Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Renata G. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
   
Váš dopis ze dne 26. července 2020 
Praha 29. července 2020 
Č. j.: MZDR 30888/2020-3/MIN/KAN 
*MZDRX01B60FP* 
MZDRX01B60FP 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu 
zdravotnictví 
dne 
26. 
července 
2020, 
evidované 
pod  
č. j.: MZDR 30888/2020-1/MIN/KAN, ve věci poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve 
věci  pod  spisovým  číslem  MZDR  60188/2017-2/PRO  ze  dne  29.  1.  2018
,  Vám  sděluji 
následující: 
 
Přílohou  Vám  zasíláme  Vámi  požadované  anonymizované  rozhodnutí  Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 29. ledna 2018, č.j. MZDR 60188/2017-2/PRO. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
Příloha: 
1.  Anonymizované rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. ledna 2018,  
č.j. MZDR 60188/2017-2/PRO 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
Elektronický podpis - 29.7.2020
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 10:56:22-000 +02:00