Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018'.

Nc 26001/2018 - 44 
 
Usnesení 
 
 
Okresní soud v Uherském Hradišti rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Šťastným ve věci  
navrhovatele: ██████████████████, narozený ███████████,  
bytem ████████████████████████████,  
právně zastoupený Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem a společníkem 
společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,  
IČO: 264 54 807, 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
adresa pro doručování: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 02 Brno  
za účasti: 
█████████████████, narozený ████████████,  
bytem ███████████████████████████████,  
████████████, narozený ███████████,  
bytem █████████████████████████, 
████████████, narozený ██████████,  
bytem ████████████████████████████,  
██████████████, narozená ███████████,  
bytem █████████████████████████, 
████████████████, narozená ███████████,  
bytem ███████████████████████,  
█████████████, narozený ████████████,  
bytem █████████████████████████, 
████████████, narozený ███████████,  
bytem █████████████████████████████████████,  
█████████████████████, advokátka, IČO: ……………, 
se 
sídlem 
█████████████████████████████████████████████
██,  
………,  
společnost založená a existující podle práva Spolkové republiky Německo, 
se 
sídlem 
██████████████████████████ 
██████████, Spolková republika Německo, č. reg. HRB ……, 
všichni zastoupeni zmocněncem Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem 
a společníkem  společnosti  HAVEL  &  PARTNERS  s.r.o.,  advokátní 
kancelář,  
IČO: 264 54 807, 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
adresa pro doručování: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 02 Brno, 
o schválení změny statutu svěřenského fondu podle § 1469 odst. 2 o. z.  
takto: 
I. 
Okresní  soud  v  Uherském  Hradišti  podle  §  1469  odst.  2  zákona  č.  89/2012  Sb., 
občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  rozhoduje  o  úpravě  statutu 
svěřenského 
fondu 
 

 
2   
Nc 26001/2018 
 
█████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████,  zapsaného  v  evidenci 
svěřenských  fondů  vedené  Krajským  soudem  v  Brně,  spisová  značka 
████████████████, tak, že:  
 
1.  
Před článek 9.1 se vkládá nový článek 9.1 a dosavadní články 9.1 až 9.7 se 
tak nově označují jako články 9.2 až 9.8. Nový článek 9.1 zní:  
 
„9.1  Není-li  v  tomto  Statutu  určeno  jinak,  Obmyšlení  mají  právo  na  peněžité  plnění 
ze Svěřenského fondu primárně jako podíl na plodech nebo užitcích z Jistiny („Zisk“). 
Teprve  v  případě,  kdy  výše  dosaženého  Zisku  nepostačuje  pro  úplné  poskytnutí  plnění 

Obmyšleným  v  plném  rozsahu  podle tohoto  Statutu,  použijí  se  pro  poskytnutí  plnění 
Obmyšleným ve výši přesahující výši Zisku: 

a)  
peněžité  prostředky  představující  Rezervní  fond  (bez  ohledu  na  články  18.2 
a násl.  tohoto  Statutu  a  bez  ohledu  na  to,  zda  byl  Rezervní  fond  doplněn 

ze Zisku či Jistiny); nebo  
b)  
peněžité prostředky tvořící Jistinu, a to ve výši, ve které pro poskytnutí plnění 
Obmyšleným nepostačují peněžité prostředky představující Zisk a Rezervní fond; 

nebo  
c)  
peněžitý výtěžek z prodeje nepeněžitého majetku tvořícího Jistinu, a to ve výši, 
ve které  pro poskytnutí  plnění  Obmyšleným  nepostačují  peněžité  prostředky 
představující Zisk, Rezervní fond a Jistinu.“ 
 
 
2.  
V  článku  9.2  (dosavadní  článek  9.1)  se  slova  „Není-li  v  tomto  Statutu  určeno 
jinak, plnění ze Svěřenského fondu lze Obmyšleným určit pouze jako podíl na plodech 
nebo užitcích z Jistiny („Zisk“)
“ zrušují a za slova „Majetek tvořící Jistinu lze“ se 
doplňuje slovo „dále“.  
 
3.  
V článku 9.6 (dosavadní článek 9.5) se středník na konci písm. c) nahrazuje 
tečkou a slova „nebo d) je výše nevyplaceného Zisku menší než součet všech rozumně 
předpokládatelných Výdajů, k jejichž úhradě bude Správce na účet Svěřenského fondu 
nebo Svěřenský fond povinen v bezprostředně následujících 12 měsících.“ 
se zrušují.  
 
