Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Metodický pokyn ke "korunovým dluhopisům" srpen 2017'.Elektronicky podepsáno
Generální finanční ředitelství 
10.08.2017
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
Ing. Jiří Fojtík
 
ředitel sekce
Sekce metodiky a výkonu daní 
 
 
I N T E R N Í   S D Ě L E N Í  
 
 
Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
 
Vyřizuje: Mgr. Jitka Fridrichová, Oddělení daně z příjmů právnických osob 
Tel: 
, (+ 420) 296 852 222 
E mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
  
 
 
Všem finančním úřadům, vč. Specializovaného finančního úřadu 
 
Odvolacímu finanční ředitelství 
Sekci řízení rizik při správě Generálního finančního ředitelství 
 
 
 
 
Metodický pokyn k problematice posouzení daňové uznatelnosti finančních nákladů 
z úvěrových finančních nástrojů (které zahrnují i úroky z vydaných dluhopisů) dle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
1. Definice pojmů 
2. Finanční náklady, které nejsou daňově uznatelným nákladem 
3. Posuzování daňové uznatelnosti finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP 
4. Posuzování daňové uznatelnosti úroků dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
5. Posuzování finančních nákladů dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
6. Posuzování daňové uznatelnosti finančních nákladů dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) 
ZDP 
7. Posuzování daňově uznatelnosti finančních nákladů dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) 
ZDP 
7.1. Orientační kontrola z účetních výkazů: 
7.1.1. Vlastní kapitál 
7.1.2.  Dlouhodobé,  případně  krátkodobé  závazky  vůči  spojeným  osobám  vzniklé 
z titulu přijatých úvěrů a zápůjček, včetně vydaných dluhopisů 
7.2. Postup kontroly  
7.2.1. Identifikace spojené osoby 
7.2.2. Identifikace finančních nákladů 
7.2.3.  Výpočet  daňově  neuznatelných  finančních  nákladů  dle  §  25  odst.  1  písm.  w) 
ZDP 
7.2.4. Výpočet stavu vlastního kapitálu 
    
7.2.5. Výpočet průměrných denních stavů úvěrových finančních nástrojů 
7.2.6. Výpočet poměru vlastního kapitálu a úvěrových finančních nástrojů  
7.2.7. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP 
7.2.8. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
7.2.9. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
7.2.10. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 2 (celkem 25) 
 
 
Zákon  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZDP“) 
v několika  ustanoveních  zcela  nebo  částečně  vylučuje  úroky,  resp.  finanční  náklady  ze 
základu  daně  z příjmů.  Tento  materiál  obsahuje  situace  a  příklady,  které  jako  pomůcka 
mohou při daňové kontrole nebo při místním šetření nasměrovat kontrolujícího pracovníka na 
významné  okolnosti,  které  nasvědčují  nesprávnému  stanovení  základu  daně  z příjmů 
právnických osob.  
 
Následující  text  vychází  z  předpisů  platných  od  1.1.2014,  ale  lze  jej  použít  i  v předchozím 
zdaňovacím  období  roku  2013  (tam, kde  se  právní  úprava  za  zdaňovací  období  roku  2013 
odlišuje, je v textu na tento rozdíl upozorněno). 
 
1. Definice pojmů:  
Úvěrový finanční nástroj: 
( legislativní zkratka podle § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP účinného od 1.1.2014): 

úvěrovým  finančním  nástrojem  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  závazkový  právní 
vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; 
úvěrovým finančním nástrojem je vždy 
1. úvěr, 
2. zápůjčka, 
3. dluhopis, 
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a 
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.“ 
 
Úvěry a půjčky 
( legislativní zkratka podle § 19 odst.1 písm. zk) ZDP účinného do konce roku 2013): 
„Úroky  z  úvěrů,  půjček,  dluhopisů,  vkladních  listů,  vkladových  certifikátů  a  vkladů  jim  na 
roveň  postavených  a  ze  směnek,  jejichž  vydáním  získává  směnečný  dlužník  peněžní 
prostředky,  a  obdobných  právních  vztahů  vzniklých  v  zahraničí  (dále  jen  „úvěry  a  půjčky“) 
plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, od 
obchodní  společnosti  nebo  družstva,  je2li  poplatníkem  uvedeným  v  §  17  odst.  3,  nebo  od 
stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 
unie  na  území  České  republiky.  Toto  se  nevztahuje  na  úroky  z  úvěrů  a  půjček,  které  jsou 
považovány za podíly na zisku podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, a dále na úroky z úvěrů a 
půjček, pokud věřitel má právo 
1. podílet se na zisku dlužníka z titulu úvěrového vztahu, nebo 
2. změnit právo na úroky z úvěrů a půjček na právo podílet se na zisku dlužníka,“
 
Legislativní zkratky úvěry i půjčky a úvěrové finanční nástroje jsou obsahově identické. 
Finanční náklady 
Podrobnější  vymezení  pojmu  finančních  nákladů  je  uvedeno  v  Pokynu  GFŘ  D 22, 
k jednotnému  postupu  při  uplatňování  některých  ustanovení  zákona  č.  586/1992  Sb.,  o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn D 22“), K § 25 bod 6, resp. 
v Pokynu  GDŘ  D 6,  k jednotnému  postupu  při  uplatňování  některých  ustanovení  zákona  č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn D 6“), K § 25 
bod 7: 
 „Finančními  výdaji,  jejichž  daňová  uznatelnost  je  omezena  podle  §  25  odst.  1  písm.  w) 
zákona, jsou vedle úroků také výdaje související s úvěrovými finančními nástroji vymezenými 
v § 19 odst. 1 písm. zk) zákona, jako jsou výdaje na obstarání, zpracovaní úvěrů a poplatky 
za záruky. Dalšími výdaji, které představuji (nebo by z hlediska dlužníka mohly představovat) 
odměnu placenou za poskytnutí úvěrového finančního nástroje, a tudíž souvisejí s úvěrovými 
finančními nástroji, jsou např. 
2 náklady na obstarání úvěru (např. znalecky posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou, 

nikoliv posudek vyhotoveny jiným subjektem – nutno posuzovat individuálně), 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 3 (celkem 25) 
 
2 poplatky za zpracování úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnoceni rizika, 
administrativní náklady), 
2 poplatky za bankovní záruky, 
2 poplatky za přechod k jiné bankovní instituci, 
2 jiné poplatky přímo související s úvěrovými finančními nástroji, které by mohly nahrazovat 

úrokový náklad, 
2 provize zprostředkovateli zápůjčky, 
2 poplatky za vedení úvěrového učtu a správu úvěru, 
2 poplatky za rezervaci prostředků k čerpání, 
2 poplatky za rezervované nečerpané prostředky, 
2 poplatky za předčasné splaceni úvěru, 
2 poplatky za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročeni. 
Za poplatky, které nesouvisejí s úvěrovými finančními nástroji, se považuji např. 
2 odměna ručiteli (vyjma bankovní záruky a jiných obdobných poplatků bance), 
2 penále či jiná sankce za nesplacení úvěru, 
2 kurzové rozdíly, 
2 náklady na zajištění uvěrového rizika věřitele (např. vyhotoveni zástavní smlouvy), 
2 náklady na zajištění úrokového, měnového nebo jiného rizika dlužníka (např. zajišťovací 

deriváty), 
2 náklady na poradenství (např. bankovní, strukturování financovaní).“ 
 
Spojené osoby 
Vymezení  spojených  osob  je  obsaženo  v  §  23  odst.  7  ZDP  a  pro  účely  zákona  o  daních 
z příjmů se za spojené osoby považují:  
a) kapitálově spojené osoby, přitom 
1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, 
anebo  se  jedna  osoba  přímo  podílí  na  kapitálu  nebo  hlasovacích  právech  více  osob;  a 
přitom tento  podíl  představuje  alespoň  25  %  základního  kapitálu  nebo  25  %  hlasovacích 
práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými, 
2.  jestliže  se  jedna  osoba  nepřímo  podílí  na  kapitálu  nebo  hlasovacích  právech  druhé 
osoby,  anebo  se  jedna  osoba  přímo  nebo  nepřímo  podílí  na  kapitálu  nebo  hlasovacích 
právech  více  osob;  a  přitom  tento  podíl  představuje  alespoň  25  %  základního  kapitálu 
nebo  25  %  hlasovacích  práv  těchto  osob,  jsou  všechny  tyto  osoby  vzájemně  osobami 
kapitálově spojenými, 

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 
1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 
2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, 
tyto  jiné  osoby  jsou  vzájemně  osobami  jinak  spojenými.  Za  jinak  spojené  osoby  se 
nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 
3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 
4. blízké,
 (viz Pokyn D 22, K § 23 odst. 7 bod 3: „Pro účely tohoto ustanovení se za osoby 
blízké  považují  osoby  vymezené  v  §  22  občanského  zákoníku  (osoby,  které  spolu  trvale 
žijí, osoby navzájem blízké), resp. s účinností do 31.12.2013 se za osoby blízké považují 
osoby vymezené v § 116 občanského  zákoníku (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a 
manžel,  partner;  jiné  osoby  v  poměru  rodinném  nebo  obdobném  se  pokládají  za  osoby 
sobě  navzájem  blízké,  jestliže  by  újmu,  kterou  utrpěla  jedna  z  nich,  druhá  důvodně 
pociťovala jako újmu vlastní), 
5.  které  vytvořily  právní  vztah  převážně  za  účelem  snížení  základu  daně  nebo  zvýšení 
daňové ztráty. 

 
Podíl  na  základním  kapitálu  nebo  podíl  s  hlasovacím  právem  ve  zdaňovacím  období  nebo 
období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních 
stavů.  Účast  v  kontrolní komisi  nebo  obdobném kontrolním  orgánu  a  provádění  kontroly  za 
úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 


Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 4 (celkem 25) 
 
K vymezení  spojených  osob  viz  rozsudek  NSS  čj.  7 Afs  186/2006 96  ze  dne  19.12.2007 
k problematice § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, § 23 odst. 7 ZDP – podílení se na vedení (přímé a 
nepřímé) + kapitálu (prošel testem ústavnosti na základě usnesení ÚS sp. zn. II ÚS 443/08 
ze  dne  22.4.2010).  Dále  pak  rozsudek  NSS  čj.  2  Afs  165/2006 114  ze  dne  7.11.2007, 
publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. 1487/2008 – k pojmu „účast na vedení“ dle 
ZDP + § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, § 23 odst. 7 ZDP a § 24 ZDP (prošel testem ústavnosti na 
základě nálezu ÚS sp. zn. Pl.ÚS 7/08 ze dne 30.3.2010). Ačkoli se jedná o rozsudky NSS, 
které řešily dodatečně vyměřenou daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 
2000, lze jejich dílčí závěry použít i v současnosti.  
 
2. Finanční náklady, které nejsou daňově uznatelným nákladem 
Daňová  uznatelnost  finančních  nákladů  je  v zákoně  o  daních  z příjmů  upravena 
v následujících ustanoveních: 
 
§  25  odst.  1  písm.  zl)  ZDP  –  daňová  neuznatelnost  finančních  nákladů  z úvěrových 
finančních nástrojů je spojena s naplněním podmínky vázanosti úroku, výnosu nebo 
splatnosti finančních nákladů zcela nebo převážně na zisk dlužníka. Dlužník a věřitel 
mohou být osobou spojenou i osobou nespojenou. 
 
§  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP    daňová  neuznatelnost  úroků  z úvěrového  finančního 
nástroje  je  spojena  s použitím  úvěrového  finančního  nástroje  na  pořízení  podílu 
v dceřiné  společnosti.  Dlužník  a  věřitel  mohou  být  osobou  spojenou  i  osobou 
nespojenou. 
 
§  25  odst.  1  písm.  i)  ZDP  –  daňová  neuznatelnost  finanční  nákladů  z úvěrových 
finančních nástrojů je vázána na jejich vynaložení na příjmy, které nejsou předmětem 
daně,  které  jsou  od  daně  osvobozeny,  nebo  na  příjmy  nezahrnované  do  základu 
daně z příjmů. Dlužník a věřitel mohou být osobou spojenou i osobou nespojenou. 
 
