Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Systém "epidemických stupňů"'.

   !! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !! 
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
10.7.2020 14:49:19 
 
Vaše zpráva ze dne: 10.7.2020 14:36:26 
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Systém "epidemických stupňů" 
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji: 
 
Identifikátor dokumentu: MZDRX01AYF2Y 
Datum zaevidování: 10.7.2020 14:47:05 
 
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu. 
 
Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování. 
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený 
identifikátor dokumentu. 
 
Upozornění: 
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje 
odesílatele, 
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a 
sídlo), 
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno, 
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno. 
 
V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany 
ministerstva písemně reagováno. 
 
S pozdravem 
 
 
   elektronická podatelna ministerstva 
 
 
 
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !! 
 
The Ministry of Health of the Czech Republic 
10.7.2020 14:49:19 
 
Your message – dated 10.7.2020 14:36:26 
in the file with the message contents [subject]: 
Žádost o informace podle dotaz - Systém "epidemických stupňů" 
has been accepted and registered with the following basic data: 
 
Document identifier: MZDRX01AYF2Y 
Date of registration: 10.7.2020 14:47:05 
 
Your submission has been accepted without an electronic signature. 
 
Your submission has been forwarded to the appropriate department for 
processing. 
For information regarding this submission, please indicate the above 
document identifier. 
 
Caution: 

If the electronic submission does not contain basic identification 
information 
for the sender, such as the first name, surname and place of residence 
(in the case of a legal entity – the name and registered address), the 
submission 
will be processedby the responsible department of the Ministry, 
but there may be no response sent to the data message sender. 
 
In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer. 
 
Best regards 
 
 
electronic registry [mail room] of the Ministry 
 
 
 
Elektronický podpis - 10.7.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Klaudia Dvořáková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.10.2020 07:45:22-000 +01:00