4.  
V článku 9.7 (dosavadní článek 9.6) se slova „V případě, že podle článku 9.5 
tohoto  Statutu  lze  nevyplacený  Zisk  vyplatit  Obmyšleným,  ale  výše  dosaženého 
nevyplaceného  Zisku  nebude  postačovat  k úplnému  
“  nahrazují  slovy  „V  případě, 
že podle  článku  9.6  tohoto  Statutu  lze  vyplatit  plnění  Obmyšleným,  ale  ani  při 
zachování postupu podle článku 9.1 tohoto Statutu nebude možné úplné
“.  
 
5.  
V článku 10.1 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
6.  
V článku 11.1 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
7.  
V článku 12.1 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
8.  
V článku 13.1 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
9.  
V článku 14.1 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
10.  
V článku 14.3 se slova „ze Zisku“ zrušují.  
 
 

 
3   
Nc 26001/2018 
 
11.  
V článku 17.1 se slova „a případně, za podmínek uvedených v článku 9.1, věta 
druhá, z Jistiny“ nahrazují slovy „a případě, za přiměřeného použití podmínek 
uvedených v článku 9.1, věta druhá, z Rezervního fondu či Jistiny
“.  
 
12.  
V článku 18.3 se za slova „rozhodnout o použití částky v Rezervním fondu 
pouze v případě uvedeném
“ doplňují slova „v článku 9.1, v článku 17.1 a“.  
 
13.  
V článku 25.2 se slova „mohl být vyplacen Zisk“ nahrazují slovy „mohlo být 
vyplaceno plnění
“.  
 
14.  
V ostatním zůstává obsah statutu nezměněn.“  
 
II. 
Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
Odůvodnění: 
1.  Dne 
21. 
9. 
2018 
byl 
ku 
zdejšímu 
soudu 
doručen 
návrh 
██████████████████,  narozeného  ███████████,  zakladatele  a 
správce svěřenského fondu ……, kterým navrhl, aby soud svým rozhodnutím upravil 
statut svěřenského fondu tak, jak je uvedeno v petitu návrhu na zahájení řízení, když 
má  za  to, že  tím  lze  lépe  prospět  a  dospět  k  naplňování  účelu  svěřenského  fondu  v 
souladu s původním úmyslem zakladatele. 
2.  Navrhovatel  ke  svému  návrhu  připojil  kopie  listin  obsahující  Statut  svěřenského 
fondu, Smlouvu o zřízení svěřenského fondu, Seznam přání zakladatele svěřenského 
fondu,  Pověření  správou  svěřenského  fondu,  návrh  úprav  Statutu  v režimu 
zobrazených změn, plné moci dalších účastníků řízení a prohlášení dalších účastníků 
řízení. 
3.  Z předloženého návrhu a listin soud naznal, že: 

Navrhovatel 
je 
zakladatelem 

správcem 
svěřenského 
fondu 
█████████████████████████████████████████████
███████████████████████████████,  zapsaného  v evidenci 
svěřenských  fondů  vedené  Krajským  soudem  v  Brně,  spisová  značka 
████████████████. 

Ke  vzniku  Svěřenského  fondu  došlo  dne  23.  8.  2017,  kdy  navrhovatel  a  pan 
█████████████████,  datum  narození:  ████████████,  bytem 
███████████████████████████████,  jakožto  správci  přijali 
pověření  ke  správě  Svěřenského  fondu  a  kdy  navrhovatel,  jakožto  zakladatel, 
uzavřel  smlouvu  se  správci  o  založení  Svěřenského  fondu  a  přijal  ve  formě 
notářského  zápisu  č.  ……  sepsaného  dne  23.  8.  2017  Mgr.  Klárou  Janulíkovou, 
notářkou se sídlem v Brně, statut Svěřenského fondu. 

Ke  dni  29.  6.  2018  byl  Svěřenský  fond  i  všichni  existující  obmyšlení  zapsáni 
do evidence  svěřenských  fondů  vedené  Krajským  soudem  v  Brně  pod  spisovou 
značkou  ████████████████,  čímž  byla  ve  stanovené  době  splněna 
povinnost podle čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. 

Ke dni podání návrhu je Svěřenský fond řádně založeným a vzniklým svěřenským 
fondem, přičemž podle vědomí navrhovatele neexistuje žádný důvod, pro který by 
mělo dojít k zániku správy Svěřenského fondu či zániku Svěřenského fondu. 