§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP   daňová uznatelnost úroků ze zápůjček a úroků z úvěrů 
vázána na jejich zaplacení – vztahuje se na případy, kdy věřitelem je fyzická osoba, 
která  nevede  účetnictví.  Dlužník  a  věřitel  mohou  být  osobou  spojenou  i  osobou 
nespojenou. Od zdaňovacího období 2014 se uvedená limitace daňové  uznatelnosti 
úroků  vztahuje  pouze  na  úvěrové  finanční  nástroje,  které  mají  povahu  úvěrů  a 
zápůjček – nevztahuje se tedy např. na úroky z dluhopisů (viz dále).  
 
§  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP    daňová  neuznatelnost  finančních  nákladů  z úvěrového 
finančního  nástroje  je  vázána  na  poměr  úvěrových  finančních  nástrojů  k výši 
vlastního  kapitálu  –  tzv.  test  nízké  kapitalizace.  Dlužník  a  věřitel  musí  být  osobou 
spojenou.  
 
3. Posuzování daňové uznatelnosti finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP 
Z ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  zl)  ZDP  vyplývá,  že  daňově  neuznatelným  nákladem 
jsou: „finanční výdaje (náklady), které plynou z  úvěrového finančního nástroje, kde úrok 
nebo  výnos  nebo  skutečnost,  zda  se  finanční  výdaje  (náklady)  stanou  splatnými,  závisí 
zcela nebo převážně na zisku dlužníka“.  

Posouzení,  zda  je  naplněna  podmínka  vázanosti  úroku,  výnosu  nebo  jejich  splatnosti 
převážně  na  zisk  dlužníka  je  nutné  provádět  vždy  podle  konkrétních  podmínek,  za 
kterých  byl  úvěrový  finanční  nástroj  poskytnut.  Které  finanční  náklady  budou  a  které 
nebudou posuzovány podle tohoto ustanovení zákona je uvedeno v Pokynu D 22, K § 25 
bod 16, resp. Pokynu D 6 bod 17: 
„Za  finanční  výdaje  (náklady),  které  plynou  z úvěrových  finančních  nástrojů,  kde  úrok 
nebo  výnos  nebo  skutečnost,  zda  se  finanční  výdaje  (náklady)  stanou  splatnými,  jsou 
zcela nebo zčásti odvozovány od zisku poplatníka, se podle § 25 odst. 1 písm. zl) zákona 
považují  finanční  výdaje  (náklady)  z  takových  smluv  o  úvěrových  finančních  nástrojích, 
ze  kterých  věřitel  nenese  typické  riziko  věřitele,  ale  riziko  investora.  Mezi  tyto  finanční 


Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 5 (celkem 25) 
 
výdaje  (náklady)  se  nezahrnují  finanční  výdaje  (náklady)  ze  smluv  o  úvěrových 
finančních nástrojích, kde 

2  závislost  výše  finančních  nákladů  na  zisku  je  inverzní,  tj.  čím  vyšší  zisk,  tím  nižší 
finanční náklady (vyšší ziskovost dlužníka vyjadřuje nižší míru věřitelského rizika, a tedy 
nižší úrokovou sazbu); 
2 úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, 
bude  funkcí  jiného  ekonomického  ukazatele  než  výsledku  hospodaření,  např.  výnosů, 
odpisů apod.“ 

Příklad: 
Poplatník daně z příjmů právnických osob přijal od nespojené osoby (právnické, fyzické 
osoby)  zápůjčku,  kterou  použil  na  financování  provozu  firmy.  Splatnost  úroku  ze 
zápůjčky  je  vázána  na  podmínku,  že  poplatník  vykáže  za  zdaňovací  období  kladný 
výsledek hospodaření. Poplatník si za zdaňovací období zaúčtoval do nákladů smluvní 
úroky vyplývající z uzavřených smluv o zápůjčce v celkové výši 1 412 300 Kč. Zároveň 
poplatník zaúčtoval  ve  zdaňovacím období do nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle 
emisních  podmínek  v celkové  výši  3 000 000  Kč.  Vlastníkem  dluhopisů  je  nespojená 
osoba  (právnická,  fyzická  osoba).  Finanční  prostředky  získané  vydáním  dluhopisů 
poplatník  prokazatelně  použil  rovněž  na  financování  provozu  firmy.  Jiné  finanční 
náklady  na  přijaté  zápůjčky  a  vydané  dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím  období 
nevznikly.  Uvedené  úroky  v celkové  výši  4 412 300  Kč  byly  věřitelům  zaplaceny  do 
konce zdaňovacího období.   
Daňově neuznatelnými náklady dle § 25 odst. 1 písm. zl) budou úroky z přijaté zápůjčky, 
u které je splatnost úroku vázána na dosažení zisku dlužníka, tj. částka 1 412 300 Kč. 
Pokud uvedené úroky souvisejí s úvěrovým finančním nástrojem, u kterého je věřitelem 
osoba,  která  by  byla  ve  vztahu  k dlužníkovi  spojenou  osobou,  je  nutné  při  posuzování 
daňové  uznatelnosti  úroků  zohlednit  vztah  k  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP 
(podrobněji viz bod 7.2.7.). 
 
 
4. Posuzování daňové uznatelnosti úroků dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP jsou daňově neuznatelným nákladem: “výdaje 
(náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Úroky z 
úvěrového finančního nástroje přijatého v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu 
se považují  za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti po 
dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvěrový 
finanční nástroj přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěrový finanční 
nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí.“ 

Pokud tedy poplatník pořídí v období do 6 měsíců od přijetí finančního úvěrového nástroje 
podíl  v  dceřiné  společnosti,  jsou  úroky  plynoucí  z tohoto  úvěrového  finančního  nástroje 
daňově  neuznatelným  nákladem  dle  §  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP,  pokud  poplatník 
(mateřská  společnost)  neprokáže,  že  úvěrový  finanční  nástroj  s držbou  tohoto  podílu 
nesouvisí.  V tomto  případě  se  má  tedy  za  to,  že  přijatý  úvěrový  nástroj  byl  použit  na 
pořízení  podílu  v dceřiné  společnosti,  a  je  na  poplatníkovi  (mateřské  společnosti),  aby 
prokázal opak.  
Při  prokazování,  zda  úvěrový  finanční  nástroj  souvisí  nebo  nesouvisí  s držbou  podílu 
v dceřiné  společnosti  v případech,  kdy  není  u  úvěrového  finančního  nástroje  vymezen 
účel  poskytnutí  finančních  prostředků  (například  ve  smlouvě),  je  možné  vycházet  mimo 
jiné i z následujících kritérií: 
a) Časová souslednost mezi přijetím úvěru a nabytím podílu na dceřiné společnosti  

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 6 (celkem 25) 
 
Přijetí úvěru mateřskou společností představuje pro ni zvýšení cizích zdrojů a souvztažně 
tomu odpovídající zvýšení aktiv nebo případně i snížení vlastních zdrojů. Bude tedy nutné 
posoudit  právě  změny  aktiv  i pasiv  mateřské  společnosti  v návaznosti  na  přijatý  úvěr. 
Zvýšení  dlouhodobého  hmotného  nebo  nehmotného  majetku,  zásob,  pohledávek 
či finančního  majetku  jiného  než  podílu  na  dceřiné  společnosti  obecně  svědčí  o tom, 
že úvěr  nesouvisí  s držbou  podílu  v dceřiné  společnosti.  Dojde li  ke  snížení  vlastních 
zdrojů  mateřské  společnosti  (např.  snížení  základního  kapitálu  nebo  vyplacení 
nerozděleného  zisku),  jedná  se  o změnu  finanční  struktury  mateřské  společnosti,  která 
obvykle  souvisí  se  snižováním  nákladů  na  financování,  a ani  v tomto  případě  nelze 
obecně dovozovat, že by přijatý úvěr souvisel s držbou podílu v dceřiné společnosti. 
b) Rozpočet externího financování obsažený ve finančním plánu mateřské společnosti 
Pokud  mateřská  společnost  přijímá  dlouhodobé  úvěry,  přičemž  jejich  použití  není 
v úvěrové  smlouvě  vymezeno,  a mateřská  společnost  nezahrnuje  úroky  z úvěrů  do 
ocenění  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného  majetku,  je  obecně  nutné  pro  určení 
případné souvislosti s držbou podílu v dceřiné společnosti vycházet z interních dokumentů 
mateřské společnosti týkajících se jejího finančního řízení, zejména způsobů financování 
aktiv. 
Podrobněji viz: 
 
příloha  č.  2  k zápisu  č.j.  54/79  292/2004 543  ze  semináře  vedoucích  oddělení  a 
metodiků  daně  z příjmů  právnických  osob  FŘ,  konaného  ve  dnech  7.  –  9.  Června 
2004, 
 
zápis z jednání KV KDP ČR ze 17.3.2004 Daň z příjmů – 1. Problematika §25 odst. 1 
písm. zk) ZDP 
 
zápis  z jednání  KV  KDP  ČR  z 15.4.2004  Daň  z příjmů  –  1.  Problematika  §25  odst. 1 
písm. zk) ZDP (doplnění) 
Ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP  upravuje  daňovou  neuznatelnost  úroků,  kdy  se 
jedná o vztah mateřské a dceřiné společnosti. Vymezení mateřské a dceřiné společnosti 
je definováno v § 19 odst. 3 ZDP, a to současným splněním dvou podmínek: 
a) musí  se  jednat  o  vybrané  typy  obchodních  společností,  a  to  v případě  českých 
společností  s.r.o.,  a.s.,  družstvo  (viz  §  19  odst.  3  písm.  b)  a  c)  ZDP),  u společností, 
které  jsou  daňovými  rezidenty  jiného  členského  státu  EU,  společnosti,  které  jsou 
definovány  ve  Sdělení  k  §19  odst.  3  písm.  a)  zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních 
z příjmů,  v platném  znění  (čj.  MF 13324/2016/15 1,  účinném    od  1.1.2016, 
publikovaném  ve  FZ  č.  6/2016),  resp.  ve  Sdělení  k  §19  odst.  3  písm.  a)  zákona  č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (č.j. MF 69513/2013/15, účinném od 
1.7.2013  do  31.12.2015,  publikováno  ve  FZ  č.  8/2013),  případně  ve  Sdělení  k  §19 
odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (č.j. MF
15/112988/2006 151,  účinném  od  1.1.2007  do  30.6.2013,  publikováno  ve  FZ  č. 
3/2007). Právní formy společností, které jsou daňovými rezidenty Švýcarska, Norska 
a Islandu jsou uvedeny v Pokynu D 22 k § 19 odst. 3 písm. a) bod 1., odst. 8 a odst. 
10, resp. v Pokynu D 6 k § 19 odst. 3 písm. a) bod 1., odst. 8 a odst. 10. 
Poznámka: 
S účinností  zákona  č.  170/2017  Sb.,  kterým  se  mění  ZDP,  tj.  od  1.7.2017  došlo 
k rozšíření definice mateřské společnosti o svěřenský fond, rodinnou fundaci, obec a 
svazek  obcí.  Uvedená  změna  se  vzhledem  k čl.  II  bod  1  přechodných  ustanovení 
zákona č. 170/2017 Sb., může použít za zdaňovací období, které započalo po nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
b) musí  být  splněna  podmínka  kapitálového  propojení  obou  společností,  která  je 
definována  tak,  že  nepřetržitě  po  dobu  12  měsíců  musí  mít  mateřská  společnost 
alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti (viz § 19 odst. 3 písm. 
b) a c) ZDP). 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 7 (celkem 25) 
 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů  právnických  osob  přijal  od  nespojené  osoby  (právnické,  fyzické 
osoby)  zápůjčku,  kterou  použil  na  financování  provozu  firmy.  Poplatník  si  za  zdaňovací 
období  zaúčtoval  do  nákladů  smluvní  úroky  vyplývající  z uzavřené  smlouvy  o  zápůjčce 
v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň  poplatník  zaúčtoval  ve  zdaňovacím  období  do 
nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle emisních podmínek v celkové výši 3 000 000 Kč. 
Vlastníkem dluhopisů je nespojená osoba (právnická, fyzická osoba). Finanční prostředky 
získané vydáním dluhopisů použil na nákup akcií (nakoupené akcie představují 30% podíl 
na  základním  kapitálu  akciové  společnosti,  tedy  se  jedná  o  nákup  podílu  v dceřiné 
společnosti). Podmínky pro vznik vztahu mateřské a dceřiné společnosti, tj. doba držby 12 
měsíců  a  alespoň  10%  podílu  na  základním  kapitálu  akciové  společnosti  po  celou  dobu 
držby,  byly  splněny  v předchozím  zdaňovacím  období.  Jiné  finanční  náklady  na  přijaté 
zápůjčky  a  vydané  dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím  období  nevznikly.  Uvedené 
úroky  v celkové  výši  4 412 300  Kč  byly  věřitelům  zaplaceny  do  konce  zdaňovacího 
období.   
Daňově  neuznatelnými  náklady  dle  §  25  odst.  1  písm.  zk)  budou  úroky  z vydaných 
dluhopisů,  z nichž  získané  finanční  prostředky  byly  použité  na  nákup  podílu  v dceřiné 
společnosti, tj. částka 3 000 000 Kč. 
Pokud  uvedené  úroky  souvisejí  s úvěrovým  finančním  nástrojem,  u  kterého  je  věřitelem 
osoba,  která  by  byla  ve  vztahu  k dlužníkovi  spojenou  osobou,  je  nutné  při  posuzování 
daňově  uznatelnosti  úroků  zohlednit  vztah  k  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP 
(podrobněji viz bod 7.2.8.). 
K použití ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP: 
Při aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP tak neplatí právní fikce uvedená v § 19 
odst. 4 ZDP, tj. splnění podmínky držby 12 měsíců od samého počátku, pokud bude tato 
doba  splněna  dodatečně.  Pro  účely  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP  se  musí 
v okamžiku  posuzování  daňově  uznatelnosti  úroků  jednat  o  vztah  mateřské  a  dceřiné 
společnosti, tj. mateřská společnost musí nepřetržitě po dobu 12 měsíců mít alespoň 10% 
podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti. Do doby uplynutí 12 měsíců od pořízení 
podílu  se  nejedná  o  vztah  mateřské  a dceřiné  společnosti,  a  proto  nelze  aplikovat  § 25 
odst. 1  písm.  zk)  ZDP,  ale  aplikuje  se  na  náklady  související  s držbou  podílu  v dceřiné 
společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, 
která úvěr nebo půjčku přijala, spojenou osobou, ustanovení 25 odst. 1 písm. i) ZDP. 
 
