Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Živá muzika na svatbě'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
J. V. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 5. října 2020 
Praha 12. října 2020 
Č. j.: MZDR 42342/2020-3/MIN/KAN 
*MZDRX01C8ADU* 
MZDRX01C8ADU 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  5.  října  2020,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  42342/2020-
1/MIN/KAN,  ve  věci  dotazu,  zda  je  možné  pozvat  na  naši  svatbu  zmíněnou  
živou  muziku?  Samozřejmě  při  dodržení  všech  hygienických  a  protiepidemiologických 
opatření
, Vám sdělujeme následující: 
 
Podle v současné době účinného usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí 
krizových opatření, jsou zakázány koncerty a jiná hudební představení.  
 
Živá  hudba  na  svatbě  však  není  koncertem  či  hudebním  představením,  tedy  není 
zakázána, výjimka se do 19. října tak vztahuje pro svatby i na živou hudbu na nich . 
 
Totožné stanovisko zveřejnilo také tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví, viz odkaz 
níže: 
 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3203144-svatby-maji-dal-vyjimku-z-opatreni-proti-
pandemii-plati-i-pro-zivou-hudbu-se-zpevem 

S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 12.10.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00