Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 10. 2018'.

ČESKÁ REPUBLIKA - OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI 
Svatováclavská 568, 686 69  Uherské Hradiště 
tel.: +420 572 523 290, fax: +420 572 523 291, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, 
ID DS: znxabgr 
NAŠE ZNAČKA:   40 Si 211/2020  
 
 
Paní 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Kamila Chrbjátová 
Daniela Radikovská 
e-mail:  
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
DATUM:              
31. 8. 2020 
 
 
 
 
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní, 
zdejší soud obdržel dne 17. 8. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ve které 
žádáte o „…poskytnutí anonymizovaného Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5.10.2018, 
které se má týká technické změny statutu svěřenského fondu, na jejímž základě může být plnění poskytnuto i 

z jiných disponibilních prostředků fondu nikoli jen ze zisku…“.  
Uvedené rozhodnutí Vám tímto zasíláme s tím, že bylo s ohledem na ochranu osobních údajů u 
účastníků řízení anonymizováno. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Vratislav Janča 
ředitel správy  
 
 
Ing. Vratislav Janča
Digitálně podepsal Ing. Vratislav Janča 
Datum: 2020.08.31 09:36:39 +02'00'