1.1.2016                  1.7.2016      20.9.2016  31.12.2016 
 
  20.9.2017  
31.12.2017 
   Přijetí 
Nákup  
 
 
    Splnění podmínek 
  
 
 
   úvěru      podílu (15% na                     vztahu mateřská společnost 
  
 
 
 
   základním kapitálu)  
 
    dceřiná společnost 
Jako daňově neuznatelné dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP lze posuzovat úroky 
z úvěru přijatého 1.7.2016 až od okamžiku splnění podmínek vztahu mateřská a dceřiná 
společnost,  tj.  od  20.9.2017  (bude  se  jednat  o  úroky  zaúčtované  od  tohoto  okamžiku  a 
časově  rozlišené).  Na  úroky  zaúčtované  před  tímto  datem  se  použije  ustanovení  §  25 
odst. 1 písm. i) ZDP (viz podrobněji bod 3.) 
Vyvratitelná  právní  domněnka,  že  úroky  z  úvěrového  finančního  nástroje  přijatého  v 
období  6  měsíců  před  nabytím  podílu  v dceřiné  společnosti  se  považují  za  úroky  přímo 
související  s držbou  podílu  v dceřiné  společnosti,  se  tak  „od  počátku“  uplatní  pouze 
v případech,  kdy  k okamžiku  nabytí  podílu  již  existuje  vztah  mateřské  a  dceřiné 
společnosti  (tj.  mateřská  společnost  již  po  dobu  12  měsíců  drží  alespoň  10%  podíl  na 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 8 (celkem 25) 
 
základním  kapitálu  dceřiné  společnosti  a  pořízením  dalšího  podílu  pouze  svou  účast 
zvyšuje). 
Zúčtované úroky z  úvěrového finančního nástroje souvisejícího s držbou podílu v dceřiné 
společnosti  představují  po  celou  dobu  držby  tohoto  podílu  daňově  neuznatelný  náklad.  I 
v případě, kdy poplatník tento podíl  v dceřiné společnosti prodá spojené osobě, budou u 
něj  úroky  z úvěrového  finančního  nástroje  použitého  na  nákup  tohoto  podílu  nadále 
daňově  neuznatelné,  a  to  po  celou  dobu,  kdy  podíl  v dceřiné  společnosti  bude  držet 
spojená osoba. V případě, kdy dojde k zániku podílu v dceřiné společnosti, přestanou být 
úroky z úvěrového finančního nástroje souvisejícího s touto držbou daňově neuznatelné – 
viz Pokyn D 22 k § 25 bod 15 (resp. Pokyn D 6 k § 25 bod 16): „Podle § 25 odst. 1 písm. 
zk)  zákona  nejsou  výdaje  mateřské  společnosti  související  s držbou  podílu  v dceřiné 
společnosti  daňově  uznatelné  pouze  po  dobu  držby  podílu  v dceřiné  společnosti  (při 
přeměnách  do  rozhodného  dne)“
.  Bude  se  jednat  zejména  o  případy  přeměn,  kdy  se 
mateřská  společnost  spojí  s dceřinou  společností  a  následně  dojde  k zániku  podílu 
v dceřiné  společnosti    úroky  jsou  daňově  neúčinnými  náklady  do  rozhodného  dne 
přeměny.  Úroky  přestanou  být  daňově  neuznatelné  také  v případě,  kdy  dojde  k zániku 
podílu  v dceřiné  společnosti  z důvodu  likvidace  dceřiné  společnosti.  Rovněž  při  prodeji 
podílu v dceřiné společnosti nespojené osobě pak případné zúčtované úroky z úvěrového 
finančního  nástroje  související  s držbou  tohoto  prodaného  podílu  přestávají  být  daňově 
neuznatelné dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP. 
Úroky  z úvěrových  finančních  nástrojů  související  s držbou  podílu  v dceřiné  společnosti 
budou  daňově  neuznatelným  nákladem  dle  §  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP  po  dobu  držby 
vždy v příslušném zdaňovacím období, ve kterém byly uplatněny v nákladech, bez ohledu 
na  skutečnost,  zda  z titulu  držby  podílu  v dceřiné  společnosti  jsou  v tomto  zdaňovacím 
období  skutečně  dosahovány  příjmy  (z  podílu  na  zisku),  ať  již  osvobozené  nebo 
neosvobozené od daně z příjmů.  
 
Příklad: 
Poplatník daně z příjmů právnických osob pořídil v roce 2014 podíl v obchodní společnosti 
(30%  podíl  na  základním  kapitálu).  V roce  2015  byl  splněn  vztah  mateřské  a  dceřiné 
společnosti. V roce 2017 pak poplatník uvedený podíl prodal nespojené osobě. 
Období 
Úroky 
Prodej podílu 
Daňově neuznatelné dle 
Řádek DaP 
2014 
100 
 
§ 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
40 = 100 
2015 
20 
 
§ 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
40 =   20 
2015 
100 
 
§ 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
40 = 100 
2016 
120 
 
§ 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
40 = 120 
2017 
60 
 
 
40 =   60 
2017 
Pořizovací cena* = 
  40 = 10 000 
10 000 
110 = 12 000 
 
 
Prodejní cena = 12 000 
(prodej osvobozen) 
*  původní  pořizovací  cena  v účetnictví,  která  je  v okamžiku  prodeje  zaúčtována  do 
nákladů a je součástí výsledku hospodaření na řádku 10 DaP bude vyloučena z daňově 
uznatelných nákladů dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP jako náklad vynaložený na příjmy, které 
jsou od daně osvobozené. 
Poznámka: 
V tomto  případě  se  fakticky  neuplatní  ustanovení  §  24  odst.  7  ZDP  o  možnosti  zvýšení 
nabývací  ceny  podílu  v dceřiné  společnosti  o  daňově  neuznatelné  finanční  náklady 
z úvěrových finančních nástrojů („Nabývací cenu podílu na obchodní korporaci lze zvýšit o 
výdaje (náklady) přímo související s držbou podílu v obchodní korporaci, pokud poplatník 
prokáže,  že  podle  §  25  odst.  1  písm.  zk)  nebyly  uznány  jako  výdaje  (náklady)  na 


Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 9 (celkem 25) 
 
dosažení,  zajištění  a  udržení  příjmů“),  neboť  v případě  prodeje  se  vždy  bude  jednat  o 
osvobozený příjem, kde bude jako daňově neuznatelný náklad vylučován skutečný náklad 
zahrnutý  ve  výsledku  hospodaření  související  s  osvobozeným  příjmem,  tj.  účetní 
pořizovací cena podílu, nikoli jeho daňová nabývací hodnota.  
 
5. Posuzování finančních nákladů dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP jsou daňově neúčinným nákladem i: „výdaje 
(náklady)  vynaložené  na  příjmy,  které  nejsou  předmětem  daně,  na  příjmy  od  daně 
osvobozené nebo nezahrnované do základu daně 

.“ 
Podle tohoto ustanovení budou za daňově neúčinné náklady považovány finanční náklady 
vynaložené  na  příjmy,  které  nejsou  předmětem  daně,  na  příjmy  od  daně  osvobozené 
nebo  nezahrnované  do  základu  daně  z příjmů  (např.  příjmy,  z nichž  je  daň  vybírána 
zvláštní  sazbou  daně).  Mezi  tyto  finanční  náklady  budou  patřit  například  úroky  plynoucí 
z přijatých  úvěrových  finančních  nástrojů,  které  poplatník  použije  na  nákup  podílu 
v dceřiné společnosti, z něhož plynoucí příjmy budou od daně osvobozeny dle § 19 odst. 
1 písm. ze) a zi) ZDP (bude se jednat o případy, na které nelze aplikovat ustanovení § 25 
odst.  1  písm.  zk)  ZDP  z  důvodu,  že  dosud  nebyly  splněny  všechny  podmínky  vztahu 
mateřské  a  dceřiné  společnosti  –  viz  předchozí  bod  2.).  V případě  posuzování,  zda  byly 
úroky vynaloženy na příjem osvobozený od daně, lze použít právní fikci splnění podmínky 
držby  podílu  12  měsíců  ještě  před  jejím  uplynutím,  pokud  bude  tato  doba  splněna 
dodatečně (viz § 19 odst. 4 ZDP). 
Použití ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP: 
 
1.1.2016                  1.7.2016      20.9.2016  31.12.2016 
 
  20.9.2017  
31.12.2017 
Poskytnutí       Pořízení 
 
 
    Splnění podmínek 
  
 
 
   úvěru      podílu (15% na                     vztahu mateřská společnost 
  
 
 
 
   základním kapitálu)  
 
    dceřiná společnost 
Jako daňově neuznatelné dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP lze posuzovat úroky 
z úvěru přijatého 1.7.2016 až od okamžiku pořízení podílu do okamžiku splnění podmínek 
vztahu  mateřská  a  dceřiná  společnost,  tj.  od  20.9.2016  do  19.9.2017  (bude  se  jednat  o 
úroky zaúčtované od tohoto okamžiku   a časově rozlišené).  
Při  vylučování  úroků  z daňově  uznatelných  nákladů  dle  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  i) 
ZDP  je  nutné  dokázat  použití  finančních  prostředků  získaných  z přijaté  zápůjčky,  úvěru 
nebo vydaného dluhopisu na příjem osvobozený od daně nebo nezahrnovaný do základu 
daně.  Teprve  tehdy  budou  splněny  podmínky  daňové  neuznatelnosti  úroku  z těchto 
úvěrových  finančních  nástrojů.  V tom  se  toto  ustanovení  liší  od  §  25  odst.  1  písm.  zk) 
ZDP,  u  kterého  zákon  stanoví  vyvratitelnou  právní  domněnku,  že  pokud  dojde  k přijetí 
úvěrového  finančního  nástroje  ve  lhůtě  6  měsíců  před  pořízení  podílu  v dceřiné 
společnosti, považují se úroky z něj plynoucí za daňově neuznatelný náklad a poplatník je 
povinen prokázat, že tomu tak není. 
Úroky  z úvěrových  finančních  nástrojů  vynaložené  na  příjmy  uvedené  v ustanovení  §  25 
odst. 1 písm. i) ZDP jsou daňově neuznatelným nákladem vždy v příslušném zdaňovacím 
období,  ve  kterém  byly  uplatněny  v nákladech,  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  uvedené 
příjmy  jsou  v tomto  zdaňovacím  období  skutečně  dosahovány.  Postačuje,  že  příjem  lze 
podřadit pod příjem osvobozený nebo příjem nezahrnovaný do základu daně. 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů  právnických  osob  přijal  od  nespojené  osoby  (právnické,  fyzické 
osoby)  zápůjčku,  kterou  použil  na  financování  provozu  firmy.  Poplatník  si  za  zdaňovací 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 10 (celkem 25) 
 
