21. 6. 2013 v 02:20 hodin do 21. 6. 
2013  v  04:05  hodin.  Přestože  v daném  případě  nejsou,  při  doslovném  výkladu  §  92  odst.  1, 
odst. 2 trestního zákoníku, splněny podmínky pro započtení zadržení odsouzeného, již dříve bylo 
judikováno, že výrok o upuštění od uložení souhrnného trestu podle § 44 trestního zákoníku je 
rovněž  výrokem  o trestu  a rozšiřuje  se jím  dosah  dřívějšího  výroku  o trestu  v tom  smyslu,  že 
tento  trest  je  nutno  chápat  jako  trest  uložený  též  za  později  souzenou  část  sbíhající  se  trestné 
činnosti  téhož  pachatele,  a to  tak,  jako  kdyby  soud  rozhodoval  o všech  jeho  trestných  činech 
v jednom řízení a uložením jednoho trestu, resp. jedním výrokem o trestu. Dříve uložený trest se 
tak  v zásadě  stává  trestem  vyměřeným  za  celý  souhrn  dříve  projednané  i později  posuzované 
trestné  činnosti  téhož  pachatele,  takže  navazuje  na  všechny  výroky  o vině  (srovnej  rozsudek 
Nejvyššího  soudu  České  Republiky  R  21/1998  /tr./).  Per  analogiam  k  §  92  odst.  1  trestního 
zákoníku je pak nutno postupovat i v případě, kdy bylo rozhodnuto podle § 314c odst. 1 písm. b) 
trestního  řádu  o  zastavení  trestního  stíhání,  z důvodu  uvedeného  v  §  172  odst.  2  písm.  a) 
trestního  řádu  (srovnej  usnesení  Vrchního  soudu  v Praze  R  12/1999  a  rozsudek  Nejvyššího 
soudu  R  14/2004).  V daném  případě  tak  měla  být  odsouzenému  do  souhrnného  trestu 
započítána i doba zadržení od 21. 6. 2013 – 02:20 hodin do 21. 6. 2013 – 04:05 hodin v trestní 
věci Okresního soudu v Chomutově sp. zn. 29 T 165/2013.  
 
10.  Naproti  tomu  námitky  odsouzeného,  že  okresní  soud  opomněl  započíst  do  jeho  trestu  i  jím 
vykonaný trest uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 
5  T  7/2011,  ve  spojení  s rozsudkem  Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem  ze  dne  26.  5.  2011, 
sp. zn.  5  To  232/2011,  jsou  nedůvodné.  Podle  §  92  odst.  1,  odst.  2  trestního  zákoníku  lze 
započíst  vykonaný  trest  v případě,  kdy  je  v aktuálně  vykonávaném  souhrnném  trestu  odnětí 
svobody zahrnut zrušený trest uložený pro trestný čin, který je sbíhajícím se k trestnému činu, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Bláhová. 
 

 

5 To 376/2018 
pro  který  byl  uložen  aktuálně  vykonávaný  trest  odnětí  svobody,  případně  jedná-li  se  o  situace 
rozvedené  v odst.  9  tohoto  odůvodnění.  V daném  případě  tak  podmínky  pro  započtení 
odsouzeným  požadovaného  vykonaného  trestu  odnětí  svobody  ve  věci  Okresního  soudu 
v Chomutově, sp. zn. 5 T 7/2011, splněny nejsou. 
 
11.  Ze  shora  uvedených  důvodů  Krajský  soud  v Ústí  nad  Labem  ke  stížnosti  odsouzeného  podle 
§ 149  odst.  4  trestního  řádu  doplnil  napadené  usnesení  tak,  jak  je  uvedeno  ve  výroku  tohoto 
rozhodnutí. 
Poučení:  
Proti tomuto usnesení  není  stížnost přípustná. 
Ústí nad Labem 4. prosince 2018 
JUDr. Jana Kurešová  v. r. 
předsedkyně senátu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Bláhová. 
 

Document Outline