Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'usnesení 96 K 5/2007'.

 
 
č. j. Si 2895/2020- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Spálená 2, 112 16 Praha 2  
tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 2895/2020 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Irena Macoszková 
DNE:  
7. 10.2020 
 
Vážený pane,  
 
na  základě  Vaší  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ze dne 22. 9. 2020, Vám v příloze zasíláme kopii 
rozhodnutí Městského soudu v Praze, vedeného pod sp. zn. 96 K 5/2007.  
 
V textu byla provedena nezbytná anonymizace údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s § 8a 
InfZ, který stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní 
údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
. Těmito předpisy 
jsou  míněny  zejména  §§  81  až  90  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  a  nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů 
(GDPR). Postup je rovněž v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009 
č. j. 13/2008- SOSV-SP, kterou se  provádějí některá ustanovení InfZ. Citovaná instrukce není 
obecně  závazným  právním  předpisem,  avšak  Městský  soud  v Praze,  stejně  jako  všechny  soudy 
v ČR,  je  povinen  se  jí  jako  rezortním  předpisem  řídit  a  dodržovat  její  ustanovení.  Pro  úplnost 
dodejme,  že  ustanovení  instrukce  nepřekračují  rámec  zákonné  ochrany  osobnosti,  pouze 
zpřesňují  některá  vymezení  pojmů  a  poskytují  návod,  jakým  způsobem  se  prakticky  provádí 
anonymizace textů, např. soudních rozhodnutí.  
 
 
S pozdravem 
Irena 
Digitálně podepsal Irena Macoszková 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, 
o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, 
ou=správní, ou=13652, cn=Irena 
 
Macoszkov Macoszková, sn=Macoszková, 
givenName=Irena, 
serialNumber=P708914, 
Irena Macoszková  á
title=referentka správy soudu 
Datum: 2020.10.07 11:03:52 +02'00'
referentka správy soudu 
 
Počet příloh: 1