Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení'.

 
 
 
 
 
 
       
                 4 T 22/2014- 810 
 
U  s  n  e  s  e  n  í 
 
 
Okresní soud v Chomutově rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 1.června 2020 v trestní 
věci odsouzeného  L
 M
narozeného 
,  t a k t o :  
 
 
Podle § 86 odst. 1 tr. zákoníku odsouzený L
 M
 vykoná trest odnětí svobody v trvání    
16 (šestnácti) měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 16. 
dubna 2018 č.j. 4 T 22/2014-604 a jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání  
4 (čtyř) roků za současného vyslovení dohledu. 
 
Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou. 
 
 
O d ů v o d  n ě  n í 
 
L
 M
byl  rozsudkem Okresního soudu v Chomutově ze dne 16.4.2018, č.j. 4 T 22/2014-
604, pravomocným  vůči němu dne 21.8.2018 odsouzen  pro přečin krádeže dle § 205 odst. 1 písm. 
b), odst. 3  tr. zákoníku  k souhrnnému  trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců, podmíněně  
odloženému na zkušební dobu  v trvání 4 roků za současného uložení dohledu. 
Ve  veřejném zasedání, konaném  v nepřítomnosti  odsouzeného, který  se  k jednání  nedostavil, 
ačkoli   byl  o jeho konání  řádně  a  včas vyrozuměn   obesláním na jím v řízení určenou doručovací 
adresu,   bylo  zjištěno  ze zpráv  Probační  a mediační služby  Chomutov (dále jen PMS),  že  tento  
má  v souvislosti    s plněním    dohledu    významné  problémy    s docházkou,  kdy    se  na  schůzky 
nedostavuje  a  nefunguje  ani institut  omluvy.  Z opisu rejstříku  trestů odsouzeného  a z  trestního 
příkazu Okresního soudu v Ústí nad Labem  sp. zn. 31 T 44/2019  bylo zjištěno, že  se odsouzený  
ve  zkušební  lhůtě  podmíněného  odsouzení    v nyní  projednávané    věci    dopustil  další    trestné  
činnosti, byť jiného druhu, pro níž  byl pravomocně odsouzen k trestu  obecně prospěšných prací,  
který, jak  bylo zjištěno  ze záznamů  Probační a mediační služby, nebyl  doposud  vykonán.    
Podle § 86 odst. 1 tr. zákoníku  jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled,  
vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; 
jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.  
 
Bylo tak zjištěno, že odsouzený v průběhu zkušební doby podmíněného odsouzení  nevedl řádný 
život tím, že  spáchal  další trestnou činnost, pro kterou byl pravomocně  odsouzen.  Ani  plnění   
dohledu    nebylo  zcela    bezproblémové,  kdy    neplnil    jeho  podmínky  nejméně    neomluveným 
nedostavováním  se  k jednání na PMS.  Je tak zřejmé,  že  výchovný účinek  uloženého trestu   
v nyní  projednávané věci nebyl dostatečný, když jej  uložený výchovný trest  neodradil  od  další 
trestné činnosti  a je tak  nutno akcentovat sankční účel trestu, čímž je dán důvod  pro přeměnu 
trestu na trest nepodmíněný. Proto soud  rozhodl, jak je shora ve výroku usnesení uvedeno.  
 
Pro výkon tohoto trestu je zařazován do věznice s ostrahou, když podle dikce § 56 odst. 2 písm. s) 
tr. zákoníku  nesplňuje podmínky  pro zařazení  do věznice  se zvýšenou ostrahou.  
 
 
P o u č e n í : 
Proti tomuto usnesení lze podat stížnost do tří dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému soudu 

v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Chomutově. Podaná stížnost má odkladný 
účinek. 
 
 
Chomutov dne 1. června 2020  
 
 
 
JUDr. Vladimíra Kopřivová v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
předseda senátu 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto usnesení ze dne 1. června 2020, č.j. 4 T 22/2014--810 nabylo právní moci dne 29.7.2020 

– ve spojení s usnesením KS čl. 825. 
Připojení doložky provedla V. Živocká dne 25. srpna 2020. 

 
Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Melicharová.