Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti'.


 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
*MHMMHPXPEKTC30
MPXPEKTC30  * 
 Odbor služeb 
 Oddělení  sekretariátu 
 
 
 
Vážená pan 
 
           
 
 
Jiří Pešek 
 
Oslavička 57 
 
675 05  Oslavička 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
25. 08. 2020 
Mgr. Hana Langová Hýbalová 
Č. j.: 
236 002 113 
MHMP 1328092/2020 
Počet listů/příloh:  1/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 1302482/2020  
31.08.2020 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
dne  25. 08. 2020  obdržel  Magistrát  hlavního  města  Prahy  (dále  jen  „Magistrát“)  Vaši  žádost 
o poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  ve  věci  „Aktuálního  adresáře  obecních, 
městských úřadů, městysů a městských částí v územní působnosti hlavního města Prahy“
 (dále 
jen „žádost“). 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji  následující: 
 
Magistrát  hlavního  města  Prahy  disponoval  Bulletinem  s adresářem  městských  částí  do  roku 
2016,  od  roku  2017  jsou  informace,  které  požadujete  zveřejněny  způsobem  umožňujícím 
dálkový  přístup  např.  na  portálu  hlavního  města  Prahy  nebo  na  internetových  stránkách 
jednotlivých  městských  částí.  V  odkazu,  který  Vám  zasíláme,  naleznete kontakty, adresy i 
jména 
starostů 
57 
úřadů 
městských 
částí 
hlavního 
města 
Prahy  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_casti/index.html      
 
S pozdravem 
 
Ing. Iveta Pekárková 
ředitelka odboru SLU MHMP 
podepsáno elektronicky   
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova  35/29, 111 21 Praha 1 
Elektronický podpis - 31.8.2020
Kontaktní centrum: 12 444, fax:  236 007 157 
Certifikát autora podpisu :
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS:  48ia97h 
Jméno : Ing. Iveta Pekárková
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 9.6.2021 09:25:39-000 +02:00

Přílohy
1. 
2. 
 
Rozdělovník
1. 
2. 
2/2