Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '5 TO 137 / 2018'.

č. j. Si 119/2020-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA: 
Si 119/2020 
Vážená paní,  
Klára Zieglerová 
VAŠE ZNAČKA: 
 
bytem Strupčice 51 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
431 11  Jirkov 
DNE: 
4. 6. 2020 
 
e-mail: foi+request-8281-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
Vážená paní Zieglerová,  
ve Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. 5. 2020, doplněné dne 22. 5. 2020 jste požádala 
o  poskytnutí  rozhodnutí  zdejšího  soudu  v řízení  vedeném  pod  sp.  zn.  5  To  137/2018.  Toto 
rozhodnutí vám nyní posílám v anonymizované podobě přílohou. 
      
S pozdravem 
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent místopředsedkyně soudu 
 
 
 
Podepsal Vejmanová Jindra
Vejmanová DN: cn=Vejmanová Jindra
Datum: 2020.06.05
10:02:38 +02'00'
Jindra
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová