Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Metodický pokyn ke "korunovým dluhopisům" srpen 2017'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 36475/20/7700-00130-202098 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení právně-analytické 
Tel: (+ 420) 296 854 184, (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Mgr. Michal Škop, Ph.D. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
SDĚLENÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Generální  finanční  ředitelství  obdrželo  dne  9.  6.  2020  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací 
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
ve věci poskytnutí metodického pokynu k posuzování tzv. „korunových dluhopisů“ vydaného 
v srpnu roku 2017. Daný dokument je přílohou tohoto přípisu.  
 
 
 
JUDr. Eva Kostolanská 
ředitel sekce  
Příloha 
Dle textu 
Elektronicky podepsáno
23.06.2020
JUDr. Eva Kostolanská
ředitel sekce