období  zaúčtoval  do  nákladů  smluvní  úroky  vyplývající  z uzavřené  smlouvy  o  zápůjčce 
v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň  poplatník  zaúčtoval  ve  zdaňovacím  období  do 
nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle emisních podmínek v celkové výši 3 000 000 Kč. 
Vlastníkem  dluhopisů  je  nespojená  osoba  (právnická,  fyzická  osoba).  Z  finančních 
prostředků získaných vydáním dluhopisů poplatník prokazatelně použil částku 90 000 000 
Kč na nákup akcií, které představují 30% podíl na základním kapitálu akciové společnosti 
(jedná  se  tedy  o  nákup  podílu  v dceřiné  společnosti,  ale  podmínky  pro  vznik  vztahu 
mateřské  a  dceřiné  společnosti,  tj.  doba  držby  12  měsíců  a  alespoň  10%  podíl  na 
základním  kapitálu  akciové  společnosti  po  celou  dobu  držby  nebyly  ve  zdaňovacím 
období  splněny).  Zbývajících  10  000 000  Kč  použil  na  financování  provozu  firmy.  Jiné 
finanční  náklady  na  přijaté  zápůjčky  a  vydané  dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím 
období nevznikly. Uvedené úroky v celkové výši 4 412 300 Kč byly věřitelům zaplaceny do 
konce zdaňovacího období.   
Daňově  neuznatelnými  náklady  dle  §  25  odst.  1  písm.  i)  ZDP  budou  úroky  z vydaných 
dluhopisů, z nichž  získané finanční prostředky byly prokazatelně použité na nákup akcií. 
Vzhledem  k tomu,  že  akcie  představují  30%  podíl  na  základním  kapitálu  akciové 
společnosti,  podíly  na  zisku  plynoucí  z těchto  akcií  představují  příjem  osvobozený  od 
daně  z příjmů  právnických  osob  dle  §  19  odst.  1  písm.  ze)  nebo  zi)  ZDP.  Daňově 
neuznatelné budou úroky v celkové výši 2 700 000 Kč (tzn. úroky z finančních prostředků 
získaných  vydáním  dluhopisů,  které  byly  použity  na  nákup  akcií  tj.  z částky  90 000 000 
Kč). 
Pokud  uvedené  úroky  souvisejí  s úvěrovým  finančním  nástrojem,  u  kterého  je  věřitelem 
osoba,  která  by  byla  ve  vztahu  k dlužníkovi  spojenou  osobou,  je  nutné  při  posuzování 
daňově  uznatelnosti  úroků  zohlednit  vztah  k  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP 
(podrobněji viz bod 7.2.9.). 
 
6.  Posuzování  daňové  uznatelnosti  finančních  nákladů  dle  ustanovení  §  24  odst.  2 
písm. zi) ZDP 

Dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP jsou daňově uznatelným nákladem: „úroky ze 
zápůjček  a  úroky  z  úvěrů  v  případě,  kdy  věřitelem  je  poplatník  uvedený  v  §  2,  který 
nevede účetnictví, jen pokud byly zaplaceny.“ 

V případě,  že  zúčtované  úroky  ze  zmíněných  titulů  nebudou  do  konce  zdaňovacího 
období  uhrazeny,  jsou  daňově  neúčinné  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  je  věřitel 
s dlužníkem osobou spojenou, či nikoliv.  
Při  kontrole  aplikace  tohoto  ustanovení  zákona  je  třeba  postupovat  jinak  za  zdaňovací 
období započatá do konce roku 2013 a jinak za zdaňovací období započatá v pozdějších 
obdobích: 
 
ve  zdaňovacím  období  započatém  do  konce  roku  2013  budou  testu  na  zaplacení 
podléhat úroky z úvěrů a půjček dle legislativní zkratky vymezené v §19 odst. 1 písm. 
zk)  ZDP  platné  do  konce  roku  2013,  kterou  bylo  možné  použít  i  pro  aplikaci 
ustanovení  §  24  odst.  2  písm.  zi)  –  viz  Rozsudek  NSS  č.j.  2  Afs  10/2011 116 
z 5.5.2011. 
 
ve  zdaňovacím  období  započatém  v  roce  2014  budou  testu  na  zaplacení  podléhat 
pouze úroky z úvěrů a úroky ze zápůjček, neboť legislativní zkratku „úvěrový finanční 
nástroj“ vymezenou v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP (zahrnující kromě úvěru, zápůjčky, i 
dluhopis,  vkladní  list,  vkladový  certifikát  a  vklad  jim  na  roveň  postavený  a  dále 
směnku,  kterou  směnečný  dlužník  získává  peněžní  prostředky)  již  ustanovení  §  24 
odst. 2 písm. zi) ZDP neobsahuje. 
Příklad: 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 11 (celkem 25) 
 
Poplatník daně z příjmů právnických osob přijal od nespojené osoby (fyzické osoby, která 
nevede účetnictví) zápůjčku, kterou použil na financování provozu firmy. Poplatník si za 
zdaňovací období zaúčtoval do nákladů smluvní úroky vyplývající z uzavřených smluv o 
zápůjčce  v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň  poplatník  zaúčtoval  ve  zdaňovacím 
období  do  nákladů  úroky  z vydaných  dluhopisů  dle  emisních  podmínek  v celkové  výši 
3 000 000  Kč.  Vlastníkem  dluhopisů  jsou  nespojené  fyzické  osoby,  které  nevedou 
účetnictví. Finanční prostředky získané vydáním dluhopisů poplatník prokazatelně použil 
rovněž na financování provozu firmy. Jiné finanční náklady na přijaté zápůjčky a vydané 
dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím  období  nevznikly.  Z uvedených  úroků  v celkové 
výši  4 412 300  Kč  byly  věřitelům  do  konce  zdaňovacího  období  zaplaceny  pouze  úroky 
z vydaných dluhopisů ve výši 2 000 000 Kč.  
Daňově neuznatelnými náklady dle § 24 odst. 1 písm. zi) budou: 
 
ve  zdaňovacím  období  započatém  do  konce  roku  2013  úroky  z přijaté  zápůjčky  a 
vydaných  dluhopisů,  které  nebyly  ve  zdaňovacím  období  věřitelům  zaplaceny,  tj. 
částka 2 412 300 Kč. 
 
ve zdaňovacím období započatém v roce 2014 úroky z přijaté zápůjčky, které nebyly 
ve zdaňovacím období věřitelům zaplaceny, tj. částka 1 412 300 Kč. 
Pokud uvedené úroky souvisejí se zápůjčkou nebo úvěrem, kdy věřitelem by byla fyzická 
osoba,  která  nevede  účetnictví  a  jedná  se  o  osobu,  která  je  ve  vztahu  k dlužníkovi 
spojenou osobou, je nutné při posuzování daňově uznatelnosti těchto úroků respektovat 
přednost  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  před  aplikací  ustanovení  §  24  odst.  2 
písm. zi) ZDP, tj. nejprve je nutné úroky podrobit „testu nízké kapitalizace“ a pak daňově 
uznatelnou část úroků podrobit „testu zaplacení“ (podrobněji viz bod 7.2.10.). 
 
 
7.  Posuzování  daňově  uznatelnosti  finančních  nákladů  dle  ustanovení  §  25  odst.  1 
písm. w) ZDP 
 
7.1. Orientační kontrola z účetních výkazů:
 
7.1.1. Vlastní kapitál 
Do vlastního kapitálu se dle účetních předpisů zahrnují účty účtové skupiny: 
41 Základní kapitál a kapitálové fondy 
42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 
43 Výsledek hospodaření 
(viz  Český  účetní  standard  pro  podnikatele  č.  018,  bod  3.1.1.:  „Na  účtech  účtových 
skupin  412Základní  kapitál  a  kapitálové  fondy  až  432Výsledek  hospodaření  se  účtuje  o 
vlastním kapitálu účetní jednotky.“) 
rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  je  vlastní  kapitál  vykazován  v pasivech 
rozvahy  v položce  A.  a  jeho  jednotlivé  složky  jsou  vykazovány  v následujících 
položkách: 
a) účty účtové skupiny 41 Základní kapitál a kapitálové fondy – položka: 
A.I. Základní kapitál  
A.I.1. Základní kapitál (účet 411) 
A.I.2. Vlastní podíly ( ) (účet 252) 
A.I.3. Změny základního kapitálu (účet 419) 
A.II. Ážio a kapitálové fondy 
 A.II.1. Ážio (účet 412) 
 A.II.2. Kapitálové fondy 
A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy (účet 413) 
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/ ) 
(účet 414) 
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/ ) (účet 416) 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 12 (celkem 25) 
 
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/ ) (účet 417) 
A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/ ) 
(účet 418) 
b) účty účtové skupiny 42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření – položka: 
A.III. Fondy ze zisku  
A.III.1. Ostatní rezervní fondy (účet 421) 
A.III.2. Statutární a ostatní fondy (účet 423, 427) 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/ ) 
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) 
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let ( ) (účet 429) 
A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/ ) (účet 426) 
c) 43 Výsledky hospodaření – položka: 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+  / 
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (účet 432) 
Uvedené  vykazování  odpovídá  položkám  rozvahy  sestavené  v plném  rozsahu  dle 
účetních  předpisů  platných  pro  účetní  období  započaté  v roce  2016  (pro  předcházejí 
období je toto členění uvedeno v příloze).  
Poznámka: 
Při kontrole výše vlastního kapitálu je vhodné se zaměřit například i na tyto skutečnosti: 
a) výrazné meziroční zvýšení zůstatku účtu 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a dluhů. Doporučuje se ověření jeho původu, aby nedocházelo k „vylepšování“ stavu 
vlastního  kapitálu  například  v případě  ocenění  ekvivalencí  podílů,  které  představují 
účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem (viz § 27 odst. 5 zákona 
č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  §  51  vyhlášky  č. 
500/2002  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů).  Pokud  účetní  jednotka  pro  ocenění 
tohoto  finančního  majetku  použije  metodu  ekvivalence,  je  povinna  ji  použít  pro 
ocenění  všech  takových  podílů,  tj.  nejen  těch,  u  kterých  by  docházelo  ke  zvýšení 
jejich hodnoty, a tím ke zvýšení vlastního kapitálu (např. účet 061,062/414), ale i těch, 
u kterých by docházelo ke snížení jejich hodnoty, a tím ke snížení vlastního kapitálu 
(414/061,062).  
b) zjištění  skutečnosti,  že  účetní  jednotka  měla  v běžném  účetním  období  účtovat  na 
účet  jiného  výsledku  hospodaření  minulých  let  a  účtovala  do  nákladů  nebo  výnosů 
běžného  účetního  období.  Účet  jiného  výsledku  hospodaření  slouží  k účtování 
skutečností,  které  měly  být  součástí  výsledku  hospodaření  některého  z minulých 
účetních  období,  a  které  by  tedy  neměly  ovlivňovat  výsledek  hospodaření  běžného 
účetního období, do kterého nepatří. Na účet jiného výsledku hospodaření se mimo 
jiné  účtují  změny  účetních  metod,  opravy  v důsledku  nesprávného  účtování  nebo 
neúčtování  o  nákladech  a  výnosech  v minulých  účetních  obdobích,  pokud  jsou 
významné.  Pokud  tedy  účetní  jednotka  v rozporu  s účetními  předpisy  zahrne  tyto 
položky  do  nákladů  a  výnosů  běžného  účetního  období,  budou  součástí  výsledku 
hospodaření běžného účetního období, ke kterému se při výpočtu průměrného stavu 
vlastního  kapitálu  nepřihlíží.  Naopak  pokud  bude  postup  v souladu  s účetními 
předpisy,  pak  uvedené  položky  zaúčtuje  na  účet  jiného  výsledku  hospodaření 
minulých  let  v průběhu  běžného  účetního  období,  a  tato  změna  se  do  výpočtu 
průměrného  stavu  vlastního  kapitálu  promítne  již  od  počátku  běžného  účetního 
období  (viz  materiál  Opravy  účetních  chyb  minulých  let  a  změny  v účetních 
metodách).  
Pokud položka A. pasiv rozvahy vykazuje zápornou hodnotu vlastního kapitálu, pak jsou 
veškeré  zúčtované  úroky  z přijatých  úvěrů  a  zápůjček,  včetně  vydaných  dluhopisů 
daňově neuznatelným nákladem za předpokladu, že věřitelem u úvěrů a zápůjček jsou 
osoby  spojené  s dlužníkem  a  vlastníci  dluhopisů  jsou  osoby  spojené  s emitentem  (viz 
Pokyn  D 22,  K  §  25  bod  9.:  “Při  vykázání  záporného  vlastního  kapitálu  jsou  veškeré 
finanční  výdaje  z přijatých  úvěrových  finančních  nástrojů  podle  §  25  odst.  1  písm.  w) 
zákona daňově neuznaným výdajem.“, 
resp. Pokyn D 6 K § 25 bod 10)

