Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozesílání "Sdělení MZČR"'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
M. A. V. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
Váš dopis ze dne 15. října 2020 
Praha 20. října 2020 
Č. j.: MZDR 45089/2020-2/MIN/KAN 
*MZDRX01CEKGB* 
MZDRX01CEKGB 
Sdělení 

odložení 
žádosti 

poskytnutí 
informace 
podané 
dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Ministerstvo  zdravotnictví  obdrželo  Vaše  podání  ze  dne  15.  října  2020,  evidované  pod 
 č.  j.:  MZDR  45089/2020-1/MIN/KAN,  kterým  jste  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,                          
o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon                    
č. 106/1999 Sb.
"), požádal v souvislosti s obdrženou textovou zprávou označenou jako 
"Sdělení  MZ  ČR"  a  podepsanou  "Jarmila  Rážová,  hlavni  hygienička  ČR"  vás  žádám  
o následujících informací: 
 

1.  Způsob, jakým byli vybíráni adresáti těchto zpráv. 
2.  Zda je text těchto zpráv stejný, nebo zda je nějakým způsobem personalizovaný. 
3.  Jaké náklady, včetně nákladů interních, byly s touto aktivitou spojeny. 
 
Dále  žádám  o  poskytnutí  textu  smluv  se  subjekty,  které  se  na  rozesílání  podílely, 
včetně všech případných příloh, změn či dodatků. 

 
K Vašemu podání, Vám sdělujeme, že tuzemští mobilní operátoři rozesílali všem svým 
zákazníkům  textové  zprávy,  na  základě
  prosby  Ministerstva  zdravotnictví  o  instalaci 
aplikace eRouška, nikoliv na základě smlouvy, jak uvádíte. Úkolem eRoušky je pomoci 
hygienikům  snadněji  dohledat  osoby,  s nimiž  nakažení  koronavirem  v poslední  době 
přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy.  
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
Pokud jde o tedy o Vaši žádost formulovanou dle zákona č. 106/1999 Sb., Ministerstvo 
zdravotnictví  požadovanými  informacemi  nedisponuje  a  nezbývá,  než  ji  odložit  dle 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt 
žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. 
 
Jelikož  odpovědi  na  Vaše  dotazy  nejsou  Ministerstvu  zdravotnictví  známy,  obraťte  se 
s předmětnou problematikou na příslušné tuzemské mobilní operátory. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 

Elektronický podpis - 21.10.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00