Účel svěřenského fondu je blíže vymezen v článku 3 statutu takto:  
 

 
4   
Nc 26001/2018 
 
„Účelem  Svěřenského  fondu  je  uctění  památky  Zakladatele,  zajišťování  životních  potřeb 
Obmyšlených,  a  případně  dalších  členů  rodiny  Obmyšlených,  určených  dle  tohoto  Statutu, 
a podpora jejich aktivit a vzdělání.“ 


Navrhovatel  je  přesvědčen,  že  první  ani  druhý  shora  uvedený  konkrétní  účel 
Svěřenského fondu nelze naplňovat, pokud ve Svěřenském fondu není dostatečné 
množství peněžních prostředků určených k výplatě obmyšleným. 

Podle  názoru  navrhovatele  v  současnosti  dochází,  a  to  v  důsledku  některých 
ustanovení Statutu, které v rozporu s původním úmyslem zakladatele znesnadňují 
či  znemožňují  naplňovat  účel  svěřenského  fondu.  Tato  ustanovení  statutu 
umožňují  vyplatit  plnění  pouze  jako  podíl  na  plodech  nebo  užitcích  z  jistiny 
svěřenského fondu (tyto jsou označeny jako „Zisk“). 

Navrhovatel  má  za  to,  že  pokud  by  ustanovení,  která  vyžadují  plnění  zásadně 
výhradně  ze  Zisku,  byla  ve  statutu  upravena,  byla  by  taková  úprava  ve  shodě 
s původním  úmyslem  zakladatele  prospěšnější  vůči  účelu  svěřenského  fondu, 
respektive by tohoto účelu bylo možné dosáhnout, na rozdíl od aktuálního stavu. 

Navrhovatel  a  █████████████████,  narozený  ████████████, 
jsou  správci  svěřenského  fondu,  že  ████████████,  narozený 
███████████, 
████████████, 
narozený 
██████████, 
██████████████, 
narozená 
███████████, 

████████████████,  narozená  ███████████,  jsou  osobami 
obmyšlenými,  že  █████████████,  narozený  ████████████,  je 
osobou obmyšlenou a členem rady svěřenského fondu, že  ████████████, 
narozený  
███████████, █████████████████████, advokátka, IČO:…, a 
společnost…, jsou členy rady svěřenského fondu.  

Všechny výše uvedené osoby souhlasí s navrhovanou změnou statusu svěřenského 
fondu. 
4.  Podle  §  1469  odst.  2  o.  z.  Lze-li  ve  shodě  s původním  úmyslem  zakladatele  účelu 
svěřenského  fondu  dosáhnout  nebo  mu  lépe  prospět  změnou  statutu  fondu,  soud 
statut upraví. 
5.  Na  návrh  osoby,  která  na  takovém  rozhodnutí  osvědčí  právní  zájem,  může  soud 
rozhodnout  o  změně  statutu  svěřenského  fondu.  Taková  změna  připadá  v  úvahu 
pouze v případě, že je ve shodě s původním úmyslem zakladatele, tedy že i po dané 
změně bude stále svěřenský fond odpovídat takovému původnímu úmyslu. Současně 
však musí stav po změně ve srovnání s předchozím stavem navíc tomuto účelu lépe 
prospívat  nebo  usnadňovat  jeho  dosažení.  Pokud  by  měla  být  změna  sice  slučitelná 
s úmyslem  zakladatele,  ale  nevedla  by  k  takovému  zlepšení,  nesmí  soud  do  statutu 
zasahovat. 
6.  Změny  statutu,  k  nimž  soud  může  v  rámci  své  působnosti  podle  komentovaného 
ustanovení  výše  uvedeného  zákonného  ustanovení  přistoupit,  budou  zpravidla 
technické  nebo  procesní  povahy.  Soud  zcela  jistě  může  takto  moderovat  odměnu 
svěřenského správce nebo jiné administrativní záležitosti. V úvahu připadá též potřeba 
reagovat na legislativní změny včetně změn daňových předpisů. Změna statutu může 
být  odůvodněna  i  jinými  změnami,  např.  omezením  svéprávnosti  obmyšleného  atp. 
Soud by v zásadě neměl přistupovat ke změnám podmínek pro plnění ze svěřenského 
fondu,  např.  měnit  okruh  obmyšlených,  protože  takové  změny  jsou  principiálně 
neslučitelné s původním úmyslem zakladatele. 
 

