Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy'.


 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 
   
 
 
 
 
 
 
Č. j.  ZŠK/0242/2020 
 
 
 
   
                                                                                                     vyř. 
Med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Valašské Meziříčí 7. 9. 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
 
o částečném odmítnutí žádosti o informaci 
 
 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace, jako 
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 26. 7. 2020 žádost o poskytnutí 
informace dle InfZ, kterou podala …………………………(dále jen žadatel) rozhodl takto: 
 
Žádost žadatele o poskytnutí informace, která byla podána u Základní škola Valašské 
Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace dne 26. 7. 2020, se podle 
ustanovení § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Částečně odmítá 
 
s tím, že v poskytovaných kopiích dokumentů na základě žádosti byly v souladu 
s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění anonymizovány osobní údaje ve 
smyslu zákona o ochraně osobních údajů. 
 
 
Odůvodnění 
 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace obdržela 
dne 26. 7. 2020 žádost od ……………………………o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
 
tel/fax: 571 622 546      
                        
e-mail:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx          
                bank. Spojení: 1511961/0300 
ČSOB 
DIČ: CZ 452 11 451                                      IČO: 452 11 451                                           www.zskrizna.cz 
 
                                                                        


 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 
   
 
 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informaci: 
 
1.  „Stížnost ze dne 7. října 2016 podané OTCEM bývalé žákyně základní školy“ 
 
Jelikož dokumenty obsahují osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, informaci 
rozhodnutím částečně odmítá s tím, že v poskytnutých kopiích byly v souladu s ustanovením 
§ 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů.  
 
Dle § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími 
jejich ochranu. Vyžádané dokumenty obsahují informace, které jsou osobními údaji fyzických 
osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem 
dotčených osob. Jelikož obecní úřad nemá od dotčených osob souhlas k poskytnutí 
požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn důvod pro odmítnutí (částečné 
odmítnutí) žádosti. 
 
 
Poučení: 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  odvolání,  a  to  ve  lhůtě  do  15  dnů  ode  dne  doručení 
písemného  vyhotovení  tohoto  rozhodnutí.  Odvolání  se  podává  Základní  škole  Valašské 
Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Milena Medková, ředitelka   
 
 
tel/fax: 571 622 546      
                        
e-mail:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx          
                bank. Spojení: 1511961/0300 
ČSOB 
DIČ: CZ 452 11 451                                      IČO: 452 11 451                                           www.zskrizna.cz