Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Korona semafor pro zeme mimo EU'.
 
 
Vážená paní  
 
D. P.  
 
 
 
Adresa pro doručení:  
 
foi+request-8399-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
 
 
 
Váš dopis ze dne 7. října 2020  
 
 
 
 
V Praze dne 19. října 2020 
 
Č. j.: MZDR 40604/2020-6/MIN/KAN 
*MZDRX01CDO1Z* 
MZDRX01CDO1Z 
Sdělení  k reakci  na  odpověď  na  žádost  o  poskytnutí  informace  podanou  dle  
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7. října 2020 Vaši reakci 
na  odpověď  na  žádost  o  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  evidovanou  pod  č.  j.:  MZDR  40604/2020-
3/MIN/KAN,  kterou  jste  žádala  o  „přesnou  formulu  a  parametry  na  základě  kterých  jste 
zarazili Srbsko do červené zóny semaforu“

 
Ministerstvo  zdravotnictví  ČR  z  dostupných  dat  Evropského  střediska  pro  prevenci  a 
kontrolu nemocí (ECDC) vyhodnocuje epidemiologickou situaci a aktualizuje seznam zemí 
s  nízkým  rizikem  nákazy  onemocnění  COVID-19.  Na  základě  Doporučení  Rady  
o  dočasném  omezení  cest  do  EU  je  stanoven  seznam  zemí,  ze  kterých  je  umožněno 
cestování  do  EU  bez  jakýchkoliv  omezení.  Bohužel  Srbsko  na  tomto  seznamu  není 
uvedeno. Tento semafor navíc hodnotí pouze země EU a země, které jsou ze strany EU 
považovány za bezpečné.   
 
Informace k cestování do a ze Srbska jsou dostupné na webových stránkách MZV – viz: 
https://www.mzv.cz/belgrade/cz/informace/informace_k_cestovani_do_a_ze_srbska.html 
  
Nad rámec dotazu si dovolujeme uvést, že pokud má občan trvalý pobyt v ČR, není jeho 
příjezd  do  ČR  jakkoliv  omezen,  bude  muset  pouze  podstoupit  PCR  test,  dle  platného 
mimořádného opatření MZ.   
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 20.10.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00