Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti'.

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
 
Č. j.:  JMK 123620/2020 
Sp. zn.: S-JMK 118797/2020 OKP 
Brno 04.09.2020 
 
 
 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í  
Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  posoudil  žádost  žadatele  Jiřího  Peška,  datum  narození:  15.07.1982, 
bytem: Oslavička 57, 675 05 Oslavička, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  ze  dne  25.08.2020,  vedenou  pod  sp.  zn.: 
S-JMK 118797/2020 OKP, a dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve  znění  pozdějších  předpisů  a  §  67  a  násl.  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
r o z h o d l   t a k t o :  
Žádost  žadatele  Jiřího  Peška,  datum  narození:  15.07.1982,  bytem:  Oslavička  57,  675  05  Oslavička, 
o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů ze dne 25.08.2020, vedená pod sp. zn.: S-JMK 118797/2020 OKP, 
s e  v  souladu  s  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů, o d m í t á, neboť v případě požadované informace se jedná o neexistující informaci. 
O d ů v o d n ě n í  
Dne  25.08.2020  obdržel  Jihomoravský  kraj  a  jeho  orgány  prostřednictvím  elektronické  podatelny  žádost 
žadatele  Jiřího  Peška,  datum  narození:  15.07.1982,  bytem:  Oslavička  57,  675  05  Oslavička  (dále  jen 
„žadatel“),  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 25.08.2020, vedenou pod sp. zn.: 
S-JMK 118797/2020 OKP (dále jen „žádost“), ve které je požadováno (citace): 
žádám  Vás  o  aktuální  adresář  obecních,  městských  úřadů,  městysů,  a  městských  částí  ve  vaší  územní 
působnosti.  Informaci  žádám  v  otevřeném  počítačovém  formátu  (dle  §4b  106/1999  Inf.zákona).  
Což je například soubor csv nebo excel. 
[...] 
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu 
k  informacím.  Na  tuto  adresu  žádám  i  o  doručení  do  vlastních  rukou  (případně  rozhodnutí  o  odmítnutí 
žádosti)  postupem  podle  §  19  odst.  8  Správního  řádu.  Řádným  a  včasným  zpřístupněním  informace 
na  základě  této  žádosti  beru  na  vědomí,  že  jste  splnili  svou  povinnost  podle  Zákona  106/1999  Sb.  [...]
“ 
(konec citace). 
Povinný  subjekt  prověřil  existenci  informace  požadované  v  žádosti,  a  to  konkrétně  na  všech 
odborech/útvarech  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje.  Při  tomto  šetření  bylo  zjištěno,  že  povinný 
subjekt  nemá  k  dispozici  požadovanou  informaci  ve  smyslu  §  3  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.  (taková 
informace  u  povinného  subjektu  neexistuje),  přičemž  povinnému  subjektu  ani  ze  žádného  právního 
 


 
předpisu nevyplývá povinnost vést si vlastní adresář obecních/městských úřadů, městysů a městských částí, 
které spadají do jeho územní působnosti (tj. do územní působnosti Jihomoravského kraje). 
Nad  rámec  výše  uvedeného  povinný  subjekt  dodává,  že  požadovanou  informaci  je  možno  dohledat 
na  webovém  portálu  www.epusa.cz  /  sekce:  Jihomoravský  /  obce  na  území  kraje  (kde  po  kliknutí 
na  jednotlivé  názvy  obcí  lze  dohledat  základní  údaje  týkající  se  dané  obce,  včetně  údajů  o  sídlech 
jednotlivých  obecních/městských  úřadů,  úřadů  městysů  a  městských  částí).  Obdobné  informace  je  dále 
možno nalézt též na portále www.statnisprava.cz / sekce: Potřebujete vyřídit… / Adresář úřadů / Městské 
a obecní úřady / Jihomoravský kraj (na tomto webu jsou přitom dále uvedeny také kontakty na další úřady, 
které  sídlí  na  území  Jihomoravského  kraje).  (Oba  uvedené  webové  portály  jsou  provozovány  osobou 
odlišnou od povinného subjektu – pozn. povinného subjektu.) 
Podle  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byť  i  jen  zčásti,  nevyhoví, 
vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti, 
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
Vzhledem  k  tomu,  že  povinný  subjekt  nemá  k  dispozici  žadatelem  požadovanou  informaci  ve  smyslu 
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a není ani povinen takovouto informaci mít, nezbývá než konstatovat, 
že je v daném případě od povinného subjektu požadována (reálně) neexistující informace, kterou již z této 
její  povahy  nelze  (fakticky)  vydat,  resp.  žádosti  žadatele  nelze  vyhovět.  Vzhledem  k  uvedenému 
tak  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  s  odkazem  na  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  a  ve  smyslu 
příslušné soudní judikatury  (viz  např.  rozsudek  Nejvyššího  správního  soudu  č. j.:  4  As 23/2010-61  ze  dne 
22.09.2010) rozhodl o odmítnutí žádosti, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
P o u č e n í  
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  dle  §  16  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  a  v souladu  s  §  83  odst.  1  zákona  
č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  podat  do  15  dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
rozhodnutí  odvolání  k  Ministerstvu  vnitra,  a  to  prostřednictvím  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje, 
Žerotínovo  náměstí  3,  601  82  Brno.  Lhůta  pro  podání  odvolání  počíná  běžet  ode  dne  následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
Otisk 
 
úředního 
 
razítka 
 
 
JUDr. Dagmar Dorovská 
 
pověřena vedením odboru kontrolního a právního 
 
Rozhodnutí obdrží žadatel: 
Jiří Pešek 
Elektronická adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Doručovací adresa (pro případ, že nebude adresátem potvrzeno doručení rozhodnutí v návaznosti na § 19 
odst. 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 
Jiří Pešek, Oslavička 57, 675 05 Oslavička 
Vyřizuje: Mgr. Romana Machotová, tel.: 541 651 173, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Počet listů rozhodnutí: 

 
Počet příloh/listů příloh: 
0/0