Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stížnost ze dne 7. ŘÍJNA 2016 podaná OTCEM bývalé žákyně školy'.


 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 
   
 
 
 
 
 
Mgr. et Mgr. Renata Gehringer 
Č. j.  ZŠK/0242/2020 
 
Ve Svahu 1500 
 
 
757 01 Valašské Meziříčí 
   
                                                                                                     vyř. 
Med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Valašské Meziříčí 7. 9. 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZHODNUTÍ 
 
o částečném odmítnutí žádosti o informaci 
 
 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace, jako 
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 26. 7. 2020 žádost o poskytnutí 
informace dle InfZ, kterou podala Mgr. et Mgr. Renata Gehringer, nar. dne 27. 3. 1970, bytem 
Ve Svahu 1500, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen žadatel) rozhodl takto: 
 
Žádost žadatele o poskytnutí informace, která byla podána u Základní škola Valašské 
Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace dne 26. 7. 2020, se podle 
ustanovení § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Částečně odmítá 
 
s tím, že v poskytovaných kopiích dokumentů na základě žádosti byly v souladu 
s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění anonymizovány osobní údaje ve 
smyslu zákona o ochraně osobních údajů. 
 
 
Odůvodnění 
 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace obdržela 
dne 26. 7. 2020 žádost od Mgr. et Mgr. Renaty Gehringer, nar. dne 27. 3. 1970, bytem Ve 
Svahu 1500, 757 01 Valašské Meziříčí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
 
tel/fax: 571 622 546      
                        
e-mail:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx          
                bank. Spojení: 1511961/0300 
ČSOB 
DIČ: CZ 452 11 451                                      IČO: 452 11 451                                           www.zskrizna.cz 
 
                                                                        


 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres 
Vsetín, příspěvková organizace 
   
 
 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informaci: 
 
1.  „Stížnost ze dne 7. října 2016 podané OTCEM bývalé žákyně základní školy“ 
 
Jelikož dokumenty obsahují osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, informaci 
rozhodnutím částečně odmítá s tím, že v poskytnutých kopiích byly v souladu s ustanovením 
§ 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů.  
 
Dle § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími 
jejich ochranu. Vyžádané dokumenty obsahují informace, které jsou osobními údaji fyzických 
osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem 
dotčených osob. Jelikož obecní úřad nemá od dotčených osob souhlas k poskytnutí 
požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn důvod pro odmítnutí (částečné 
odmítnutí) žádosti. 
 
 
Poučení: 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  odvolání,  a  to  ve  lhůtě  do  15  dnů  ode  dne  doručení 
písemného  vyhotovení  tohoto  rozhodnutí.  Odvolání  se  podává  Základní  škole  Valašské 
Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Milena Medková, ředitelka   
 
 
tel/fax: 571 622 546      
                        
e-mail:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx          
                bank. Spojení: 1511961/0300 
ČSOB 
DIČ: CZ 452 11 451                                      IČO: 452 11 451                                           www.zskrizna.cz