 
5   
Nc 26001/2018 
 
7.  Soud  po  provedeném  dokazování  naznal,  že  jsou  splněny  veškeré  zákonné 
předpoklady pro projednání návrhu navrhovatele. Soud dále naznal, že změna statutu 
vychází z přání samotného zakladatele svěřenského fondu, že samotný zakladatel musí 
vědět,  co  bylo  jeho  úmyslem  při  založení  svěřenského  fondu,  a  je  rovněž  tou 
nejoprávněnější osobou, která zná účel založení svěřenského fondu.   
8.  Soud  si  před  samotným  rozhodnutím  sám  nevyžádal  stanovisko  podle  §  1470  o.  z., 
neboť  zakladatel  je  i  samotným  navrhovatelem  změny.  Stanovisko  všech  dalších 
dotčených  osob,  tedy  svěřenského  správce,  obmyšleného  a toho,  komu  nad  správou 
svěřenského  fondu  náleží  dohled,  bylo  soudu  předloženo  společně  s návrhem 
na zahájení řízení.  Soud rovněž v řízení neprovedl dokazování (rozhodné skutečnosti 
vyplývají  z listin,  které  se  staly  -  jako  přílohy  návrhu  na  zahájení  řízení  -  obsahem 
spisu), proto nebylo třeba nařizovat jednání ve věci (§ 97 z. ř. s.).  
9.  O náhradě nákladů účastníků řízení soud rozhodl tak, že žádný účastník řízení nemá 
právo na náhradu nákladů řízení. Smyslem § 23 z. ř. s. ve spojení s § 142 a násl. o. s. ř. 
je  prosazení  zásady,  že  ve  zvláštních  řízeních  zahajovaných  výhradně  na  návrh  nese 
náklady  řízení  ten  účastník,  který  byl  neúspěšný.  Neúspěch  v řízení  se  může  projevit 
nejen zamítnutím návrhu ve věci samé, ale i zastavením řízení (zejména pro zpětvzetí), 
případně odmítnutím návrhu na zahájení řízení. Ustanovení § 23 z. ř. s. ani žádné jiné 
obecné  ustanovení  zákona  o zvláštních  řízeních  soudních  neupravuje,  jak  má  soud 
v těchto řízeních (tedy i v řízení podle § 94 a násl. z. ř. s.) postupovat při rozhodování 
o náhradě  nákladů  řízení.  Proto  je  u těchto  řízení  (s  výjimkou  statusových  věcí 
manželských a partnerských) třeba aplikovat jak § 137 a násl. o. s. ř., tak § 142 a násl. 
o. s.  ř.  V tzv.  zvláštních  řízeních  však  neexistují  ani  žalobce,  ani  žalovaný;  jejich 
předmětem  tedy  není  spor  o hmotné  právo.  Okruh  účastníků  navíc  vyplývá  přímo 
za zákona, a to i v případě, že je řízení zahájeno na návrh (§ 6). Proto lze o nákladech 
výhradně návrhových zvláštních řízení rozhodnout podle § 142 o. s. ř., tedy podle míry 
procesního  úspěchu  ve  věci,  jen  tehdy,  když  soud  mezi  účastníky  během  řízení 
zaznamená skutečný skutkový nebo právní nesoulad (reálný spor), jehož vyřešení má 
podstatný  vliv  na  rozhodnutí  ve  věci  samé.  V opačném  případě  je  třeba  prvotně 
aplikovat § 24 z. ř. s. (které je využitelné ve všech typech řízení konaných podle zákona 
o zvláštních  řízeních  soudních)  případně  „výjimečný“  § 150  o.  s.  ř.,  a  konstatovat, 
že ostatní  účastníci  nezavdali  příčinu  k podání  návrhu  na  zahájení  řízení  a vzhledem 
k tomu,  že  návrhu  bylo  vyhověno,  je  přiměřené,  aby  si  každý  z účastníků  nesl  své 
náklady řízení sám. Soud v této souzené věci naznal, že všichni účastnici řízení jednali 
ve  shodě,  proto  rozhodl  tak,  že  žádný  z účastníků  nemá  právo  na  náhradu  nákladů 
řízení, resp. si nese sám své náklady v tomto řízení. 
Poučení: 
Proti  tomuto  usnesení  je  možno  podat  odvolání  do  15  dnů  ode  dne  jeho  doručení 
ke Krajskému  soudu  v Brně,  pobočka  ve  Zlíně,  prostřednictvím  Okresního  soudu 
v Uherském Hradišti. 
Toto usnesení je vykonatelné doručením.  
Okresní soud v Uherském Hradišti dne 5. října 2018 
 
Mgr. Petr Šťastný 
samosoudce  
 
 

 
6   
Nc 26001/2018