Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pokyn policejního prezidenta č. 275/2016'.

Příloha č. 4 k PPP č. 275/2016 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
(OSOBA SE ZNEUŽITOU IDENTITOU) 
 
Název (adresa) útvaru (organizačního článku) 
Č. j. 
Místo a datum vzniku 
Počet listů: 
Jméno ………………………………… Příjmení …………………………………………… 
Rodné příjmení ……………………………………………………………………………….. 
Datum narození ………………………………… 
 
Podle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých 
zákonů, 
souhlasím1) – nesouhlasím1) 
se  zpracováním  mých  osobních  údajů  Policií  České  republiky  a  se  zpracováním 
mých 
osobních 
údajů 
získaných 
níže 
uvedenými 
identifikačními 
úkony 
v informačních  systémech  Policie  České  republiky  za  účelem  mé  případné  budoucí 
kriminalistické identifikace. 
Prohlašuji,  že  se  dobrovolně  podrobím  pořízení  kriminalistických  fotografií  a  popisu 
osoby a dále Policii České republiky poskytnu 
a)  své daktyloskopické otisky dlaní a prstů 
ANO1) - NE1), 
b)  biologický materiál za účelem stanovení profilu DNA 
ANO1) - NE1). 
 
Poučení 
Vaše  totožnost  bude Policií  České  republiky  ověřena  v základním  registru  obyvatel, 
případně v informačním systému cizinců. 
Vaše  osobní  údaje  a  údaje  získané  výše  uvedenými  identifikačními  úkony  budou 
Policií  České  republiky  zpracovávány  po  dobu  10  let  od  jejich  pořízení.  Pokud 
nepožádáte  před  uplynutím  lhůty  10  let  od  pořízení  Vašich  osobních  údajů 
o prodloužení jejich uschovací lhůty o 3 roky, budou ve výše uvedených informačních 
systémech Policie České republiky zlikvidovány. 
Na provedení identifikačních úkonů není právní nárok. 
O opakování identifikačních úkonů můžete požádat, pokud znovu udělíte souhlas se 
zpracováním osobních údajů a pokud 
a)  od předchozího provedení identifikačních úkonů uplynuly nejméně 3 roky, nebo 
b)  u Vás od předchozího provedení identifikačních úkonů došlo ke změně vzhledu 
vyžadující  pořízení  nových  kriminalistických  fotografií  nebo  nový  popis  osoby 
anebo ke změně mající vliv na daktyloskopické otisky. 
                                                           
1)  Nehodící se škrtněte. 

Příloha č. 4 k PPP č. 275/2016 
 
Strana 2 
Policie  České  republiky  si  vyhrazuje  právo  identifikační  úkony  neopakovat,  jestliže 
jejich  opakované  provedení  vyhodnotí  jako  neúčelné,  nebo  z důvodu  nedostatečné 
kapacity svých znaleckých pracovišť. 
Poskytnutí osobních údajů za účelem vaší případné budoucí identifikace a podrobení 
se výše uvedeným identifikačním úkonům je dobrovolné. 
Podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, máte právo, pokud o to požádáte, na informaci o zpracování svých osobních 
údajů. 
Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Policie České republiky zpracovává osobní údaje 
v rozporu  s ochranou  Vašeho  soukromého  a  osobního  života  nebo  v rozporu  se 
zákonem,  můžete  Policii  České  republiky  požádat  podle  §  21  zákona 
č. 101/2000 Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů, 
o vysvětlení  nebo  o  odstranění  takto  vzniklého  stavu.  Současně  máte  právo  se  se 
svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
V ………………………………. 
dne …………………………. 
 
 
…………………………………… 
 
 
podpis