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 13 (celkem 25) 
 
Poznámka: 
Z položky  A.  pasiv  je  třeba  vyloučit  položku  A.V.  Výsledek  hospodaření  běžného 
účetního  období,  neboť  k této  položce  vlastního  kapitálu  se  při  výpočtu  průměrného 
stavu vlastního kapitálu nepřihlíží (viz bod 7.2.4.).  
7.1.2.  Dlouhodobé,  případně  krátkodobé  závazky  vůči  spojeným  osobám  vzniklé 
z titulu přijatých úvěrů a zápůjček, včetně vydaných dluhopisů 
Tyto závazky jsou zaúčtovány zejména v těchto účtových skupinách: 
47   Dlouhodobé závazky 
36   Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva 
V rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  jsou  dlouhodobé,  případně  krátkodobé 
závazky,  které  mohou  zahrnovat  i  úvěry  a  zápůjčky,  včetně  vydaných  dluhopisů 
vykazovány v pasivech rozvahy v položce C.I., případně CII. v následujících položkách: 
C.I. Dlouhodobé závazky 
C.I.1. Vydané dluhopisy (účet 473,  255) 
C.I.6. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 471) 
C.I.7. Závazky   podstatný vliv (účet 472) 
C.I.9. Závazky ostatní 
C.I.9.1 Závazky ke společníkům (účet 479) 
C.II. Krátkodobé závazky 
C.II.1. Vydané dluhopisy (účet 241, 473,  255) 
C.II.6. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 361, 471) 
C.II.7. Závazky   podstatný vliv (účet 362, 472) 
C.II.8. Závazky ostatní 
CII.8.1.  Závazky  ke  společníkům  členům  družstva  a  k  účastníkům  sdružení 
(účet 365, 479) 
Uvedené  vykazování  odpovídá  položkám  rozvahy  sestavené  v plném  rozsahu  dle 
účetních  předpisů  platných  pro  účetní  období  započaté  v roce  2016  (pro  předcházejí 
období je toto členění uvedeno v příloze). 
Poznámka: 
V závorkách uvedené účty jsou demonstrativní – na těchto účtech je možné v účetnictví 
poplatníka  nejčastěji  nalézt  zaúčtované  přijaté  zápůjčky  a  úvěry  od  spojených  osob  a 
vydané dluhopisy. 
Dlouhodobé  závazky  (tj.  se  splatností  delší  než  jeden  rok),  které  jsou  účtovány  na 
příslušných účtech účtové skupiny 47, které mají zbytkovou splatnost jeden rok a kratší, 
jsou  v rozvaze  vykazovány  v položkách  krátkodobých  závazků  (viz  Český  účetní 
standard pro podnikatele č. 018, bod 2.2.). 
Pokud  položka  C.I.  (resp.  B.II.  do  konce  účetního  období  2015)  pasiv  rozvahy  uvádí 
vysokou  hodnotu  dlouhodobých  závazků    nutno  zkoumat  jejich  strukturu  v  návaznosti 
na  hodnoty  položek  C.I.6.,  C.I.7.,  C.I.9.1.,  C.I.1.  (resp.  B.II.2.,B.II.3.B.II.4.,B.II.6.  do 
konce účetního období 2015). Lze přihlédnout i k položkám C.II.6.,C.II.7.,C.II.8.1.,C.II.1. 
(resp. B.III.2.,B.III.3.,B.III.4.,B.III.9. do konce účetního období 2015) pasiv rozvahy. 
V položce J.1. sl. 1 (resp. N. sl. 1 do konce účetního období 2015) výkazu zisku a ztráty 
(druhové členění) bude uvedena zúčtovaná hodnota nákladových úroků. 
Součet  položek  C.I.6.,C.I.7.,C.I.9.1.,C.I.1.  (resp.  B.II.2.,B.II.3.B.II.4.,B.II.6  do  konce 
účetního 

období 
2015), 
příp. 
položek 
C.II.6.,C.II.7.,C.II.8.1.,C.II.1. 
(resp. 
B.III.2.,B.III.3.,B.III.4.,B.III.9.  do  konce  účetního  období  2015)  pasiv  rozvahy  > 
čtyřnásobek vlastního kapitálu v položce A. pasiv rozvahy. 
V tomto případě je třeba u daňového subjektu jednak ověřit, zda jsou v přiznání k dani 
z příjmů  právnických  osob  vyloučeny  daňově  neuznatelné  úroky,  a  to  na  řádku  40  (viz 
tabulka  A,  účtová  skupina  56).  Následně je třeba  provést kontrolu  daňové  uznatelnosti 
úroků.  
Poznámka: 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 14 (celkem 25) 
 
Z položky  A.  pasiv  je  třeba  vyloučit  položku  A.V.  Výsledek  hospodaření  běžného 
účetního  období,  neboť  k této  položce  vlastního  kapitálu  se  při  výpočtu  průměrného 
stavu vlastního kapitálu nepřihlíží (viz bod 7.2.4.) 
 
Upozornění: 
Uvedená  kontrola  provedená  z účetních  výkazů  je  orientační.  Teprve  z účetnictví 
poplatníka je možné zjistit: 

 
zda  závazky  zaúčtované  na  příslušných  účtech  v účtové  skupině  dlouhodobých 
nebo krátkodobých závazků (a vykazované v rozvaze) jsou závazky vůči spojeným 
osobám z titulu přijatých úvěrů a zápůjček, včetně vydaných dluhopisů,
 
 
průměrný stav vlastního kapitálu, 
 
průměrný stav úvěrových finančních nástrojů.  
 
7.2. Postup kontroly  
Z § 25 odst. 1 písm. w) ZDP vyplývá, že v případě finančních nákladů z  úvěrových 
finančních nástrojů
u nichž je věřitel osobou spojenou (§ 23 odst. 7 ZDP), jsou tyto 
finanční  náklady  daňově  neúčinnými  náklady  ve  výši  finančních  nákladů  z  částky,  o 
kterou  úhrn  úvěrových  finančních  nástrojů  od  spojených  osob  přesahuje  čtyřnásobek 
výše  vlastního  kapitálu  u  příjemců  těchto  úvěrových  finančních  nástrojů  (s  výjimkou 
bank nebo pojišťoven).  
Do  úvěrových  finančních  nástrojů  (resp.  úvěrů  a  půjček)  se  pro  účely  §  25  odst.  1 
písm. w) ZDP nezahrnují úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní 
ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěrové finanční nástroje   viz 
§ 25 odst. 3 ZDP (úvěrové finanční nástroje, z nichž plynoucí úroky poplatník zahrnuje 
do vstupní ceny hmotného majetku dle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., 
se  nezahrnují  do  úvěrových  finančních  nástrojů  po  dobu  od  poskytnutí  úvěrového 
finančního nástroje do doby uvedení hmotného majetku do užívání).  
Při  posuzování  daňové  uznatelnosti  finančních  nákladů  z úvěrových  finančních 
nástrojů  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  je  rozhodující,  zda  podmínky  uvedené 
v tomto  ustanovení,  zejména,  zda  věřitel  a  dlužník  jsou  osoby  spojené,  byly 
splněny  v každém  jednotlivém  zdaňovacím  období,  které  je  předmětem  kontroly, 
nikoliv v okamžiku uzavření úvěrového finančního nástroje 
(viz rozsudek NSS č.j. 2 
Afs 106/2008 95 z 18.11.2009) 
 
7.2.1. Identifikace spojené osoby 

Ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  se  vztahuje  na  případy,  kdy  osoba  dlužníka  a 
věřitele  jsou  v postavení  spojených  osob.  Vymezení  spojených  osob  –  viz  úvodní 
definice pojmů. 
Speciální vymezení spojených osob výhradně pro účely posouzení daňově uznatelnosti 
finančních  nákladů  obsahuje  i  ustanovení  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP:  „V  případě,  že 
podmínkou  pro  poskytnutí  úvěrového  finančního  nástroje  dlužníkovi  věřitelem  je 
poskytnutí  přímo  souvisejícího  úvěru,  zápůjčky  nebo  vkladu  tomuto  věřiteli  osobou 
spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k 
tomuto  úvěrovému  finančnímu  nástroji  věřitel  za  osobu  spojenou  ve  vztahu 
k dlužníkovi.“ 

7.2.2. Identifikace finančních nákladů 
Podrobnější vymezení pojmu finančních nákladů je uvedeno v Pokynu D 22, K § 25 bod 
6, resp. v Pokynu D 6, K § 25 bod 7 – viz úvodní definice pojmů. 
 
7.2.3. Výpočet daňově neuznatelných finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 


Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 15 (celkem 25) 
 
Doporučený  postup  při  výpočtu  daňově  neuznatelných  finančních  nákladů  (s 
přihlédnutím ke konkrétním podmínkám daňového subjektu) je uveden v Pokynu D 22, 
K § 25 bod 7. (resp. v Pokynu D 6, K § 25 bod 8.) 
Při  výpočtu  daňové  uznatelnosti  finančních  nákladů  z finančních  nástrojů,  které  jsou 
zahrnuty  pod  zkratku  úvěrové  finanční  nástroje,  se  tyto  finanční  náklady  posuzují  za 
příslušné zdaňovací období vždy jako celek. To znamená, že pokud poplatník například 
přijal  zápůjčku  od  spojené  osoby,  vydal  dluhopis,  jehož  vlastníkem  je  spojená  osoba, 
musí  daňovou  uznatelnost  finančních  nákladů  ze zápůjčky  i  dluhopisu  posuzovat 
společně za sledované zdaňovací období. 
 
7.2.4. Výpočet stavu vlastního kapitálu 

Dle  Pokynu  D 22,  K  §  25  bod  7  (resp.  dle  Pokynu  D 6,  K  §  25  bod  8)  se  stavem 
vlastního  kapitálu  (SVK)  rozumí:  „stav  vlastního  kapitálu  k  prvnímu  dni  příslušného 
zdaňovacího  období  nebo  období,  za  které  se  podává  daňové  přiznání,  pokud  v 
průběhu  tohoto  období  nedojde  ke  změně  vlastního  kapitálu;  dojde2li  v  průběhu 
zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ke změně stavu 
vlastního kapitálu, je rozhodný průměrný stav vlastního kapitálu vypočtený jako průměr 
stavů vlastního kapitálu, kdy vahou je příslušný počet dnů. Ke změně vlastního kapitálu 
v důsledku vykázaného výsledku hospodaření se nepřihlíží.“ 

Příklad výpočtu: 
Datum změny výše 
Důvod změny vlastního 
Výše vlastního 
Počet dnů 
vlastního kapitálu 
kapitálu 
kapitálu 
trvání změny 
1.1. 
počáteční stav vlastního 
26 453 822 
146 
kapitálu 
26.5. 
snížení základního kapitálu 
21 997 402 
109 
o 4 456 420 Kč (dle rozhodnutí 
valné hromady – rozhodnutí 
o výplatě podílů na zisku)  
12.9. 
zvýšení základního kapitálu 
23 997 402 
110 
o 2 000 000 Kč (převzetí 
vkladové povinnosti, emise 
akcií)  
31.12. 
zvýšení vlastního kapitálu 
 29 350 034 
nepřihlíží se 
o 5 352 632 Kč (výsledek 
hospodaření za příslušné 
zdaňovací období) 
 
aritmetický průměr stavu vlastního kapitálu vážený časem trvání daného stavu 
 
(26 453 822 x 146) + (21 997 402 x 109) + (23 997 402 x 110) 
365 
 
 
(3 862 258 012) + (2 397 716 818) + (2 639 714 220) 
365 
Průměrný stav vlastního kapitálu =  8 899 689 050/365 = 24 382 710 Kč 
     
7.2.5. Výpočet průměrných denních stavů úvěrových finančních nástrojů 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 16 (celkem 25) 
 
Dle  Pokynu  D 22,  K  §  25  bod  7.  (resp.  dle  Pokynu  D 6,  K  §  25  bod  8.)  se  průměrem 
denních  stavů  úvěrových  finančních  nástrojů  (Y)  rozumí:  „průměr  denních  stavů 
úvěrových finančních nástrojů ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává 
daňové  přiznání,  od  spojených  osob.  Do  úvěrových  finančních  nástrojů  se  nezahrnují 
úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku a bezúročné 
úvěrové  finanční  nástroje.  Za  rozhodný  den,  kdy  dochází  ke  změně  denního  stavu 
úvěrových  finančních  nástrojů,  se  považuje  den  následující  po  dni  úhrady  splátky 
úvěrového finančního nástroje. U úvěrových finančních nástrojů v cizí měně se kurz při 
výpočtu  průměrného  denního  stavu  úvěrových  finančních  nástrojů  stanoví  stejným 
způsobem, jakým se v souladu s účetními předpisy oceňují závazky v cizí měně.“ 

Příklad výpočtu: 
Datum změny 
Důvod změny 
Změněná výše  Počet dnů 
denního stavu 
úvěrových 
trvání 
úvěrových 
finančních 
změny 
finančních 
nástrojů 
nástrojů 
 
1.1. 
počáteční stav zápůjčky 
  50 250 000 
  3 
1.1. 
počáteční stav vydaných dluhopisů 
100 000 000 
365 
3.1. 
splátka zápůjčky (jistiny) ve výši 1 500 000 
  48 750 000 
  97 
10.4. 
splátka zápůjčky (jistiny) ve výši 1 250 000 
  47 500 000 
93 
12.7. 
splátka zápůjčky (jistiny) ve výši 1 250 000 
  46 250 000 
106 
26.10 
splátka zápůjčky (jistiny) ve výši 1 250 000 
  45 000 000 
66 
    
aritmetický  průměr  stavu  úvěrových  finančních  nástrojů  vážený  časem  trvání 
daného stavu
 
(50 250 000 x 3) + (48 750 000 x 97) + (47 500 000 x 93) + (46 250 000 x 106) 
+ (45 000 000 x 66) + (100 000 000 x 365) 
365 
   
(150 750 000) + (4 728 750 000) + (4 417 500 000) + (4 902 500 000) + (2 970 000 000) 
+ (36 500 000 000) 
365 
Průměrný denní stav úvěrových finančních nástrojů: 
53 669 500 000/365 = 147 039 726 Kč 
 
7.2.6. Výpočet poměru vlastního kapitálu a úvěrových finančních nástrojů  
   Výpočet daňově neuznatelných finančních nákladů 
    
Vypočítá se poměr: 
4 x stav vlastního kapitálu 
 < 1 
průměrný denní stav úvěrových finančních nástrojů 
 
Pokud je poměr menší než 1, je nutné vypočítat koeficient: 
4 x stav vlastního kapitálu 
Koeficient =  1   průměrný denní stav úvěrových finančních nástrojů 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 17 (celkem 25) 
 
Koeficient  se  vypočítá  s přesností  na  dvě  platná  desetinná  místa  podle  §  146  odst.  3 
daňového řádu. 
Zjistí se výše daňově neuznatelných finančních nákladů: 
Koeficient   x  zúčtované  finanční  náklady  z úvěrových  finančních  nástrojů  od  spojených 
osob za sledované zdaňovací období 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů právnických  osob  přijal od  svých  společníků  – fyzických  osob, 
které  nevedou  účetnictví,  zápůjčky  na  financování  provozu  firmy.  Každý  ze  společníků 
splňuje  ve  vztahu  k poplatníkovi  definici  spojené  osoby  (má  více  než  25%  podíl  na 
kapitálu).  Poplatník  si  za  zdaňovací  období  zaúčtoval  do  nákladů  smluvní  úroky 
vyplývající  z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň 
poplatník zaúčtoval  ve  zdaňovacím období do nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle 
emisních  podmínek  v celkové  výši  3 000 000  Kč.  Vlastníkem  dluhopisů  jsou  fyzické 
osoby, které ve vztahu k poplatníkovi splňují definici spojené osoby. Poplatník vykazoval 
ve  zdaňovacím  období  průměrný  stav  vlastního  kapitálu  ve  výši  24  382  710  Kč  a 
průměrný  denní  stav  úvěrových  finančních  nástrojů  ve  výši  147 039 726  Kč.  Jiné 
finanční  náklady  na  přijaté  zápůjčky  a  vydané  dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím 
období nevznikly. Uvedené úroky v celkové výši 4 412 300 Kč byly věřitelům zaplaceny 
do konce zdaňovacího období.     
Výpočet poměru vlastního kapitálu a stavu úvěrových finančních nástrojů: 
(4 x 24 382 710)/147 039 726 = 0,66 
Vzhledem k tomu, že tento poměr je menší než 1, je třeba vypočítat koeficient daňové 
neuznatelnosti finančních nákladů. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů: 
1   [(4 x 24 382 710)/147 039 726] = 1   0,66 = 0,34  
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů: 
4 412 300 x 0,34 = 1 500 182 Kč 
Z výpočtu za použití koeficientu pak vyplývá, že z hlediska tohoto ustanovení bude 34% 
finančních nákladů daňově neuznatelných (tj. 1 500 182 Kč), zbývajících 66% finančních 
nákladů bude daňově uznatelných (tj. 2 912 118 Kč). 
 
7.2.7. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP 
Úvěrové  finanční  nástroje,  z nichž  plynoucí  „výnos“  je  vázán  na  zisk  dlužníka, 
poskytnutých  spojenou  osobou,  jsou  zahrnovány  do  stavu  úvěrových  finančních 
nástrojů,  ze  kterého  se  vychází  při  výpočtu  daňově  neuznatelných  finančních  nákladů 
dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Pro účely výpočtu koeficientu, na základě něhož nebude 
část finančních nákladů považována za daňově uznatelné, text ustanovení § 25 odst. 1 
písm.  w)  ZDP  z objemu  úvěrových  finančních  nástrojů  přijatých  od  spojených  osob 
nevylučuje ty, na které bylo uplatněno ustanovení § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP. Konkrétní 
postup bude tedy takový, že z celkové výše finančních nákladů z úvěrových finančních 
nástrojů  budou  zcela  vyloučeny  finanční  náklady  dle  §  25  odst.  1  písm.  zl)  ZDP  a  na 
zbylou část finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů, kde věřitel je spojenou 
osobou  bude  aplikováno  ustanovení  § 25  odst.  1  písm.  w)  ZDP,  tj.  bude  z hlediska 
daňové  uznatelnosti  provedeno  poměrné  krácení  těchto  finančních  nákladů  dle 
koeficientu zjištěného výše uvedeným způsobem.  
Poznámka: 
Z uvedeného tedy vyplývají dvě skutečnosti: 
  finanční náklady dle § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP jsou daňově neuznatelné. 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 18 (celkem 25) 
 
  pro  účely  výpočtu  koeficientu  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  pak  úvěrové  finanční 
nástroje,  z nichž  plynoucí  úroky  byly  vyloučeny  dle  §  25  odst.  1  písm.  zl)  ZDP, 
zhoršují  tento  koeficient,  protože  se  zahrnují  do  celkového  stavu  úvěrových 
finančních nástrojů. 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů právnických  osob  přijal od  svých  společníků  – fyzických  osob, 
které nevedou účetnictví, zápůjčky, které použil na financování provozu firmy. Každý ze 
společníků  splňuje  ve  vztahu  k poplatníkovi  definici  spojené  osoby  (má  více  než  25% 
podíl  na  kapitálu).  Splatnost  úroku  ze  zápůjčky  je  vázána  na  podmínku,  že  poplatník 
vykáže  za  zdaňovací  období  kladný  výsledek  hospodaření.  Poplatník  si  za  zdaňovací 
období  zaúčtoval do nákladů smluvní úroky  vyplývající  z uzavřených smluv o  zápůjčce 
v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň  poplatník  zaúčtoval  ve  zdaňovacím  období  do 
nákladů  úroky  z vydaných  dluhopisů  dle  emisních  podmínek  v celkové  výši  3 000 000 
Kč.  Vlastníkem  dluhopisů  jsou  fyzické  osoby,  které  ve  vztahu  k poplatníkovi  splňují 
definici  spojené  osoby.  Poplatník  vykazoval  ve  zdaňovacím  období  průměrný  stav 
vlastního  kapitálu  ve  výši  24 382 710  Kč  a  průměrný  denní  stav  úvěrových  finančních 
nástrojů  ve  výši  147 039 726 Kč.  Jiné  finanční  náklady  na  přijaté  zápůjčky  a  vydané 
dluhopisy poplatníkovi  ve zdaňovacím období nevznikly. Uvedené úroky v celkové  výši 
4 412 300 Kč byly věřitelům zaplaceny do konce zdaňovacího období.   
Vyloučení 
daňově 
neuznatelných 
finančních 
nákladů 
podle 
ustanovení 
§ 25 odst. 1 písm. zl) ZDP = 1 412 300 Kč 
Výpočet poměru vlastního kapitálu a stavu úvěrových finančních nástrojů: 
(4 x 24 382 710)/147 039 726 = 0,66 
Vzhledem k tomu, že tento poměr je menší než 1, je třeba vypočítat koeficient daňové 
neuznatelnosti finančních nákladů. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů: 
1   [(4 x 24 382 710)/147 039 726] = 1   0,66 = 0,34  
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP: 
3 000 000 x 0,34 = 1 020 000 Kč 
Do režimu vylučování finančních nákladů za požití koeficientu dle § 25 odst. 1 písm. w) 
ZDP již nebudou zahrnuty úroky z přijatých zápůjček, z nichž plynoucí úrok je vázán na 
zisk  dlužníka,  které  již  byly  vyloučeny  z daňových  nákladů  dle  §  25  odst.  1  písm.  zl) 
ZDP. 
Z výpočtu  za  použití  koeficientu  pak  vyplývá,  že  34% finančních  nákladů  bude  daňově 
neuznatelných  (tj.  1020  000  Kč),  zbývajících  66%  finančních  nákladů  bude  daňově 
uznatelných (tj. 1 980 000 Kč). 
 
7.2.8. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP 
Úvěrové  finanční  nástroje,  souvisejících  s pořízením  podílu  v dceřiné  společnosti, 
poskytnuté  spojenou  osobou  jsou  zahrnovány  do  stavu  úvěrových  finančních  nástrojů, 
ze  kterého  se  vychází  při  výpočtu  daňově  neuznatelných  finančních  nákladů  dle  §  25 
odst.  1  písm.  w)  ZDP.  Pro  účely  výpočtu  koeficientu,  na  základě  něhož  nebude  část 
finančních nákladů považována za daňově uznatelné, text ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
w)  ZDP  z objemu  úvěrových  finančních  nástrojů  přijatých  od  spojených  osob  tyto 
úvěrové finanční nástroje nevylučuje. Konkrétní  postup tedy bude takový, že  z celkové 
výše finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů budou zcela vyloučeny finanční 
náklady dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP a na zbylou část finančních nákladů z úvěrových 
finančních  nástrojů,  kde  věřitel  je  spojenou  osobou  bude  aplikováno  ustanovení  § 25 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 19 (celkem 25) 
 
