Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. sz. 18 Cm 43/2016'.

č. j. Si 272/2020-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA:  
Si 272/2020 
Vážená paní,  
Ludmila Turková 
VAŠE ZNAČKA: 
 
Májová 1475/4 
415 01  Teplice 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
 
 
DNE 
17. 9. 2020 
e-mail: foi+request-8394-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážená paní Turková, 
Krajský soud v Ústí nad Labem obdržel dne 15. 9. 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „InfZ“), o sdělení, 
zdali je možno seznámit se s rozsudkem zdejšího soudu, který byl vydán v řízení sp. zn. 18 Cm 
43/2016. Tento rozsudek Vám nyní zasílám v anonymizované podobě přílohou. 
 
S pozdravem, 
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent předsedkyně soudu   
 
 
 
Jindra 
Digitálně podepsal Jindra 
Vejmanová 
Vejmanová Datum: 2020.09.17 
14:07:24 +02'00'
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová