Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení KUZL 67727/2020'. 
 
 
     Vážená paní 
Odbor právní  
a Krajský živnostenský úřad 

     Mgr. et Mgr. Renata Gehringer 
oddělení státního občanství a přestupků       (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 
   OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA  
ČÍSLO JEDNACÍ 
 
30. října 2020                 Mgr. Bc. Sandra Slobodian 
KUZL/69745/2020/Sl           
 
 
Poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážená paní Gehringer, 
 
dne  15.10.2020  jsme  obdrželi  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999 
Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  týkající  se 
poskytnutí  anonymizovaného  rozhodnutí  č.j.  KUZL  67727/2020  ze  dne  9.10.2020.  Kopi  
tohoto rozhodnutí v anonymizované formě Vám zasíláme přílohou.   
 
S pozdravem 
 
    
Mgr. Bc. Sandra Slobodian 
právnička 
oddělení státního občanství a přestupků 
odbor právní a Krajský živnostenský úřad 
 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
IČO: 70891320 
tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 
tel.: 577 043 553 
761 90  Zlín 
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx, www.kr-zlinsky.cz 
Elektronický podpis - 30.10.2020
 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Bc. Sandra Slobodian
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 24.11.2020 07:21:11-000 +01:00