odst.  1  písm.  w)  ZDP,  tj.  bude  z hlediska  daňové  uznatelnosti  provedeno  poměrné 
krácení těchto finančních nákladů dle koeficientu zjištěného výše uvedeným způsobem. 
Poznámka: 
Z uvedeného tedy vyplývají dvě skutečnosti: 
  finanční náklady dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP jsou daňově neuznatelné. 
  pro  účely  výpočtu  koeficientu  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  pak  úvěrové  finanční 
nástroje,  z nichž  plynoucí  úroky  byly  vyloučeny  dle  §  25  odst.  1  písm.  zk)  ZDP, 
zhoršují  tento  koeficient,  protože  se  zahrnují  do  celkového  stavu  úvěrových 
finančních nástrojů. 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů právnických  osob  přijal od  svých  společníků  – fyzických  osob, 
které nevedou účetnictví, zápůjčky, které použil na financování provozu firmy. Každý ze 
společníků  splňuje  ve  vztahu  k poplatníkovi  definici  spojené  osoby  (má  více  než  25% 
podíl na kapitálu). Poplatník si za zdaňovací období zaúčtoval do nákladů smluvní úroky 
vyplývající  z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň 
poplatník zaúčtoval  ve  zdaňovacím období do nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle 
emisních podmínek v celkové výši 3 000 000 Kč. Finanční prostředky získané vydáním 
dluhopisů použil na nákup akcií (nakoupené akcie představují 30% podíl na základním 
kapitálu  akciové  společnosti,  tedy  se  jedná  o  nákup  podílu  v dceřiné  společnosti). 
Podmínky pro vznik vztahu mateřské a dceřiné společnosti, tj. doba držby 12 měsíců a 
alespoň 10% podílu na základním kapitálu akciové společnosti po celou dobu držby byly 
splněny  v předchozím  zdaňovacím  období.  Vlastníkem  dluhopisů  jsou  fyzické  osoby, 
které  ve  vztahu  k poplatníkovi  splňují  definici  spojené  osoby.  Poplatník  vykazoval  ve 
zdaňovacím období průměrný stav vlastního kapitálu ve výši 24 382 710 Kč a průměrný 
denní stav úvěrových finančních nástrojů ve výši 147 039 726 Kč. Jiné finanční náklady 
na  přijaté  zápůjčky  a  vydané  dluhopisy  poplatníkovi  ve  zdaňovacím  období  nevznikly. 
Uvedené  úroky  v celkové  výši  4 412 300  Kč  byly  věřitelům  zaplaceny  do  konce 
zdaňovacího období.   
Výpočet poměru vlastního kapitálu a stavu úvěrových finančních nástrojů: 
(4 x 24 382 710)/147 039 726 = 0,66 
Vzhledem k tomu, že tento poměr je menší než 1, je třeba vypočítat koeficient daňové 
neuznatelnosti finančních nákladů. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů: 
1   [(4 x 24 382 710)/147 039 726] = 1   0,66 = 0,34  
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP: 
1 412 300 x 0,34 = 480 182 Kč 
Do režimu vylučování finančních nákladů za použití koeficientu dle § 25 odst. 1 písm. w) 
ZDP  již  nebudou  zahrnuty  úroky  z vydaných  dluhopisů,  z nichž  získané  finanční 
prostředky byly použité  na nákup podílu  v dceřiné společnosti. Tyto úroky jsou daňově 
neuznatelnými náklady dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP v celkové výši 3 000 000 Kč. 
Z výpočtu  za  použití  koeficientu  pak  vyplývá,  že  34% finančních  nákladů  bude  daňově 
neuznatelných  (tj.  480  182  Kč),  zbývajících  66%  finančních  nákladů  bude  daňově 
uznatelných (tj. 932 118 Kč). 
 
7.2.9. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
Úvěrové  finanční  nástroje,  a  s nimi  související  finanční  výdaje  vynaložené  na  příjmy 
osvobozené  od  daně  nebo  nezahrnované  do  základu  daně  jsou  zahrnovány  do  stavu 
úvěrových  finančních  nástrojů,  ze  kterého  se  vychází  při  výpočtu  koeficientu  daňově 
neuznatelných  finančních  nákladů  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP.  Pro  účely  výpočtu 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 20 (celkem 25) 
 
koeficientu,  na  základě  něhož  nebude  část  finančních  nákladů  považována  za  daňově 
uznatelné,  text  ustanovení  § 25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  z objemu  úvěrových  finančních 
nástrojů  přijatých  od  spojených  osob  tyto  úvěrové  finanční  nástroje  nevylučuje. 
Konkrétní  postup  tedy  bude  takový,  že  z celkové  výše  finančních  nákladů  z úvěrových 
finančních  nástrojů  budou  zcela  vyloučeny  finanční  náklady  dle  §  25  odst.  1  písm.  i) 
ZDP a na zbylou část finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů, kde věřitel je 
spojenou  osobou  bude  aplikováno  ustanovení  § 25  odst.  1  písm.  w)  ZDP,  tj.  bude 
z hlediska  daňové  uznatelnosti  provedeno  poměrné  krácení  těchto  finančních  nákladů 
dle koeficientu zjištěného výše uvedeným způsobem. 
Poznámka: 
Z uvedeného tedy vyplývají dvě skutečnosti: 
  finanční náklady dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP jsou daňově neuznatelné. 
  pro  účely  výpočtu  koeficientu  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  pak  úvěrové  finanční 
nástroje, z nichž plynoucí úroky byly vyloučeny dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, zhoršují 
tento  koeficient,  protože  se  zahrnují  do  celkového  stavu  úvěrových  finančních 
nástrojů. 
Příklad: 
Poplatník  daně  z příjmů právnických  osob  přijal od  svých  společníků  – fyzických  osob, 
které nevedou účetnictví, zápůjčky, které použil na financování provozu firmy. Každý ze 
společníků  splňuje  ve  vztahu  k poplatníkovi  definici  spojené  osoby  (má  více  než  25% 
podíl na kapitálu). Poplatník si za zdaňovací období zaúčtoval do nákladů smluvní úroky 
vyplývající  z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  v celkové  výši  1 412  300  Kč.  Zároveň 
poplatník zaúčtoval  ve  zdaňovacím období do nákladů úroky z vydaných dluhopisů dle 
emisních  podmínek  v celkové  výši  3 000 000  Kč.  Z  finančních  prostředků  získaných 
vydáním dluhopisů poplatník prokazatelně použil částku 90 000 000 Kč na nákup akcií, 
které představují 30% podíl na základním kapitálu akciové společnosti (jedná se tedy o 
nákup podílu v dceřiné společnosti, kde podmínky pro vznik vztahu mateřské a dceřiné 
společnosti,  tj.  doba  držby  12  měsíců  a  alespoň  10%  podílu  na  základním  kapitálu 
akciové společnosti po celou dobu držby nebyly  ve zdaňovacím období splněny; jedná 
se však o příjem, z něhož plynoucí příjmy lze podřadit pod příjmy od daně osvobozené 
dle § 19 odst. 1 písm. ze) a zi) ZDP). Zbývajících 10 000 000 Kč použil na financování 
provozu firmy. Vlastníkem dluhopisů jsou fyzické osoby, které ve  vztahu  k poplatníkovi 
splňují  definici  spojené  osoby.  Poplatník  vykazoval  ve  zdaňovacím  období  průměrný 
stav vlastního kapitálu ve výši 24 382 710 Kč a průměrný denní stav úvěrů a zápůjček 
ve  výši  147 039 726  Kč.  Jiné  finanční  náklady  na  přijaté  zápůjčky  a  vydané  dluhopisy 
poplatníkovi ve zdaňovacím období nevznikly. Uvedené úroky v celkové výši 4 412 300 
Kč byly společníkům zaplaceny do konce zdaňovacího období.   
Výpočet poměru vlastního kapitálu a stavu úvěrových finančních nástrojů: 
(4 x 24 382 710)/147 039 726 = 0,66 
Vzhledem k tomu, že tento poměr je menší než 1, je třeba vypočítat koeficient daňové 
neuznatelnosti finančních nákladů. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů: 
1   [(4 x 24 382 710)/147 039 726] = 1   0,66 = 0,34  
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP: 
1 712 300 x 0,34 = 582 182 Kč 
Částka  1 712 300  Kč  zahrnuje  úroky  ze  zápůjčky  ve  výši  1 412 300  Kč  a  úroky 
z vydaných dluhopisů, z nichž získané finanční prostředky nebyly použity na nákup akcií 
ve výši 300 000 Kč (10% z částky 3 000 000 Kč). 
Do režimu vylučování finančních nákladů za použití koeficientu dle § 25 odst. 1 písm. w) 
ZDP  již  nebudou  zahrnuty  úroky  z vydaných  dluhopisů,  z nichž  získané  finanční 
prostředky byly použité na nákup podílu v dceřiné společnosti, a které již byly vyloučeny 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 21 (celkem 25) 
 
z daňových nákladů dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP (tj. částka 2 700 000 Kč odpovídající 
90% z částky 3 000 000 Kč). 
Z výpočtu  za  použití  koeficientu  pak  vyplývá,  že  34% finančních  nákladů  bude  daňově 
neuznatelných  (tj.  582  182  Kč),  zbývajících  66%  finančních  nákladů  bude  daňově 
uznatelných (tj. 1 130 118 Kč). 
 
7.2.10. Vztah ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP 
V případě, kdy věřitelem u zápůjčky nebo úvěru přijatého poplatníkem je spojená osoba, 
která je fyzickou osobou, která nevede účetnictví, je třeba určit které z výše uvedených 
ustanovení má přednost. Odpověď na tuto otázku dává Pokyn GFŘ D 22 K § 25 bod 10 
(resp. Pokyn GFŘ D 6 K § 25 bod 11), dle kterého: „v případě, kdy podmínkou daňové 
uznatelnosti  úroků  z úvěrových  finančních  nástrojů  je  jejich  zaplacení,  hodnotí  se 
splnění podmínek stanovených  zákonem nejdříve podle § 25 odst. 1 písm. w)  zákona. 
Pokud  nelze  úroky  podle  §  25  odst.  1  písm. w) zákona  uplatnit  jako  daňově  uznatelný 
výdaj,  nelze  je  uplatnit  ani  v případě  jejich  zaplacení  podle  §  24  odst.  2  písm.  zi) 
zákona.“
 
Z hlediska uplatnění § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP mohou při 
posuzování  daňové  uznatelnosti  úroků  ze  zápůjček  a  úroků  z úvěrů  zaúčtovaných  u 
poplatníka ve zdaňovacím období do nákladů nastat zejména tyto situace: 
a) veškeré úroky byly věřiteli (spojené osobě – fyzické osobě, která nevede účetnictví) 
v průběhu  zdaňovacího  období  zaplaceny.  V tomto  případě  budou  u  poplatníka 
daňově uznatelným nákladem úroky (jejich část), které nebyly vyloučeny ve smyslu § 
25 odst. 1 písm. w) ZDP. 
Příklad: 
Poplatník  si  za  zdaňovací  období  zaúčtoval  do  nákladů  úroky  vyplývající 
z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  a  vydaných  dluhopisů  v celkové  výši  4  412  300  Kč. 
Veškeré uvedené úroky byly splaceny do konce zdaňovacího období. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů = 0,34. 
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů = 4 412 300 x 0,34 = 1 500 182 Kč. 
Z výpočtu za použití koeficientu vyplývá, že z hlediska ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
w)  ZDP  bude  34%  finančních  nákladů  daňově  neuznatelných  (tj.  1  500  182  Kč), 
zbývajících 66% finančních nákladů bude daňově uznatelných (tj. 2 912 118 Kč). 
Přestože  veškeré  úroky  ve  výši  4  412  300  Kč  byly  do  konce  zdaňovacího  období 
řádně  splaceny,  lze  uplatnit  jako  daňově  uznatelný  náklad  pouze  částku  2  912  118 
Kč,  která  splňuje  jak  podmínky  daňové  uznatelnosti  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP, 
tak  i  podmínku  daňové  uznatelnosti  dle  §  24  odst.  2  písm.  zi)  ZDP  (tj.  zaplacení). 
Zbývající část úroků ve výši 1 500 182 Kč, přestože byla zaplacena, bude vyloučena 
z daňově uznatelných nákladů dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a musí být uvedena na 
řádku 40 daňového přiznání. 
b)  veškeré  úroky  nebyly  věřiteli  (spojené  osobě  –  fyzické  osobě,  která  nevede 
účetnictví)  v průběhu  zdaňovacího  období  zaplaceny.  V tomto  případě  bude 
v daném  zdaňovacím  období  vyloučena  u  poplatníka  z daňově  uznatelných  nákladů 
celá výše úroků, a to v následujících krocích: 
 
daňově neuznatelným nákladem bude část úroků, které nevyhověly „testu nízké 
kapitalizace“ a jsou vyloučeny ve smyslu § 25 odst. 1 písm. w) ZDP (tyto úroky 
nebudou daňově účinné nikdy), s tím že 
 
zbývající část úroků, které vyhověly „testu nízké kapitalizace“ a nebyly vyloučeny 
z daňově  uznatelných  nákladů  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  (tyto  úroky  jsou 
potencionálně  daňově  uznatelné)  budou  podrobeny  „testu  zaplacení“  dle  §  24 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 22 (celkem 25) 
 
