Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení'.

sp. zn. Si 287/2020 
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA: 
Si 287/2020 
Vážená paní,  
VAŠE ZNAČKA: 
 
Klára Zieglerová,  
Strupčice 51,  
VYŘIZUJE: 
JUDr. Veronika Suchoňová 
431 11 Jirkov,  
DNE: 
1. 10. 2020 
 
e-mail: foi+request-8401-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážená paní Zieglerová,  
ve  věci  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  26.  9.  2020,  Vám  zasílám  kopii 
požadovaného  rozhodnutí  ve  věci  vedené  Krajským  soudem  v Ústí  nad  Labem  pod 
sp. zn. 4 To 243/2020, v anonymizované podobě přílohou.  
S pozdravem 
JUDr. Veronika Suchoňová v. r. 
vedoucí útvaru organizačně právního 
 
Jindra 
Digitálně podepsal 
Jindra Vejmanová 
Vejmanová Datum: 2020.10.01 
07:59:27 +02'00'
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová