Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'konzultace s Poradním výborem pro daň z přidané hodnoty'.

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Mgr. Miloš Nagy 
ředitel odboru 48 – Kancelář státního tajemníka   
 
 

 
Vážený pan 
PID: MFCRAXKNEK 
Petr Kreuz 
Č. j.: MF-19639/2020/48-5 
 
Zpracovatel: Handrejchová Michaela, Mgr. 
 
Počet příloh: 2 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Praha 22. 7. 2020   
 Sdělení týkající se žádosti o informace 
Vážený pane,  
Ministerstvu financí byla dne 8. července 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  
„(V)e smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto 
žádám  o  poskytnutí  informace,  zda  v  souladu  s  Článkem  11  směrnice 
č. 2006/112/ES  o  společném  systému  daně  z  přidané  hodnoty  došlo  před 
implementací tzv. "skupinové registrace" do českého právního řádu (viz. § 5a zákona 
č.  235/2004  Sb.)  ke  konzultaci  s  Poradním  výborem  pro  daň  z  přidané  hodnoty 
(„výbor  pro  DPH“).  Pokud  ke  konzultaci  došlo,  prosím  o  zveřejnění  veškerých 
pracovních materiálů a zápisů z jednání vzniklých v souvislosti s touto konzultací.“ 
 
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
Formální konzultace  České  republiky  ke  skupině  DPH  (viz  § 5a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) proběhla v rámci 83. zasedání výboru pro 
DPH dne 28. 2. 2008. Z rozhodnutí  Evropské  komise  se  uskutečnila  k obdobné 
problematice (VAT Grouping) konzultace společně s 5 ostatními členskými státy.  
Ministerstvo financí k problematice  disponuje  následujícími  dokumenty:  pracovní 
dokument  Evropské  komise  (WP  556,  TAXUD/2161/07)  a  oficiální  zápis  z jednání 
(WP  568,  TAXUD/2417/08).  Původcem  těchto  dokumentů  výboru  pro  DPH  k dané 
problematice  je  však  Evropská komise. Pro  posuzovaný  případ  je  tak  relevantní 
nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady  (ES)  č.  1049/2001  ze  dne  30.  května  2001 
o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (dále jen 
„nařízení“). 
Situaci,  kdy  členský  stát  obdrží  žádost  o  dokument,  který  pochází  od  orgánu, 
upravuje čl. 5 nařízení. Podle tohoto článku platí: 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788 

Pokud členský stát obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od orgánu, 
konzultuje  daný  orgán,  aby  přijal  rozhodnutí,  které  neohrozí  dosažení  cílů  tohoto 
nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zveřejněn. 
Členský stát může místo toho orgánu žádost postoupit
Ministerstvo financí v souladu s čl. 5 nařízení postoupilo Vaši žádost Evropské komisi 
k přímému vyřízení
Nad rámec vyřízení Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., které spočívá v jejím 
předání  k přímému  vyřízení  Evropské  komisi,  Vám  však  v příloze  tohoto  sdělení 
Ministerstvo financí poskytuje informace vztahující se k České republice, které jsou 
v dokumentech obsaženy.  
S pozdravem 
 
 
JUDr. Jolana Digitálně podepsal 
JUDr. Jolana Hrazdírová 
Hrazdírová Datum: 2020.07.22 
11:57:04 +02'00'
 
………..……………………………… 
 
JUDr. Jolana Hrazdírová 
 
zástupkyně ředitele odboru 
 
 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 
ID datové schránky: xzeaauv 
 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
Telefon: +420 257 041 111 
 
Fax: +420 257 042 788