Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení'.

sp. zn. Si 322/2020 
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA: 
Si 322/2020 
Vážená paní,  
VAŠE ZNAČKA: 
 
Klára Zieglerová,  
Strupčice 51,  
VYŘIZUJE: 
JUDr. Veronika Suchoňová 
431 11 Jirkov,  
DNE: 
20. 10. 2020 
 
e-mail: foi+request-8423-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážená paní Zieglerová,  
ve  věci  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  23.  10.  2020,  Vám  zasílám  kopii 
rozhodnutí  vydaného  Krajským  soudem  v Ústí  nad  Labem  ve  věci  vedené  pod 
spisovou značkou 5 To 376/2018, v anonymizované podobě přílohou.  
S pozdravem 
JUDr. Veronika Suchoňová v. r. 
vedoucí útvaru organizačně právního 
 
Jindra 
Digitálně podepsal 
Jindra Vejmanová 
Vejmanová Datum: 2020.10.23 
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová 
14:01:34 +02'00'