Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Živá muzika na svatbě'.

   !! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !! 
 
Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky 
5.10.2020 13:50:58 
 
Vaše zpráva ze dne: 5.10.2020 10:46:39 
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Živá muzika na svatbì 
byla pøijata a zaevidována s tìmito základními údaji: 
 
Identifikátor dokumentu: MZDRX01C3HYD 
Datum zaevidování: 5.10.2020 10:50:25 
 
Vaše podání bylo pøijato bez elektronického podpisu. 
 
Vaše podání bylo pøedáno vìcnì pøíslušnému útvaru ke zpracování. 
Pro informace týkající se tohoto podání uvádìjte výše uvedený 
identifikátor dokumentu. 
 
Upozornìní: 
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikaèní údaje 
odesílatele, 
tj. jméno, pøíjmení a bydlištì (v pøípadì právnické osoby - název a 
sídlo), 
podání bude vìcnì pøíslušným útvarem ministerstva zpracováno, 
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovìzeno. 
 
V pøípadì, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany 
ministerstva písemnì reagováno. 
 
S pozdravem 
 
 
   elektronická podatelna ministerstva 
 
 
 
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !! 
 
The Ministry of Health of the Czech Republic 
5.10.2020 13:50:58 
 
Your message – dated 5.10.2020 10:46:39 
in the file with the message contents [subject]: 
Žádost o informace podle dotaz - Živá muzika na svatbì 
has been accepted and registered with the following basic data: 
 
Document identifier: MZDRX01C3HYD 
Date of registration: 5.10.2020 10:50:25 
 
Your submission has been accepted without an electronic signature. 
 
Your submission has been forwarded to the appropriate department for 
processing. 
For information regarding this submission, please indicate the above 
document identifier. 
 
Caution: 

If the electronic submission does not contain basic identification 
information 
for the sender, such as the first name, surname and place of residence 
(in the case of a legal entity – the name and registered address), the 
submission 
will be processedby the responsible department of the Ministry, 
but there may be no response sent to the data message sender. 
 
In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer. 
 
Best regards 
 
 
electronic registry [mail room] of the Ministry 
 
 
 
Elektronický podpis - 5.10.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Eva Pištejová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.2.2021 12:25:41-000 +01:00