odst. 2 písm. zi) ZDP. Vzhledem k tomu, že úroky nebyly v daném zdaňovacím 
období  zaplaceny,  nebudou  daňově  uznatelným  nákladem.  Tyto  úroky  budou 
daňově účinným nákladem až v roce jejich zaplacení – poplatník je uplatní jako 
částku snižující výsledek hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 3. ZDP. 
Příklad: 
Poplatník  si  za  zdaňovací  období  zaúčtoval  do  nákladů  úroky  vyplývající 
z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  a  vydaných  dluhopisů  v celkové  výši  4  412  300  Kč. 
Veškeré uvedené úroky byly splaceny v průběhu následujícího zdaňovacího období. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů = 0,34. 
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů = 4 412 300 x 0,34 = 1 500 182 Kč. 
Z výpočtu za použití koeficientu vyplývá, že z hlediska ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
w)  ZDP  bude  34%  finančních  nákladů  daňově  neuznatelných  (tj.  1  500  182  Kč), 
zbývajících 66% finančních nákladů bude daňově uznatelných (tj. 2 912 118 Kč). 
Protože  však  veškeré  smluvní  úroky  ve  výši  4  412  300  Kč  nebyly  do  konce 
zdaňovacího  období  zaplaceny,  nelze  uplatnit  jako  daňově  uznatelný  náklad  ani 
částku  2  912  118  Kč,  která  splňuje  podmínky  daňové  uznatelnosti  dle  §  25  odst.  1 
písm.  w)  ZDP,  neboť  tyto  úroky  nesplňují  podmínku  daňové  uznatelnosti  dle  §  24 
odst. 2 písm. zi) ZDP (tj. zaplacení). Celá částka úroků ve výši 4 412 300 Kč tak bude 
vyloučena z daňově uznatelných nákladů na řádku 40 daňového přiznání, a to dle § 
25 odst. 1 písm. w) ZDP částka 1 500 182 Kč a dle § 24 odst. 1 písm. zi) ZDP částka 
2  912  118  Kč.  V následujícím  zdaňovacím  období,  ve  kterém  byly  úroky  zaplaceny, 
poplatník uplatní úroky ve výši 2 912 118 Kč jako daňově uznatelný náklad a uvede 
tuto částku na řádku 111 daňového přiznání (dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 3. ZDP). 
c)  úroky  byly  věřiteli  (spojené  osobě  –  fyzické  osobě,  která  nevede  účetnictví) 
v průběhu  zdaňovacího  období  zaplaceny  pouze  částečně.  V tomto  případě  bude 
v daném  zdaňovacím  období  vyloučena  u  poplatníka  z daňově  uznatelných  nákladů 
část těchto úroků, a to v následujících krocích: 
 
daňově neuznatelným nákladem bude část úroků, které nevyhověly „testu nízké 
kapitalizace“ a jsou vyloučeny ve smyslu § 25 odst. 1 písm. w) ZDP (tyto úroky 
nebudou daňově účinné nikdy), s tím že 
 
zbývající část úroků, které vyhověly „testu nízké kapitalizace“ a nebyly vyloučeny 
z daňově  uznatelných  nákladů  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP  (tyto  úroky  jsou 
potencionálně  daňově  uznatelné)  budou  podrobeny  „testu  zaplacení“  dle  §  24 
odst.  2  písm.  zi)  ZDP.  Vzhledem  k tomu,  že  úroky  byly  v daném  zdaňovacím 
období  zaplaceny  pouze  částečně,  nebudou  ve  výši,  v jaké  nebyly  věřiteli 
zaplaceny,  daňově  uznatelné.  Tyto  úroky  budou  daňově  účinným  nákladem  až 
v roce  jejich  zaplacení  –  poplatník  je  uplatní  jako  částku  snižující  výsledek 
hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 3. ZDP 
Příklad: 
Poplatník  si  za  zdaňovací  období  zaúčtoval  do  nákladů  úroky  vyplývající 
z uzavřených  smluv  o  zápůjčce  a  vydaných  dluhopisů  v celkové  výši  4  412  300  Kč. 
Do  konce  zdaňovacího  období  byly  poplatníkem  věřiteli  zaplaceny  úroky  ve  výši 
2 412 300  Kč.  Zbylé  úroky  ve  výši  2 000 000  Kč  byly  zaplaceny  v průběhu 
následujícího zdaňovacího období. 
Koeficient daňové neuznatelnosti finančních nákladů = 0,34. 
Výše daňově neuznatelných finančních nákladů = 4 412 300 x 0,34 = 1 500 182 Kč. 
Z výpočtu za použití koeficientu vyplývá, že z hlediska ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
w)  ZDP  bude  34%  finančních  nákladů  daňově  neuznatelných  (tj.  1  500  182  Kč), 
zbývajících 66% finančních nákladů bude daňově uznatelných (tj. 2 912 118 Kč). 
Protože  však  veškeré  úroky  ve  výši  4  412  300  Kč  nebyly  do  konce  zdaňovacího 
období zaplaceny, lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad pouze částku 2 412 300 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 23 (celkem 25) 
 
Kč,  která  splňuje  jak  podmínky  daňové  uznatelnosti  dle  §  25  odst.  1  písm.  w)  ZDP, 
tak  i  podmínku  daňové  uznatelnosti  dle  §  24  odst.  2  písm.  zi)  ZDP  (tj.  zaplacení). 
Zbývající  část  úroků  bude  vyloučena  z daňově  uznatelných  nákladů,  a  to  dle  §  25 
odst.  1  písm.  w)  ZDP  částka  1  500  182  Kč  a  dle  §  24  odst.  1  písm.  zi)  ZDP  částka 
499  818  Kč,  celkem  tedy  částka  2  000 000  Kč,  a  musí  být  uvedena  na  řádku  40 
daňového  přiznání.  V následujícím  zdaňovacím  období,  ve  kterém  budou  tyto  úroky 
zaplaceny, poplatník uplatní úroky ve výši 499 818 Kč jako daňově uznatelný náklad 
a uvede tuto částku na řádku 111 daňového přiznání, a to dle § 23 odst. 3 písm. b) 
bod 3. ZDP. 
     
Upozornění: 
Výše  uvedené  pravidlo  pro  posuzování  daňové  uznatelnosti  úroků  z hlediska 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP a § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP platí s účinností 
do  31.12.2013  na  veškeré  finanční  nástroje,  které  lze  zahrnout  pod  legislativní 
zkratku „úvěry a půjčky“, jež byla do tohoto data vymezena v § 19 odst. 1 písm. zk) 
ZDP a kterou bylo možné použít i pro aplikaci ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) – viz 
Rozsudek  NSS  č.j.  2  Afs  10/2011 116  z 5.5.2011.  S účinností  od  1.1.2014  se 
ustanovení  §  24  odst.  2  písm.  zi)  ZDP  vztahuje  pouze  na  úroky  z půjček  a  úroky 
z úvěrů, neboť s účinností od 1.1.2014 je v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP pro označení 
úvěru,  zápůjčky,  dluhopisu,  vkladního  listu,  vkladového  certifikátu  a  vkladu  jim  na 
roveň  postaveného  a  dále  pro  směnku,  kterou  směnečný  dlužník  získává  peněžní 
prostředky použita legislativní zkratka „úvěrový finanční nástroj“, kterou ustanovení § 
24  odst.  2  písm.  zi)  ZDP  neobsahuje.  Z tohoto  důvodu  se  ustanovení  §  24  odst.  2 
písm.  zi)  ZDP  na  posuzování  daňově  uznatelnosti  úroků  z vydaných  dluhopisů 
případně  i  jiných  titulů  úvěrových  finančních  nástrojů  s výjimkou  úvěrů  a  zápůjček 
nepoužije.  Pokud  tedy  u  úroků  z vydaných  dluhopisů  nejsou  splněny  podmínky  pro 
jejich daňovou neuznatelnost dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, jsou tyto úroky daňově 
uznatelným  nákladem,  bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  byly  ve  zdaňovacím  období 
zaplaceny, či nikoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 24 (celkem 25) 
 
Příloha 
 
Členění položek rozvahy vlastního kapitálu a dlouhodobých a krátkodobých závazků pro rok 
2013 až 2015 
 
Účetní období započaté v roce 2013: 
V rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  je  vlastní  kapitál  vykazován  v pasivech 
rozvahy  v položce  A.  a  jeho  jednotlivé  složky  jsou  vykazovány  v následujících 
položkách: 
a) účty účtové skupiny 41 Základní kapitál a kapitálové fondy – položka: 
A.I. Základní kapitál  
A.I.  
1. Základní kapitál (účet 411) 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) (účet 252) 
3. Změny základního kapitálu (účet 419) 
A.II. Kapitálové fondy 
A.II.  
 1. Emisní ážio (účet 412) 
 2. Ostatní kapitálové fondy (účet 413) 
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (účet 414) 
 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (účet 416) 
 5. Rozdíly z přeměn společností (účet 417) 
 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností (účet 418) 
b) účty účtové skupiny 42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření – položka: 
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
A.III.  
 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond (účet 421) 
 2. Statutární a ostatní fondy (účet 423, 427) 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 
A.IV.  
 1. Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) 
 2. Neuhrazená ztráta minulých let (účet 429) 
 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (účet 426) 
c) 43 Výsledky hospodaření – položka: 
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+  /  
 
V rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  jsou  dlouhodobé,  případně  krátkodobé 
závazky,  které  mohou  zahrnovat  i  úvěry  a  půjčky,  včetně  vydaných  dluhopisů, 
vykazovány v pasivech rozvahy v položce B.II., případně BIII. v následujících položkách: 
B.II. Dlouhodobé závazky  
BII. 
2. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 471) 
3. Závazky   podstatný vliv (účet 472) 
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení (účet 479) 
6. Vydané dluhopisy (účet 473,  255) 
B.III. Krátkodobé závazky 
2. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 361, 471) 
3. Závazky   podstatný vliv (účet 362, 472) 
4.  Závazky  ke  společníkům,  členům  družstva  a  k  účastníkům  sdružení  (účet  365, 
479) 
9. Vydané dluhopisy (účet 241, 473,  255) 
 
 
Účetní období započaté v roce 2014 a 2015: 

Č. j.: 81324/17/7100 10110 207203 
strana 25 (celkem 25) 
 
V rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  je  vlastní  kapitál  vykazován  v pasivech 
rozvahy  v položce  A.  a  jeho  jednotlivé  složky  jsou  vykazovány  v následujících 
položkách: 
a) účty účtové skupiny 41 Základní kapitál a kapitálové fondy – položka: 
A.I. Základní kapitál  
A.I.  
1. Základní kapitál (účet 411) 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) (účet 252) 
3. Změny základního kapitálu (účet 419) 
A.II. Kapitálové fondy 
A.II.  
 1. Ážio (účet 412) 
 2. Ostatní kapitálové fondy (účet 413) 
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (účet 414) 
 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 
(účet 416) 
 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (účet 417) 
 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (účet 418) 
b) účty účtové skupiny 42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření – položka: 
A.III. Fondy ze zisku  
A.III.  
 1. Rezervní fond (účet 421) 
 2. Statutární a ostatní fondy (účet 423, 427) 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 
A.IV.  
 1. Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) 
 2. Neuhrazená ztráta minulých let (účet 429) 
 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (účet 426) 
c) 43 Výsledky hospodaření – položka: 
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+  /  
A V.2.  Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /+  /  
V rozvaze  (sestavované  v plném  rozsahu)  jsou  dlouhodobé,  případně  krátkodobé 
závazky,  které  mohou  zahrnovat  i  úvěry  a  půjčky,  včetně  vydaných  dluhopisů, 
vykazovány  v pasivech  rozvahy  v položce  B.II.,  případně  B.III.  v  následujících 
položkách: 
B.II. Dlouhodobé závazky 
BII. 
2. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 471) 
3. Závazky   podstatný vliv (účet 472) 
4. Závazky ke společníkům (účet 479) 
6. Vydané dluhopisy (účet 473,  255) 
B.III. Krátkodobé závazky 
2. Závazky   ovládaná nebo ovládající osoba (účet 361, 471) 
3. Závazky   podstatný vliv (účet 362, 472) 
4. Závazky ke společníkům (účet 365, 479) 
9. Vydané dluhopisy (účet 241, 473,  255) 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Fojtík Jiří 
 
ředitel sekce