Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení č. j. SFJ 482/2018/KSPL'.

SF 779/2018/KSPL 
SFj 482/2018/KSPL 
 
Usnesení 
 
Krajský  soud  v  Plzni  rozhodl  vyšším  soudním  úředníkem:  Hana  Loužková  v  právní  věci 
navrhovatele:  Mgr.  L
  S
  ,  datum  narození 
,   adresa  č.  e. 

  o návrhu na zápis svěřenského fondu  Šídlovák, svěřenský fond  
do evidence svěřenských fondů 
 
takto: 
 
Návrh na prvozápis svěřenského fondu Šídlovák, svěřenský fond , do evidence svěřenských 
fondů ze dne 29. června 2018 se z a m í t á . 
 
Odůvodnění 
 
Návrh na zápis svěřenského fondu Šídlovák, svěřenský fond, do evidence svěřenských fondů 
doručený soudu dne 29.06.2018 pod SFj 482/2018/KSPL se zamítá. 
 
Odůvodnění 
 
Návrhem, doručeným soudu dne 29.06.2018, se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, jímž by 
byl proveden zápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů. 
 
Dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen ZVR), nebyl-li návrh na zápis odmítnut 
podle § 86 ZVR, rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného 
rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy. 
 
Jako listinné důkazy spolu s návrhem předložil navrhovatel čestné prohlášení správce fondu ze 
dne 29.06.2018 a stejnopis notářského zápisu č. j. NZ 129/2017 N 114/2017 sepsaný dne 
23.05.2017 JUDr. Ing. Robertem Koupšetem, notářem v Mariánských Lázních. 
Dle § 1453 odst.1 ZVR může být svěřenským správcem každý svéprávný člověk.  
   
Dle § 1454 ZVR za podmínek uvedených v § 1453 ZVR může být svěřenským správcem i  
zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V 
takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba 
třetí, a správci musí právně jednat společně.  
 
Z notářského zápisu č. j. NZ 129/2017 N 114/2017 sepsaného dne 23.05.2017 JUDr. Ing. 
Robertem Koupšetem, notářem v Mariánských Lázních soud zjistil, že jediným správcem 
vytvářeného svěřenského fondu, kterému náleží plná správa majetku je Mgr. L
 S

narozená dne 
, která je současně osobou obmýšlenou.  
 

 

SF 779/2018/KSPL 
 
Protože zakladatel v rámci statutu svěřenského fondu dalšího svěřenského správce, kterým by 
byla osoba třetí, nepověřil a nepodmínil správu svěřeného majetku společným právním jednáním 
nejméně dvou správců, soudu nezbylo, než návrh v plném rozsahu výrokem tohoto usnesení 
zamítnout.  
 
 
 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k 
Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. 
 
Plzeň 9. července 2018 
 
Hana Loužková 
vyšší soudní úředník