Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Systém "epidemických stupňů"'.


Elektronický podpis - 23.7.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Martina Vičíková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 10:40:24-000 +02:00


Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 130595467-202840-
200723095855, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku
Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví
Datum vyhotovení doložky:
23.7.2020
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková
130595467-202840-200723095855
Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.